Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

Główna: / Oświata
< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
PWiPF.002Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników

Podstawa prawna:
Art. 70b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) oraz rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996r. w sprawie przygotowania zawodowego młodocianych  i ich wynagradzania (Dz.U. Nr 60, poz. 278 z późn. zm.)

Opłaty:

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca - od dnia wszczęcia postępowania  a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia (zażalenie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w pokoju Nr 1). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

 Uwagi:

  • o zawarciu umowy, pracodawca zawiadamia wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego, a w przypadku pracodawcy będącego rzemieślnikiem - również izbę rzemieślniczą właściwą ze względu na siedzibę rzemieślnika,
  • wniosek o dofinansowanie pracodawca winien złożyć w terminie  3 miesięcy od ukończenia przez młodocianego pracownika nauki zawodu lub przyuczenia do wykonywania określonej pracy,
  • Dofinansowanie przyznaje Prezydent (burmistrz, wójt)  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania młodocianego pracownika, w drodze decyzji.

Wymagane załączniki do wniosku:

  • kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe oraz przygotowanie pedagogiczne pracodawcy lub osoby prowadzącej zakład w imieniu pracodawcy albo osoby zatrudnionej u pracodawcy wymagane do prowadzenia przygotowania zawodowego młodocianych,
  • kopię umowy o pracę z młodocianym pracownikiem w celu przygotowania zawodowego,
  • kopię dyplomu, świadectwa lub zaświadczenia potwierdzającego zdanie egzaminu.

Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się gotówką w kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na rachunek podany poniżej.Składający wniosek lub pełnomocnictwo albo dokonujący zgłoszenia zobowiązany jest załaczyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej. Dowód ten pozostawi się w aktach sprawy.

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Oświaty i Promocji
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Beata Zbylut 2012-12-19
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24