Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
BI.009Zwrot wadium w postępowaniu o zamówienie publiczne

Ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z 2006r.Nr 164, poz.1163z późn. zm.)

Opłaty:
Brak

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie lub na wniosek

Tryb odwoławczy:
Nie przysługuje

Zwrot wadium:
1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, jeżeli:
 1) upłynął termin związania ofertą;
 2) zawarto umowę w sprawie zamówienia publicznego i wniesiono zabezpieczenie należytego wykonania tej umowy;
 3) zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia, a protesty zostały ostatecznie rozstrzygnięte lub upłynął termin do ich wnoszenia.

2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy:
 1) który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert;
 2) który został wykluczony z postępowania;
 3) którego oferta została odrzucona.

3. Złożenie przez wykonawcę, którego oferta została odrzucona lub wykluczonego z postępowania, wniosku o zwrot wadium jest równoznaczne ze zrzeczeniem się przez wykonawcę prawa do wniesienia protestu.

4. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę.

5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana:
 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Budownictwa i Infrastruktury
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Dariusz Lewański 2006-12-14
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24