Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / Karty informacyjne

  Szukaj karty
 Szukaj:  

Główna: / Budownictwo
< Wstecz
KARTA INFORMACYJNA
Urząd Gminy Oleśnica
ul.11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica
tel. (0-71) 314 02 01, fax.(0-71)314 02 04
urzad@olesnica.wroc.pl     http://www.olesnica.wroc.pl
 
BI.005Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Podstawa prawna: 
Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.), oraz rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie oznaczeń i nazewnictwa stosowanych w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz decyzji o warunkach zabudowy (Dz.U. Nr 164, poz. 1589),

Opłaty: 
Wnioski i załączniki o wydanie decyzji dotyczących budownictwa mieszkaniowego i infrastruktury z nim związanej oraz samo wydanie takiej decyzji są zwolnione z opłaty skarbowej.

Pozostałe podlegaja opłacie skatrbowej
-za wniosek - 5,00zł, za każdy załącznik - 0,50 zł,

Termin załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w ciągu miesiąca - od dnia wszczęcia postępowania a w sprawach szczególnie skomplikowanych - nie później niż w ciągu 2 miesięcy.

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego* za pośrednictwem organu, który wydał decyzję (odwołanie składa się w Kancelarii Urzędu Gminy w pokoju Nr 1). Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

* Opłata skarbowa: za odwołanie - 5,00zł. za każdy załącznik - 0,50zł.

Dodatkowe informacje:

Inwestycja celu publicznego jest lokalizowana na podstawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku jego braku - w drodze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane:

  1.  polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy architektonicznej, a także nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie środowiska, albo
  2. niewymagające pozwolenia na budowę.

W sprawach ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego decyzje wydają w odniesieniu do:

  1. inwestycji celu publicznego o znaczeniu krajowym i wojewódzkim - wójt, burmistrz albo prezydent miasta w uzgodnieniu z marszałkiem województwa;
  2. inwestycji celu publicznego o znaczeniu powiatowym i gminnym - wójt, burmistrz albo prezydent miasta;
  3. inwestycji celu publicznego na terenach zamkniętych - wojewoda.

W przypadku inwestycji celu publicznego wykraczającej poza obszar jednej gminy decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego wydaje wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na którego obszarze właściwości znajduje się największa część terenu, na którym ma być realizowana ta inwestycja, w porozumieniu z zainteresowanymi wójtami, burmistrzami albo prezydentami miast.

Ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego następuje na wniosek inwestora.

Wymagane dokumenty:

  1.  wniosek o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
  2. 2 egzemplarze kopii mapy zasadniczej (lub w przypadku jej braku - mapy katastralnej) w skali 1:1.000 (dla inwestycji liniowych również 1:2.000) przyjętej do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, obejmującej teren którego dotyczy wniosek wraz z obszarem, na który inwestycja będzie oddziaływać,
  3. 1 egzemplarz kopii szczegółowego wypisu z rejestru gruntów dla działki, na której planowana jest inwestycja oraz uproszczonych wypisów z rejestru gruntów dla wszystkich działek sąsiednich (dla sieci i przyłączy wypisy z rejestru gruntów dla wszystkich działek, przez które będzie przebiegać trasa sieci lub przyłącza,
  4. kopie warunków wydanych przez dysponentów sieci (elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, gazowej),
  5. 2 egzemplarze "Raportu Oddziaływania na Środowisko" dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia takiego raportu przewiduje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627).
Jednostka prowadząca i odpowiedzialna za sprawę:
Referat Budownictwa i Infrastruktury
Urząd jest czynny: poniedziałek-piątek w godzinach 7.45-15.45
Kasa urzędu jest czynna w godzinach 8.30-14.00 (parter pokój Nr 9)
Rachunek bieżący budżetu Gminy Oleśnica: 86 9584 0008 2001 0000 0954 0001
Ostatnia zmiana: Dariusz Lewański 2008-03-22
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24