Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

Główna: / Imprezy
< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
SOO.009Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej na terenie gminy Oleśnica

Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.),

2. Ustawa z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 611 z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 1282 z późn. zm.).

Wymagane dokumenty:

1.Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

2.Wzór wniosku z wykazem wymaganych dokumentów stanowi załącznik do karty informacyjnej.

Opłaty:
82 zł. - opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej.

Zapłaty opłaty skarbowej należy dokonać gotówką w kasie tut. Urzędu lub bezgotówkowo na rachunek Urzędu Gminy Oleśnica podany poniżej.

Termin załatwienia sprawy:
Do 7 dni przed planowaną imprezą.

Tryb odwoławczy: 
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w pokoju Nr 1). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Uwagi:
1. Do wniosku o zezwolenie na przeprowadznie imprezy masowej oragnizator  dołącza:

 • Program i regulamin imprezy masowej,
 • Opinie:
  - Komendanta PowiatowejPolicji,
  - Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej,
  - Kierownika jednostki organizacyjnej pomocy doraźnej (pogotowia ratunkowego) właściwych ze względu na obszar odpowiedzialności służbowej,
  które muszą zawierać informacje o niezbędnej wielkości ich sił i środków potrzebnych do zabezpieczenia imprezy , zastrzeżeniach do stanu technicznego obiektu oraz o przewidywanych zagrożeniach,
 • opinia Powiatowego Inspektora Sanitarnego,
 • informacja o liczbie miejsc dla osób w obiekcie lub terenie, gdzie impreza masowa będzie organizowana, mogących wystąpić zagrożeniach porządku publicznego, w tym informacje o ewentualnym uznaniu imprezy masowej za imprezę o podwyższonym ryzyku,
 • regulamin obiektu,
 • wskazanie osoby reprezentującej organizatora w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa osób uczestniczących w imprezie masowej,
 • graficzny plan obiektu lub terenu, na którym ma być przeprowadzona impreza masowa, zawierający oznaczenie:
  a) dróg dojścia i rozchodzenia się publiczności,
  b) dróg ewakuacyjnych i dróg dojazdowych dla pojazdów służb ratowniczych
  c) punktów obsługi medycznej,
  d) punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych,
  e) punktów informacyjnych,
  f) lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu
  g) informacje o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów,
  h) informacje o stanie liczebnym, organizacji, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz pisemną instrukcję określającą zadania służby porządkowej i warunki łączności pomiędzy podmiotami biorącymi udział w zabezpieczaniu imprezy,
 • szczegółowe zasady postępowania w przypadku powstania pożaru lub innego miejscowego zagrożenia,
 • informacje o zainstalowanych urządzeniach rejestrujących obraz i dźwięk,
 • polisę ubezpieczeniową,
 • informację o powiadomieniu komendanta oddziału Straży Granicznej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych w strefie nadgranicznej,
 • informację o powiadomieniu komendanta terenowej jednostki organizacyjnej Żandarmerii Wojskowej, w przypadku przeprowadzania imprez masowych na terenach będących w zarządzie jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej.
 • pisemną zgodę na przeprowadzenie imprezy masowej kierownika jednostki organizacyjnej lasów państwowych, parku narodowego lub krajobrazowego, w razie przeprowadzenia imprezy na terenach będących w zarządzie tej jednostki.

2. Wniosek o wydanie zezwolenia wraz z wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony najźniej na 30 dni przed planowanym terminem rozpoczęcia imprezy masowej, w tym opinie muszą być dostarczone najpóźniej na 14 dni przed imprezą.

3. Zezwolenie na przeprowadzenie imprezy masowej nie zwalnia organizatora od uzykania zgody zarządzającego terenem na jej zorganizowanie.

4. Jeżeli imprezy masowe są przeprowadzane przez tego samego organizatora w tych samych obiektach i na terenach do tego przystosowanych częściej niż 2 razy w roku lub są to imprezy, dla których opracowano terminarz zostaje wydane zezwolenie na przeprowadzenie wskazanej liczby imprez masowych lub przeprowadzenie takich imprez w okresie jednego roku.

Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Spraw Obywatelskich
Osoby odpowiedzialne za sprawę:
Anna Barowicz - telefon służbowy 71 314 02 12 przyjmuje w pokoju nr 12
Druki wymagane do załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Anna Barowicz 2013-11-06
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24