Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
SOO.040Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży /sklep/

Podstawa prawna:

1. Art. 11(1) i art 18 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz U. z 2012 r., poz. 1356 z późn. zm.) oraz Uchwała Nr 21/II/02 Rady Gminy z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Oleśnica.

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz U. z 2013 r., poz. 267z późn. zm.)

3. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zm.)

4. Ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r., Nr 47, poz. 278 z późn. zm.)

5. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.)

Wymagane dokumenty:

1. Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

2. Dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu stanowiącego punkt sprzedaży napojów alkoholowych.

3. Pisemna zgoda właściciela, uzytkownika, zarządcy lub administratora budynku, jeżeli punkt sprzedaży będzie zlokalizowany w budynku mieszkalnym wielorodzinnym.

4. Decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego o zatwierdzeniu zakładu, o której mowa w art. 65 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2010 r. Nr 136, poz. 914 z późn. zm.), potwierdzającą spełnienie warunków sprzedaży przez punkt sprzedaży.

5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa. Sprawy związane z uzyskaniem zezwolenia może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa

 Opłaty:

Przedsiębiorcy, którzy rozpoczynają działalność w zakresie sprzedaży napojów alkoholowych wnoszą opłatę przed wydaniem zezwolenia w wysokości:

a. 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5 % alkoholu oraz na piwo,

b. 525 zł - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

c. 2100 zł. - za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych, przed wydaniem kolejnego zezwolenia, wnoszą opłatę w wysokości uzależnionej od wartości sprzedaży w roku poprzednim (ustalona na podstawie pisemnego oświadczenia przedsiębiorcy o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku poprzednim, składanego do dnia 31 stycznia):

a. 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł.,

b. 1,4 % ogólnej wartości sprzedazy w roku poprzednim napojów alkoholowych zawierających od 4,5% do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa), jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 37 500 zł.,

c. 2,7 ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim napojów alkoholowych powyżej 18 % alkoholu, jeżeli wartość sprzedaży przekroczyła 77 000 zł.

Opłata za korzystanie z zezwolenia wnoszona jest w każdym roku kalendarzowym, objetym zezwoleniem w wysokości jak powyżej.

W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego ważnoći, opłaty dokonuje sie w wysokości proporcjonalnej do okresu ważności zezwolenia.

Opłata wnoszona jest na rachunek tut. Urzędu Gminy Oleśnica podany poniżej, w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września danego roku kalendarzowego. Są to terminy ostateczne, nie podlegające przedłużeniu ani przywróceniu. w przypadku niezłożenia oświadczenia w nieprzekraczalnym terminie do 31 stycznia lub niedokonania opłaty we wskazanych ustawowo terminach zezwolenie wygasa, a przedsiębiorca może wystąpić o nowe zezwolenie po 6 miesiącach.

Opłata skarbowa:

1. 17 zł. - za pełnomocnictwo

2. 17 zł.  - za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dokonanie opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Zaświadczenie o dokonaniu opłaty nie jest obowiązkowym dokumentwem. zgodnie z art. 18 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przedsiębiorca zobowiązany jest do okazania przedsiębiorcy zaopatrującemu dany punkt sprzedaży napojów alkoholowych ,,odpowiedniego dowodu potwierdzającego dokonanie opłaty".

Zapłaty opłaty skarbowej można dokonać:

- gotówką w kasie tut. Urzędu Gminy Oleśnica,

- bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Olesnica podany poniżej

Termin załatwienia sprawy:

Nie później niż w ciągu miesiąca - od wszczęcia postępowania

Tryb odwoławczy:

 1. Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dotyczące opinii o zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Gminy wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w pok. Nr 1). Zażalenie wnosi sie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia stronie.

2. Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie wydania zezwolenia (odwołanie składa sie w Kancelarii Urzędu Gminy w pok. Nr 1). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 Uwagi:

Zezwolenie wydaje się, gdy usytuowanie punktu sprzedaży jest zgodne z przepisami Uchwały Nr 21/II/02 Rady Gminy Oleśnica z dnia 9 grudnia 2002 r. w sprawie zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Oleśnica, oraz gdy punkt sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości powyżej
4, 5 % do 18 % alkoholu (z wyłączeniem piwa) mieści się w limicie ustalonym przez Radę Gminy Oleśnica. Zezwolenie wydaje się na czas oznaczony, nie krótszy niż 2 lata.

 

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Anna Barowicz - telefon służbowy 71 314 02 12 przyjmuje w pokoju nr 12
Paulina Gieroń-Bojanowska - telefon służbowy 71 314 02 12 przyjmuje w pokoju nr 12
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz na piwo
Oświadczenie o wartości sprzedaży napojów alkoholowych w roku 2018.
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Paweł Bojanowski 2014-12-16
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24