Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Akceptuję (nie pokazuj tego powiadomienia) | Nie akceptuję (zabierz mnie z tej strony!)
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dzień Dziecka w Smardzowie "Piraci dookoła świata"
2017-05-26 10:17:05, opublikował: Koreń Katarzyna

Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Dzień Dziecka w Smardzowie "Piraci dookoła świata"

           Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pn: Dzień Dziecka w Smardzowie „Piraci dookoła świata”, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Stowarzyszenie dla Smardzowa na realizację powyższego zadania publicznego.
            Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 1.000,00 zł. (słownie: jeden tysiąc złotych).

Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski

Czytaj
III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny
2017-05-24 12:47:46, opublikował: Pawłowska Agnieszka

III Ogólnopolski Konkurs Plastyczny

Czytaj
Piknik z Kulturą i Sportem w Bogusławicach - 28 maja 2017 r.
2017-05-22 07:50:59, opublikował: Bojanowski Paweł
Czytaj
Konkurs na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej
2017-05-18 14:14:51, opublikował: Galik Monika

Wójt Gminy Oleśnica
ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora
Szkoły  Podstawowej w Ligocie Małej, Ligota Mała 15, 56-400 Oleśnica


I.   Do konkursu może przystąpić osoba, spełniająca warunki określone w § 1, § 2, § 5 oraz  § 10 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek ( Dz. U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436, ze zm.).

II.   Zgodnie z § 1 ust. 2 pkt 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej ( Dz. U. z 2010 r., Nr 60 poz. 373, ze zm. ), oferty osób przystępujących  do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
- stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego, albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w punkcie 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych ( Dz. U. z 2013 r., poz. 168, ze zm. ),
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów ( t. j. Dz. U.  z 2016 r.,  poz. 1721, ze zm. ),
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( t. j. z 2016 r., poz. 1379 ze zm. ) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1842, ze zm. ) – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta w pełni z praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 922, ze zm. ) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora.

III.    Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w zamkniętych kopertach, z podaniem danych osobowych, tj. imienia i nazwiska, adresu do korespondencji i numeru telefonu oraz z dopiskiem „Konkurs na stanowisko dyrektora  Szkoły Podstawowej w Ligocie Małej, Ligota Mała 15, 56-400 Oleśnica” ”, w terminie do 14 czerwca 2017 r. do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do Urzędu Gminy Oleśnica).
1) Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Oleśnica.
2) O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.


           Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
           /-/ Krzysztof Skórzewski

Czytaj
Spotkanie informacyjne RPO WD 2014-2020
2017-05-18 10:55:41, opublikował: Rzeźnik Marcin

SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA POTENCJALNYCH BENEFICJENTÓW W RAMACH RPO WD  2014-2020 w zakresie EFS

Czytaj
Dotacja na rozwój sportu na terenie Gminy Oleśnica
2017-05-17 12:38:33, opublikował: Koreń Katarzyna

PWiPF.421.2.2017

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica z dnia 17 maja 2017 roku

Na podstawie Uchwały Nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r.  w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Oleśnica  w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 06.07.2012 r., poz. 2404) podaję do publicznej wiadomości o możliwości składania ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica.

I.       Uprawnieni do ubiegania się o dotację.
O dotację mogą ubiegać się podmioty nie zaliczone do sektora finansów publicznych, nie działające w celu uzyskaniu zysku oraz zamierzające realizować zadanie z zakresu sportu na terenie Gminy Oleśnicy.
Zadanie wskazane przez oferenta powinno zakładać osiągnięcie celu publicznego określonego w § 2 w/w uchwały.

II. Zasady przyznawania dotacji.
1. Kluby sportowe składają oferty o przyznanie dotacji na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do w/w uchwały;
2. Dotacja może być przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
5) najmu obiektu sportowych.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
2) koszty transferu zawodników z innych klubów sportowych;
3) zakupu środków trwałych;
4) zakupu i wydatków inwestycyjnych, remontów i adaptacji pomieszczeń;
5) prowadzenia działalności gospodarczej;
6) stypendiów lub nagród dla osób fizycznych;
7) najmu obiektów innych niż sportowe;
8) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sanacyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone;
9) kosztów, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji. 
4. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać rzetelne odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania i oświadczenia. Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać „0” (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok (2016);
3) Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych oraz innych podmiotów;
4) Oświadczenia trenerów o posiadanych kwalifikacjach zapewniających wykonanie zadania;
5) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach technicznych zapewniających wykonanie zadania;
6) Miesięczny harmonogram wydatkowania środków finansowych;
7) Wykaz imienny zawodników lub uczestników realizowanego zadania finansowanego z dotacji pochodzącej z budżetu Gminy Oleśnica.

III. Warunki i termin realizacji zadania.
1. Oferent przyjmując dotację na realizację zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
2. Oferent winien informować opinię publiczną o otrzymaniu wsparcia z budżetu Gminy Oleśnica, a po zakończeniu realizacji zadania złożyć stosowne sprawozdanie.
3. Termin realizacji zadania: 1 czerwca 2017 r. – 30 listopad 2017 r.

IV. Termin i miejsce składania oferty.
1. Oferty o dotację należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica     zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica” lub dostarczyć w inny sposób na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 maja 2017 r. do godz. 13.00.
2. W każdym przypadku decydujące będą faktyczna data i godzina wpływu oferty  do Urzędu.
3. Oferty złożone w inny sposób lub po wskazanym terminie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.
4. Dokumenty w postępowaniu mogą być składane w oryginałach lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów nie będę zwracane stronie składającej.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert o dofinansowanie.
1. Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Oleśnica wraz Komisją Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego, uwzględniając w szczególności:
1) Znaczenie zgłoszonej oferty dla realizacji celu publicznego, o którym mowa  w § 2 Uchwały Nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r.;
2) Wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadania;
3) Przedstawioną przez klub sportowy kalkulację kosztów oraz udział środków pochodzących spoza budżetu Gminy Oleśnica;
4) Możliwość realizacji oferty przez klub sportowy.

VI. Regulacje Końcowe.
1. Informacja o przyznanych dotacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica;
2. Dodatkowych informacji udziela Katarzyna Koreń tel. 71/314 02 23;
3. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest do dostarczenia zaktualizowany miesięczny harmonogram i kosztorys wydatkowania dotacji;
4. Wójt Gminy Oleśnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury przyznania dotacji na podstawie niniejszego ogłoszenia, bez podania przyczyny.


Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof  Skórzewski

Czytaj
Ukazał się nowy folder z mapą gminy Oleśnica
2017-05-17 11:28:31, opublikował: Bojanowski Paweł

Ukazał się folder gminy Oleśnica z mapą gminy okolic wydawnictwa PiK. Folder zawiera informacje takie jak położenie gminy, atrakcje turystyczne, zabytki, opisy tras turystycznych. Wszystko to okraszone fotografiami zabytkowych budowli takich jak jak neogotycki pałac w Boguszycach, kościoły itp.

  więcej informacji

Czytaj
Wszystkich: 2551, wyświetlone od 0 do 7    Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24