Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Urząd / Zadania referatu


Kalendarz na Grudzień 2018:

PnWtŚrCzPtSoN
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 1213 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dziś mamy 346 dzień roku
do końca pozostało 19 dni
Znak zodiaku:Strzelec
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Zadania referatuPracownicyDrukiKarty
Zadania referatu

Do zadań Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska należy:

1) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania nieruchomościami, obejmujących:

a) ewidencję nieruchomości,

b) inwentaryzowanie nieruchomości,

c) oszacowanie i wycenę nieruchomości,

d) przejmowanie nieruchomości na rzecz gminy,

e) zakup nieruchomości,

f) ewidencję użytkowników wieczystych oraz przekształcanie prawa użytkowania wieczystego
w prawo własności,

g) komunalizację mienia,

h) ujawnianie własności gminy w księgach wieczystych,

i) rozgraniczanie,   scalenia i podziały  nieruchomości, a także   wypłatę   odszkodowań za nieruchomości przejęte pod drogi publiczne,

j) prowadzenie ewidencji teczek osiedleńczych,

k) prowadzenie spraw związanych ze zwrotem wcześniej przekazanego majątku.

2) Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania nieruchomościami, w tym:

a) sprzedaży nieruchomości,

b) oddawania nieruchomości w użytkowanie nieruchomości,

c) rozwiązywania i wygaszania umów użytkowania wieczystego,

d) naliczania opłat za użytkowanie wieczyste,

e) oddawania nieruchomości w trwały zarząd,

f) przekazywania nieruchomości w dzierżawę lub najem,

g) ustanawianie służebności gruntowych.

3) Prowadzenie  spraw z zakresu  użyczania  nieruchomości, w tym  udostępniania nieruchomości pod lokalizację reklam oraz zezwalania na wykonywanie na nieruchomościach urządzeń technicznych;

4) Wykonywanie czynności obejmujących nadzór i kontrolę zarządzania gruntami;

5) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki komunalnej, obejmujących:

a) utrzymanie, eksploatację i zarządzenie obiektami i urządzeniami komunalnymi, w tym ewidencję obiektów i urządzeń komunalnych,

b) ustalanie wysokości opłat za usługi komunalne,

c) zlecanie podmiotom świadczenia usług komunalnych,

d) zarządzanie cmentarzami,

e) gospodarowanie budynkami, mieszkaniami i lokalami, a w szczególności: przygotowywanie
wieloletnich programów gospodarowania mieszkaniowym i lokalowym zasobem gminy,

f) pozyskiwanie budynków i lokali na cele komunalne, ustalanie zasad najmu i opłat za najem
lokali,

g) gospodarkę  wodno-ściekową, w tym:  przejmowanie  na  własność  gminy  urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych,

h) wykonywanie zadań związanych i ustanawianiem i utrzymywaniem parków komunalnych i
innych terenów zieleni,

i) zawieranie umów cywilnych z jednostkami organizacyjnymi gminy Oleśnica na użytkowanie
gminnego mienia komunalnego.

6) Prowadzenie spraw z zakresu ustalania stanu prawnego budynków, mieszkań i lokali
Gminy;

7) Prowadzenie  spraw z zakresu  zarządu  nieruchomością  wspólną, w odniesieniu do nieruchomości, w których Gmina jest współwłaścicielem;

8) Prowadzenie spraw z zakresu zaspokajania potrzeb mieszkaniowych, w tym: ustalania uprawnień  do  najmu i przyznawania  lokali  mieszkalnych,  zapewniania  lokali  socjalnych, postępowań o opróżnienie lokalu, zamiany lokali, zawierania umów;

9) Przygotowanie i prowadzenie przetargów na wynajem lokali;

10) Przygotowywanie informacji o stanie mienia komunalnego zgodnie z wymogami ustawy
o finansach publicznych;

11) Prowadzenie spraw z zakresu planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym:

a) opracowywanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,

b) opracowywanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

c) prowadzenie   spraw z zakresu   nadzoru   nad   ustaleniami   miejscowych   planów zagospodarowania przestrzennego,

d) opiniowanie projektów studium oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

e) opiniowanie projektów podziałów nieruchomości,

f) wydawanie  zaświadczeń o zgodności  sposobu  użytkowania  budynku z ustaleniami miejscowego planu,

g) ewidencja wniosków o zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

h) prowadzenie spraw z zakresu roszczeń wynikających ze zmiany wartości nieruchomości
w związku z uchwaleniem lub ze zmianą planów,

i) okresowe oceny skutków zmian w zagospodarowaniu przestrzennym,

j) wydawanie wypisów, wyrysów, zaświadczeń itp. w zakresie planowania przestrzennego,

k) prowadzenie i aktualizacja rejestru miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

l) składanie wniosków do Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o wpis do rejestru zabytków
dóbr kultury oraz przedmiotów zasługujących na wciągnięcie do rejestru i prowadzenie
rejestru zabytków,

m) współdziałanie z Wojewódzkim  Konserwatorem  Zabytków w zakresie  nadzoru  nad użytkowaniem obiektów zabytkowych, zgodnie z zasadami opieki nad zabytkami w sposób
zabezpieczający ich wartości zabytkowej.

12) Prowadzenie spraw z zakresu geodezji i kartografii obejmujących:

a) nadawanie numeracji porządkowej nieruchomości,

b) nazewnictwa placów i ulic.

13) Prowadzenie spraw z zakresu kształtowania i ochrony środowiska, w tym:

a) ustalanie i opiniowanie polityki ekologicznej gminy,

b) opracowywanie programów projektów i analiz z zakresu ochrony środowiska,

c) monitoring w zakresie ochrony środowiska,

d) kształtowanie postaw proekologicznych.

14) Rozpatrywanie i załatwianie wniosków o przyznanie dotacji na dofinansowanie zadań
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

15) Prowadzenie spraw z zakresu gospodarowania zasobami przyrody, obejmujących:

a) opracowywanie programów, projektów i analiz z zakresu gospodarowania zasobami przyrody,

b) ustanawianie i utrzymywanie form ochrony przyrody,

c) zezwalanie na usuwanie drzew i krzewów oraz nakładanie kar za zniszczenie lub usuwanie
drzew i krzewów bez wymaganego zezwolenia,

d) ochronę zwierząt, w tym m.in. zapobieganie bezdomności psów,

e) współpracę ze służbami weterynaryjnymi w zakresie zwalczania zakaźnych chorób zwierzęcych,

f) realizowanie zadań z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej,

g) prowadzenie spraw związanych z nasiennictwem,

h) wydawanie zezwoleń na uprawę maku i konopi,

i) wydawanie zezwoleń na utrzymanie psa rasy uznawanej za agresywną.

16) Załatwianie spraw wynikających z prawa łowieckiego, w tym: opiniowanie planów
łowieckich;

17) Załatwianie spraw obejmujących wprowadzanie do środowiska substancji lub energii,
gospodarowanie odpadami oraz ochrona przed hałasem, w tym:

a) opracowywanie programów, projektów i analiz dot. gospodarki odpadami,

b) wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji inwestycji,

c) opiniowanie przedsięwzięć w zakresie wpływu na środowisko,

d) zezwalanie na prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych,

e) realizowanie zadań wynikających z przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku
w gminach, w tym m.in. wydawanie nakazów usunięcia odpadów z miejsc nie przeznaczonych
do ich składowania,

f) współpraca z organami i instytucjami powiatu, ochrony środowiska, stacji sanitarno-
epidemiologicznych w zakresie ochrony i kształtowania środowiska.

18) Nadzorowanie i realizacja zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku na terenie
Gminy;

19) Prowadzenie spraw z zakresu ochrony wód oraz ochrony przed powodzią i suszą, w tym
spraw związanych z pozwoleniami wodno-prawnymi w zakresie ochrony środowiska;

20) Załatwianie spraw w zakresie prawa geologicznego i górniczego, w tym: opiniowanie
koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin, opiniowanie planu ruchu zakładu
górniczego;

21) Bieżące i niezwłoczne przekazywanie informacji do Referatu Organizacyjnego dotyczących zmian stanu majątkowego Gminy, np. informacje o sprzedaży, kupnie nieruchomości;

22) Gromadzenie i przechowywanie dokumentacji z działalności spółek, w których Gmina jest udziałowcem.

Kierownik Referatu Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska w czasie nieobecności zastępowany jest przez wyznaczonego pracownika ww. referatu.

     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24