Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Finanse
Katalog informacji ABC Finansów
 A 
 Ľ 
 B 
 C 
 D 
 E 
 F 
 G 
 I 
 J 
 K 
 L 
 M 
 N 
 O 
 P 
 Q 
 R 
 S 
 Ś 
 U 
 W 
 Z 

  Szukaj hasła
 Szukaj:  

  Bankową obsługę budżetu wykonuje
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy  
Bankowość elektroniczna  
Rachunki bankowe  
 

 Od początku roku do końca I kw. 2010
Kw.: rok:
DochodyWydatkiWynik
30.312.297 37.759.694 -7.447.397 
8.150.450 6.093.050 2.057.400  


      Plan (po zmianach)
      Wykonanie
 
  Kliknij aby zobaczyć więcej  »

Skarbnik gminy, powiatu, województwa (skarb.)
Ostatnia zmiana: 2006-10-27 14:39:41 przez Lewański Dariusz, odsłon: 836
Skarbnik gminy, powiatu, województwa (skarb.) - jest głównym księgowym budżetu. Obecnie skarb., obok spełniania powyższej funkcji, należałoby utożsamiać z menedżerem przygotowującym decyzje w sprawach finansowych, prowadzącym analizę budżetu, ustalającym optymalne metody pozyskiwania dochodów i wydatkowania pieniędzy przez daną jednostkę organizacyjną samorządu terytorialnego. Funkcje, jakie wykonują skarb., w praktyce warunkowane są wielkością terytorialną wspólnoty samorządowej i przyjętymi koncepcjami zarządzania.

Sposób powołania skarb. gminy i powiatu następuje na podstawie tych samych zasad, które mają zastosowanie do sekretarza gminy lub analogicznie - sekretarza powiatu. Pod względem hierarchii służbowej, wynagrodzenia i innych świadczeń stanowisko skarb. zrównane jest ze stanowiskiem zastępcy prezydenta, burmistrza, wójta.

Skarb. województwa powoływany jest przez sejmik województwa na wniosek marszałka województwa, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowego składu sejmiku, w głosowaniu tajnym. Skarb. uczestniczy w pracach zarządu, bez prawa głosowania. Uprawnienia jego z tego tytułu są więc podobne do wykonywanych przez sekretarza gminy.

Zakres kompetencji skarbnika (głównego księgowego budżetu) określa odpowiednio ustawa o samorządzie gminnym (u.s.g.), ustawa o samorządzie powiatowym (u.s.p.), ustawa o samorządzie województwa (u.s.w.), ustawa o finansach publicznych (u.f.p.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie praw i obowiązków głównych księgowych budżetów, jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych, rozporządzenie ministra finansów w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości. U.s.g. w art. 46 ust. 3 (podobnie art. 48 ust. 3 u.s.p. i art. 57 ust. 3 u.s.w.) stwierdza, że w przypadku możliwości spowodowania przez czynność prawną powstania zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarb. lub osoby przez niego upoważnionej. Czynność prawna pozbawiona kontrasygnaty nie jest dotknięta wadą nieważności, nie może jednak wywoływać skutków prawnych. Kontrasygnata jest formą wewnętrznej kontroli sprawowanej przez skarb. Jeżeli uzna on, że dokonanie danej czynności jest finansowo nieracjonalne lub sprzeczne z obowiązującym prawem, może odmówić dokonania kontrasygnaty. Jednak na pisemne polecenie przewodniczącego zarządu musi kontrasygnować daną czynność, jednocześnie powiadamiając o tym radę (sejmik) i regionalną izbę obrachunkową (r.i.o.). Specjalna komisja r.i.o. w danej sprawie zajmuje stanowisko w formie uchwały, zaskarżanej do pełnego składu kolegium izby. Skarb. (główny księgowy budżetu) dokonuje również wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania budżetu oraz jego zmian, a także odpowiedzialny jest za opracowanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu.

- inne obowiązki skarb.:

 • prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami sprowadzającymi się do:
 • zorganizowania sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli dokumentów,
 • bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości oraz sporządzania kalkulacji wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej,
 • nadzorowania całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez poszczególne komórki organizacyjne oraz jednostki nie bilansujące samodzielnie,
 • prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi zasadami polegającymi na:
 • wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu, gospodarki środkami pieniężnymi i innymi, którymi dysponuje jednostka,
 • zapewnianiu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez jednostkę,
 • przestrzeganiu zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych,
 • zapewnianiu terminowego ściągania należności i dochodzenia roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań,
 • analizowaniu wykorzystania środków przydzielonych z budżetu lub środków pozabudżetowych i innych, będących w dyspozycji jednostki samorządowej,
 • dokonywanie w ramach kontroli wewnętrznej:
 • kontroli funkcjonalnej w zakresie powierzonych mu obowiązków,
 • wstępnej kontroli legalności dokumentów dotyczących wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,
 • następnej kontroli operacji gospodarczych jednostki, stanowiących przedmiot księgowania,
 • kierowanie pracą podległych komórek organizacyjnych,
 • opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych, dotyczących prowadzenia rachunkowości, a w szczególności: zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, dowodów księgowych, zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji.

- objęcie funkcji przez skarb. - powinien swe funkcje objąć w sposób protokolarny. Protokół taki może zawierać: stwierdzenie kompletności dokumentów księgowych; salda kont bilansowych, niebilansowych i pozabilansowych; stwierdzenie o kompletności i liczbie ksiąg inwentarzowych.

Jeżeli natomiast przejęcie funkcji skarb. następuje 31 grudnia, zbędne wydaje się sporządzanie tak szczegółowego protokołu, ze względu na sporządzony bilans roczny wraz z pełną sprawozdawczością, wykazami należności i zobowiązań, odrębnie dla poszczególnych rodzajów działalności.

 

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24