Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
RGNIOS.024Zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części
 

Wydawanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części


Referat załatwiający sprawę:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska

Do kogo adresowana jest procedura:
Przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Oleśnica.

Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna – zezwolenie na prowadzenia działalności w zakresie prowadzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Oleśnica

Wymagane dokumenty (załączniki):
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części wraz z załącznikami:
1. Zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne z klauzulą następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia."
2. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego Rejestru Sądowego potwierdzające działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt/ w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części*.
3. Dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości na której ma być prowadzona działalność.
4. Umowa o stałej współpracy z weterynarzem potwierdzająca gotowość świadczenia usług weterynaryjnych w schronisku*.
5. Stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) i/lub ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.).
6. Zaświadczenia o ukończeniu szkoleń lub kursów potwierdzające znajomość problematyki z zakresu postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt, przez kadrę pracowniczą wnioskodawcy.

Uwagi:
*) – w zależności od rodzaju zezwolenia
Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części zostały określone w Zarządzeniu NR 34/07 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
§1.1..Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien spełniać następujące wymagania:
1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
2)posiadać teren, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
3)posiadać budynek spełniający wymagania określone przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami;
4)prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym;
5)posiadać zadaszony obiekt, z odpowiednio wydzielonymi boksami, w których bezdomne zwierzęta będą przebywać.
2. Wymienione w ust. 1 wymagania powinny zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w pkt. 2 są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
2) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,
3) zaświadczenia o ukończeniu szkoleń lub kursów potwierdzające znajomość problematyki z zakresu postępowania ze zwierzętami oraz przepisów o ochronie zwierząt,
4) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
§ 2. Wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.
1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie prowadzenia grzebowisk i/lub spalarni zwłok zwierzęcych i ich części powinien:

1)prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części;
2)posiadać teren, na którym prowadzona ma być działalność, o której mowa w pkt 1;
3)posiadać budynek spełniający wymagania określone przepisami prawa budowlanego oraz innymi przepisami;
4)prowadzić w/w działalność w miejscu ogrodzonym;
5)posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części;
6)posiadać środki niezbędne do dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem;
7)posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalenie zwłok zwierzęcych i ich części.
2. Wymienione w ust. 1 wymagania powinny zostać wykazane odpowiednimi dokumentami.
3. Dokumentami, o których mowa w ust. 2 są w szczególności:
1) zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis z Krajowego Rejestru Sądowego,
2) umowa o świadczenie usług, jeżeli były świadczone przez przedsiębiorcę w innej gminie przed złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia,
3) stosowne zezwolenia i dokumenty wydane na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 ze zm.) i/lub ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 ze zm.),
4) dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
§ 3. Pozostałe wymagania
1. Przeznaczenie terenu, na którym będzie prowadzona działalność, o której mowa w §1 i §2 musi być zgodna z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego.
2. Działalność przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinna być zgodna z wymaganiami ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (t. j. Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342 ze zm.), ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 ze zm.), Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica oraz z powszechnie obowiązującymi przepisami prawnymi.

Opłaty:
1. Opłata skarbowa od:
a. zezwolenia na wykonywanie działalności gospodarczej - 616,00 zł.
b. dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii - 17 zł (z wyłączeniem pełnomocnictwa udzielanego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu, lub gdy mocodawcą jest podmiot zwolniony z opłaty skarbowej),
Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać w kasie Urzędu Gminy Oleśnica lub przelewem na konto:

86 9584 0008 2001 0000 0954 0001


Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, w przypadku sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania; nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Pokój, w którym można uzyskać informacje:

Pokój 4 (parter)

Telefon:
telefon: 071 314 03 85

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012.391 j.t.)
- Zarządzenie NR 34/07 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 23 maja 2007 r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt oraz grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

Tryb odwołania:
Zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) od decyzji służy stronie prawo odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy Oleśnica

Wzór wniosku

 

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Rolnictwa, Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Katarzyna Ściesielska - telefon służbowy 71 314 03 85 przyjmuje w pokoju nr 4
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Paweł Bojanowski 2019-05-29
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24