Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Finanse
Katalog informacji ABC Finansów
 A 
 Ľ 
 B 
 C 
 D 
 E 
 F 
 G 
 I 
 J 
 K 
 L 
 M 
 N 
 O 
 P 
 Q 
 R 
 S 
 Ś 
 U 
 W 
 Z 

  Szukaj hasła
 Szukaj:  

  Bankową obsługę budżetu wykonuje
Bank Spółdzielczy w Oleśnicy  
Bankowość elektroniczna  
Rachunki bankowe  
 

 Od początku roku do końca I kw. 2010
Kw.: rok:
DochodyWydatkiWynik
30.312.297 37.759.694 -7.447.397 
8.150.450 6.093.050 2.057.400  


      Plan (po zmianach)
      Wykonanie
 
  Kliknij aby zobaczyć więcej  »

Kontrasygnata skarbnika (kontrasyg.skarb.)
Ostatnia zmiana: 2006-10-27 14:31:58 przez Lewański Dariusz, odsłon: 4429
Kontrasygnata skarbnika (kontrasyg.skarb.) - dotyczy czynności prawnych podejmowanych przez członków zarządu; dokonuje jej skarbnik (główny księgowy budżetu) lub osoba przez niego upoważniona; art. 46 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym (u.s.g.) stanowi w tym zakresie, że jeżeli czynność prawna może spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, do jej skuteczności potrzebna jest kontrasygnata skarbnika gminy (głównego księgowego budżetu) lub osoby przez niego upoważnionej. Podobne postanowienia zawiera art. 48 ust. 3 ustawy o samorządzie powiatowym (u.s.p.) oraz art. 57 ust. 3 ustawy o samorządzie województwa (u.s.w.).Brak podpisu skarbnika powoduje więc nieskuteczność czynności prawnej, co należy rozumieć w ten sposób, że czynność ta nie jest dotknięta wadą nieważności, nie może jednak wywoływać skutków prawnych.

Czy można jednak postawić znak równości między kontrasygnatą parlamentarną udzielaną głowie państwa a kontrasygnatą samorządową? W obecnym stanie prawnym są to dwie różne instytucje, które łączy tylko wspólna nazwa. Kontrasyg.skarb. nie zwalnia od odpowiedzialności politycznej członków zarządu, jak ma to miejsce w przypadku kontrasygnowania aktu urzędowego głowy państwa. Istota podpisu skarbnika sprowadza się tutaj do wyrażenia zgody na to, aby czynność prawna wywoływała skutki prawne. Czynność prawna mogąca spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych, dla której skuteczności wymaga się kontrasyg.skarb., jest zbliżona do formy szczególnej ad eventum, tzn. formy wymaganej dla wywołania określonych skutków prawnych, choć niewątpliwie formą ad eventum nie jest. Transplantacja pojęć cywilistycznych na grunt prawa publicznego nie wydaje się w tym przypadku do końca możliwa.

Artykuł 46 u.s.g. oraz art. 48 u.s.p. i art. 48 u.s.w. nie precyzuje formy udzielenia kontrasygnaty. Czy znaczy to, że kontrasygnata może być udzielona w formie pisemnej lub też w formie ustnej, a nawet dorozumianej (per facta con-cludentia). Należy przyjąć, że stosowanie w tym przypadku reguł wynikających z kodeksu cywilnego, dotyczących formy czynności prawnej, powinno ulec ograniczeniu do stosowania tylko formy pisemnej. Kontrasyg.skarb. nie jest "kontrasygnatą obecności" - nie może więc być złożona w formie ustnej, tym bardziej dorozumianej. Trudno wyobrazić sobie również kontrasygnatę ustną lub dorozumianą z punktu widzenia postępowania kontrolnego, dla którego zasadnicze znaczenie ma kontrola faktów zaistniałych.

Podpis skarbnika na dokumencie oznacza dokonanie wstępnej kontroli legalności dokumentu. Podpis w oznacza również, że skarbnik:

  1. sprawdził, iż operacja została uznana przez właściwych rzeczowo pracowników za prawidłową pod względem merytorycznym,
  2. nie zgłasza zastrzeżeń do legalności operacji i rzetelności dokumentu, w którym operacja ta została ujęta,
  3. posiada środki finansowe na pokrycie zobowiązań wynikających z operacji gospodarczej oraz operacja mieści się w planie budżetu lub planie finansowym,
  4. stwierdził formalno-rachunkową prawidłowość dokumentu dotyczącego tej operacji.

Odmowa złożenia podpisu na dokumencie przez skarbnika może nastąpić tylko wówczas, gdy:

  • ujawniono nierzetelny dokument, którym próbuje się sankcjonować nielegalną operację finansową,
  • zobowiązanie nie ma pokrycia w budżecie lub planie finansowym

Odmowa podpisania przez skarbnika (głównego księgowego budżetu) dokumentu poddanego przez niego kontroli wstępnej lub bieżącej wstrzymuje wykonanie operacji gospodarczej, której dokument ten dotyczy. Odmowa dokonania kontrasygnaty powinna być złożona kierownikowi jednostki na piśmie i umotywowana. Skarbnik (główny księgowy), który odmówił kontrasygnaty, ma obowiązek jej dokonania na pisemne polecenie zwierzchnika. Wówczas jednak zobowiązany jest do powiadomienia o tym fakcie rady gminy oraz regionalnej izby obrachunkowej.Należy zwrócić uwagę na okoliczność, że ustawodawca w art. 46 u.s.g., art. 48 u.s.p., art. 57 u.s.w. rozstrzyga, kto w imieniu jednostki samorządu terytorialnego upoważniony jest do składania oświadczeń woli. Przepisy te brzmią jasno i nie wymagają dodatkowej wykładni. Problemem może być jednak składanie oświadczeń woli w przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w art. 96 i 97 u.s.g., a więc w przypadku rozwiązania rady gminy lub rozwiązania zarządu gminy, albo też zawieszenia organów gminy i ustanowienia zarządu komisarycznego.

W powyższym przypadku mamy do czynienia z taką sytuacją, że albo funkcjonuje w gminie osoba tymczasowo pełniąca funkcje zarządu i jednocześnie funkcjonuje rada gminy, albo w gminie istnieje tylko komisarz rządowy, który na podstawie art. 97 ust. 4 u.s.g. przejmuje wykonywanie zadań i kompetencji organów gminy. W praktyce pierwszy przypadek z punktu widzenia poprawności składania oświadczeń woli nie powinien rodzić żadnych trudności. Natomiast, gdy w gminie działa tylko komisarz rządowy, może powstać pytanie - kto jest drugą osobą, która zgodnie z art. 46 ust. 1 u.s.g. ma złożyć oświadczenie w zakresie zarządu mieniem. Czy tą osobą może być skarbnik gminy? Zdecydowanie należy wykluczyć taką ewentualność. Skarbnik nie może w tym przypadku występować w podwójnej roli - "drugiej osoby" składającej oświadczenie woli i jednocześnie osoby kontrasygnującej dokument. Skarbnik gminy (główny księgowy budżetu) będzie zawsze osobą kontrasygnującą, innej roli dla tej osoby w tym przypadku przepisy u.s.g. nie przewidują. Wymogi wynikające z art. 46 ust. 1 u.s.g. nie będą miały zastosowania do komisarza rządowego, który jako jedyny złoży swój podpis na dokumentach. Tylko w przypadku gdy czynność prawna będzie mogła spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych obok podpisu komisarza rządowego powinien pojawić się podpis skarbnika. Analogicznie sytuacja wygląda w przypadku rozwiązania rady powiatu lub rozwiązania rady województwa.

 

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24