Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Konkurs na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszechświętem.
2023-03-22 17:22:12, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Na podstawie art. 63 ust. 1 i 10 w zw. z art. 29 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U.?z 2021 r. poz. 1082, ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40) oraz § 1 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (t. j. Dz. U. z 2021 r.?poz. 1428), Wójt Gminy Oleśnica ogłasza konkurs w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszechświętem, Wszechświęte 15b; 56-400 Oleśnica.

Czytaj
Informacja o wyniku zapytania ofertowego: Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych
2023-03-22 11:11:00, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Wójt Gminy Oleśnica informuje, że w wyniku zapytania ofertowego z dnia 15 lutego 2023 r. na Świadczenie usług, polegających na przeprowadzeniu badania i sporządzeniu wspólnej opinii przez biegłych sądowych (lekarz psychiatra i psycholog lub lekarz psychiatra i specjalista psychoterapii uzależnień) w przedmiocie uzależnienia od alkoholu u osób skierowanych przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Oleśnicy, do Urzędu Gminy Oleśnica, zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert, który upłynął w dniu 10 marca 2023 r., nie wpłynęła żadna oferta.

 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

Czytaj
Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
2023-03-22 09:47:33, opublikował: Pawłowska Agnieszka

    Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w wyniku przeprowadzonego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2023 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ogłoszonego na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.), do Urzędu Gminy Oleśnica, zgodnie z wyznaczonym terminem składania ofert, który upłynął w dniu 10 marca 2023 r., wpłynęła jedna oferta.

    Na podstawie dokonanej oceny formalnej i merytorycznej złożonych ofert oraz na podstawie opinii Komisji Konkursowej, Wójt Gminy Oleśnica wybrał ofertę:

Specjalistycznej Poradni Rodzinnej przy Parafii Najświętszej Matki Miłosierdzia w Oleśnicy i przeznacza na realizację powyższego zadania publicznego środki w wysokości 20.000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych brutto).

   Oferta zawierała właściwą kalkulację kosztów realizacji zadania i spełniała wymogi określone w wyżej wymienionej ustawie oraz w ogłoszeniu otwartego konkursu.

 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

Czytaj
PEFRON wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia iPFRON+
2023-03-22 08:14:16, opublikował: Bojanowski Paweł

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wspiera naukę języka migowego poprzez dofinansowanie kosztów szkolenia osób doświadczających trudności w komunikowaniu się, członków ich rodzin oraz osób mających stały lub bezpośredni kontakt z osobami doświadczającymi trudności. Od kwietnia 2023 r. uzyskanie dofinansowania będzie możliwe w pełni online za pomocą nowego systemu iPFRON+ umożliwiającego uzyskiwanie wsparcia PFRON bez wychodzenia z domu.

więcej informacji (format PDF)

Info: PFRON

Czytaj
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę działek nr 45/4 i 53/2 położonych w Nowej Ligocie
2023-03-21 13:48:20, opublikował: Zaręba Łukasz

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
 na dzierżawę nieruchomości położonych we wsi Nowa Ligota

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Cena wywoławcza (zł) – wysokość stawki czynszu rocznego

Wadium (zł)

Nowa Ligota

45/4

0,6197

W części R/2 – tereny rolnicze i RM/1 – tereny zabudowy zagrodowej.

700,00 zł / ha

70,00

53/2

0,3200

RM/1 – tereny zabudowy zagrodowej

700,00 zł / ha

70,00

1. Działka nr 45/4 położona jest w północno-zachodnim krańcu wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz użytków rolnych. Kształt działki nieregularny. Nieruchomość obecnie nie jest użytkowana. Zapis w rejestrze gruntów: RV – 0,3711 ha, ŁIV – 0,1172 ha, PsIII – 0,1314 ha.

Działka nr 53/2 położona jest w centralnej części wsi, w bezpośrednim sąsiedztwie zabudowy zagrodowej i mieszkaniowej oraz lasu. Kształt działki nieregularny. Obecnie nie jest użytkowana. Około 0,17 ha terenu działki porośnięte zadrzewieniami i zakrzewieniami. Zapis w rejestrze gruntów: PsV – 0,3200 ha.

2. Okres umowy dzierżawy: 3 lata.

3. Cel dzierżawy: produkcja rolna.

4. Działki uregulowane są w księdze wieczystej nr WR1E/00051946/9. 

5. W przypadku potrzeby okazania granic działki, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

6. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

7. Przetargi odbędą się w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 w dniu 25.04.2023 r. o godz.: 12:00 – dz. nr 45/4 i 13:00 – dz. nr 53/2.

8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 19.04.2023 r. (włącznie).

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

13. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

15. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 344) upłynął dnia – nie dotyczy.

16. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 21.03.2023 r. do 25.04.2023 r.

17. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.


Wójt
(-) Marcin Kasina

Czytaj
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę działki nr 98 położonej w Ligocie Wielkiej
2023-03-21 13:45:36, opublikował: Zaręba Łukasz

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
 na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Ligota Wielka

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Cena wywoławcza (zł) – wysokość stawki czynszu rocznego

Wadium (zł)

Ligota Wielka

98

1,5600

W części MN/38 - tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, RM/42 – tereny zabudowy zagrodowej, R/35 – tereny rolnicze.

700,00 zł / ha

70,00

1. Działka położona w południowej części obszaru wsi Ligota Wielka w sąsiedztwie projektowanej zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz użytków rolnych. Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, o kształcie wydłużonego prostokąta. Zapis w rejestrze gruntów: RIIIb – 0,0800 ha, RIVa – 0,4000 ha, RIVb – 0,4000 ha, RV – 0,4100 ha, RVI – 0,2700 ha.

2. Okres umowy dzierżawy: 4 lata.

3. Cel dzierżawy: produkcja rolna.

4. Działka uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00085995/4. 

5. W przypadku potrzeby okazania granic działki, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

6. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2023 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 11:00.

8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 19.04.2023 r. (włącznie).

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

13. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

15. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 344) upłynął dnia – nie dotyczy.

16. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 21.03.2023 r. do 25.04.2023 r.

17. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.


Wójt
(-) Marcin Kasina

Czytaj
Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na dzierżawę działki nr 295/1 położonej w Ligocie Małej
2023-03-21 13:39:28, opublikował: Zaręba Łukasz

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na dzierżawę nieruchomości położonej we wsi Ligota Mała

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Cena wywoławcza (zł) – wysokość stawki czynszu rocznego

Wadium (zł)

Ligota Mała

295/1

0,3500

MN/20 – tereny zabudowy mieszkaniowej

700,00 zł / ha

70,00

1. Działka znajduje się w centralnej części wsi, w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej oraz użytków rolnych. Kształt działki regularny – prostokątny. Teren wykorzystywany był rolniczo. Zapis w rejestrze gruntów: RIVa- 0,1600 ha, RIVb – 0,1900 ha.

2. Okres umowy dzierżawy: 3 lata.

3. Cel dzierżawy: produkcja rolna.

4. Działka uregulowana jest w księdze wieczystej nr WR1E/00053693/4. 

5. W przypadku potrzeby okazania granic działki, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

6. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

7. Przetarg odbędzie się w dniu 25.04.2023 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz. 10:00.

8. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej winno znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 19.04.2023 r. (włącznie).

9. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet czynszu za dzierżawę nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

10. Postąpienie – o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

11. Podpisanie umowy dzierżawy nastąpi w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

12. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy dzierżawy, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

13. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

15. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości  na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (j.t. Dz.U. z 2023 r., poz. 344) upłynął dnia – nie dotyczy.

16. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 21.03.2023 r. do 25.04.2023 r.

17. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.


Wójt
(-) Marcin Kasina

Czytaj
Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego - działka nr 250/2 w Krzeczynie.
2023-03-21 13:27:35, opublikował: Zaręba Łukasz

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO SPRZEDAŻY

W DRODZE PRZETARGU USTNEGO NIEOGRANICZONEGO


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość oznaczona numerem ewidencyjnym 250/2 położona w obrębie Krzeczyn uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00092431/5.

2) Powierzchnia nieruchomości

4,0126 ha

3) Opis nieruchomości

Nieruchomość położona jest w miejscowości Krzeczyn, w odległości około 5,5 km od centrum miasta Oleśnica.

Dostępność komunikacyjna dobra: droga przy działce asfaltowa – jest to droga powiatowa. Przy działce złącze kablowe energii elektrycznej.

Działka położona w sąsiedztwie lasów oraz użytków rolnych. Od południowej strony działka graniczy z rzeką Świerzną. Nieruchomość niezabudowana, nieużytkowana rolniczo, o kształcie zbliżonym do prostokąta.

Na terenie działki niewielka ilość samosiejek drzew i krzewów – bez wartości użytkowej.

Zapis w rejestrze gruntów: RIVb – 0,2045 ha, ŁIV – 3,1117 ha, ŁV – 0,5214 ha, W-ŁIV – 0,0870 ha, W-ŁV – 0,0880 ha.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

U/1 – tereny zabudowy usługowej. 

Zgodnie z rysunkiem planu działka znajduje się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej dla zabytków archeologicznych.

Działka niezabudowana i nieużytkowana rolniczo.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości netto (zł)

865.482,00 zł.

7) Cena wywoławcza netto (zł)

900.000,00 zł.

8) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Nie dotyczy.

9) Terminy wnoszenia opłat

Nie dotyczy.

10) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

11) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Działka przeznaczona do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

12) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa – 03.05.2023 r.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 21.03.2023 r. do 11.04.2023 r.

Ogłoszenie o przetargu nastąpi po upływie w/w terminów.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2,

 tel. (71) 314-02-02 lub na stronach internetowych

 http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/ i http://olesnica.wroc.pl/news.php


Wójt
(-) Marcin Kasina

Czytaj
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej
2023-03-21 13:09:00, opublikował: Zaręba Łukasz

WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość oznaczona numerem 56/7 położona w obrębie Nowa Ligota i uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00051946/9.

2) Powierzchnia nieruchomości

0,1365 ha.

3) Opis nieruchomości

Działka znajduje się w północnej części wsi, w obszarze pól uprawnych i lasu Teren działki niezabudowany, użytkowany rolniczo. Działka o kształcie prostokąta. 

Zapis w rejestrze gruntów: RV – 0,1365 ha.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

MN/1 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

Nie dotyczy.

7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata z tytułu dzierżawy według zarządzenia Wójta Gminy Oleśnica nr 47/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Oleśnica, wykorzystywanych na cele rolne wynosi 81,90 zł w stosunku rocznym.

8) Terminy wnoszenia opłat

Raz w roku.

9) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Działka przeznaczona do dzierżawy na cele rolne w trybie bezprzetargowym.

Okres dzierżawy – do 31.10.2023 r.

11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 21.03.2023 r. do 11.04.2023 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 

pokój nr 2,  tel. (71) 314-02-02 lub na stronach internetowych

 http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/ i http://olesnica.wroc.pl/news.php


Wójt
(-) Marcin Kasina


WÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomości oznaczone numerami 141/2 i 141/3 położone w obrębie Smolna, uregulowane w księdze wieczystej nr WR1E/00055020/0.

2) Powierzchnia nieruchomości

Dz. nr 141/2 – 0,1655 ha,

Dz. nr 141/3 – 0,1655 ha.

3) Opis nieruchomości

Działki znajdują się w północnym krańcu wsi Smolna, przy drodze do miejscowości Gręboszyce. W sąsiedztwie pola uprawne, zabudowa mieszkaniowa, zagrodowa oraz kurniki. Kształt działek regularny - prostokątny. Teren działek niezabudowany, użytkowany rolniczo. 

Zapis w rejestrze gruntów: PsIV - 0,3310 ha.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

MN/31 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działki niezabudowane, użytkowane rolniczo.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

Nie dotyczy.

7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Łączna opłata z tytułu dzierżawy według zarządzenia Wójta Gminy Oleśnica nr 47/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Oleśnica, wykorzystywanych na cele rolne wynosi 198,60 zł w stosunku rocznym.

8) Terminy wnoszenia opłat

Raz w roku.

9) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Działka przeznaczona do dzierżawy na cele rolne w trybie bezprzetargowym.

Okres dzierżawy – do 31.10.2023 r.

11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 21.03.2023 r. do 11.04.2023 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 

pokój nr 2,  tel. (71) 314-02-02 lub na stronach internetowych

 http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/ i http://olesnica.wroc.pl/news.php


Wójt
(-) Marcin KasinaWÓJT GMINY OLEŚNICA PODAJE DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONEJ DO DZIERŻAWY

W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ


1) Oznaczenie nieruchomości według księgi wieczystej oraz katastru nieruchomości

Nieruchomość oznaczona numerem 187 położona w obrębie Smolna i uregulowana w księdze wieczystej nr WR1E/00076637/1.

2) Powierzchnia nieruchomości

0,1200 ha.

3) Opis nieruchomości

Działka znajduje się w środkowej części wsi, w sąsiedztwie pól uprawnych, zabudowy mieszkaniowej i zagrodowej. Kształt działki regularny - prostokątny.  Teren działki niezabudowany, użytkowany rolniczo. 

Zapis w rejestrze gruntów: RIIIb - 0,1200 ha.

4) Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania

MN/29 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Działka niezabudowana, użytkowana rolniczo.

5) Termin zagospodarowania nieruchomości

Nie dotyczy.

6) Wartość nieruchomości (zł)

Nie dotyczy.

7) Wysokość opłat z tytułu użytkowania, najmu lub dzierżawy

Opłata z tytułu dzierżawy według zarządzenia Wójta Gminy Oleśnica nr 47/15 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów będących własnością Gminy Oleśnica, wykorzystywanych na cele rolne wynosi 72,00 zł w stosunku rocznym.

8) Terminy wnoszenia opłat

Raz w roku.

9) Zasady aktualizacji opłat

Nie dotyczy.

10) Informacje o przeznaczeniu do zbycia lub oddania w użytkowanie, najem, dzierżawę lub użyczenie

Działka przeznaczona do dzierżawy na cele rolne w trybie bezprzetargowym.

Okres dzierżawy – do 31.10.2023 r.

11) Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości

na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami upływa dnia: nie dotyczy.


Wykaz wywiesza się na okres - od dnia 21.03.2023 r. do 11.04.2023 r.


Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 

56-400 Oleśnica, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, 

pokój nr 2,  tel. (71) 314-02-02 lub na stronach internetowych

 http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/ i http://olesnica.wroc.pl/news.php


Wójt
(-) Marcin Kasina

Czytaj
LGD DW: Spotkanie w sprawie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027
2023-03-20 13:23:19, opublikował: Bojanowski Paweł

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa serdecznie zaprasza MŁODZIEŻ DO 25 roku życia oraz SENIORÓW 60+ z gmin naszego obszaru na dedykowane tym grupom spotkania w sprawie tworzenia nowej Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027.

Spotkanie dla Seniorów 60+ odbędzie się 23 marca, o godz. 16.00 w świetlicy wiejskiej w Boguszycach Osiedlu - przy Gminnej Bibliotece Publicznej, Boguszyce 118 A.

Spotkanie dla Młodzieży do 25 roku życia odbędzie się w formie zdalnej 28.03.2023, o godz. 18.00, link do spotkania:
https://zoom.us/j/98038825699?pwd=cWo1MGpVSzdBdHFGeWFwclpQV25FUT09

Celem spotkań jest poruszenie kwestii pomysłów, potrzeb i oczekiwanych zmian, współpraca przy wypracowaniu celów Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym działań dedykowanych odpowiednio dla wskazanych grup.

Info: LGD Dobra Widawa

Czytaj
Kiermasz Wielkanocny w Urzędzie 29.03.2023
2023-03-20 08:26:56, opublikował: Bojanowski Paweł

Czytaj
Ogłoszenie o wyborze oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Warsztaty dekoracji Wielkanocnych
2023-03-17 10:06:00, opublikował: Pawłowska Agnieszka

     Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: ?Warsztaty dekoracji Wielkanocnych?, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.) wybrał ofertę złożoną przez Koło Gospodyń Wiejskich w Świerznej na realizację powyższego zadania publicznego.

     Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości  2 000,00 zł. brutto (słownie: dwa tysiące złotych brutto).

 

Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski

Czytaj
Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie pomnika Rotmistrza Pileckiego
2023-03-14 15:43:16, opublikował: Bojanowski Paweł

Rozstrzygnięcie konkursu w sprawie pomnika Rotmistrza Pileckiego

W dniu 13 marca 2023 r. został rozstrzygnięty Konkurs na projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego. W toku postępowania wpłynęły 4 oferty, z czego 3 spełniały wymogi formalne Konkursu. Komisja Konkursowa przedłożyła do rekomendacji Wójtowi Gminy Oleśnica ofertę, która otrzymała najlepszy wynik. Wójt ? Marcin Kasina po przeprowadzeniu konsultacji z Przewodniczącym Komisji ? Radnym Jackiem Bartosikiem zaakceptował wybór Komisji. W związku z powyższym zwyciężyła praca Pana Grzegorza Godawy. Zwycięzca otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 3000 zł oraz zostanie zaproszony do negocjacji w celu zawarcia umowy na wykonanie projektu wykonawczego i realizację pomnika.

Ponadto II miejsce w konkursie zajął Pan Kamil Gałczyński, który otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł, a III miejsce zajął SMALART Szymon Malinowski, który otrzyma nagrodę w wysokości 1000 zł.

Idea powstania pomnika została zainicjowana Uchwałą Rady Gminy Oleśnica z dnia 10 czerwca 2022 r. w sprawie wzniesienia pomnika rotmistrza Witolda Pileckiego przy aprobacie Wójta Gminy Oleśnica. Na początku marca został ogłoszony konkurs na projekt pomnika Rotmistrza Witolda Pileckiego.

Przewidywany termin odsłonięcia pomnika planowany jest na 11 listopada 2023 r. w połączeniu z obchodami uroczystości związanych ze świętem Dnia Niepodległości.

Zwycięska praca została przedstawiona poniżej.

Czytaj
LGD DW: Zapraszamy do wypełnienia "Fiszki projektowej"
2023-03-14 13:17:34, opublikował: Bojanowski Paweł

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa opracowuje Lokalną Strategię Rozwoju (LSR) na lata 2023-2027, dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne włączenie się w te prace poprzez wypełnienie "Fiszki projektowej".

W "Fiszce projektowej" możecie Państwo opisać projekt, który chcielibyście zrealizować w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej. Propozycje mogą dotyczyć zarówno działań inwestycyjnych jak i projektów aktywizacyjnych. Wnioskodawcą mogą być zarówno gminy i jej jednostki, przedsiębiorcy, organizacje pozarządowe, rolnicy oraz osoby fizyczne.

Informacje podane przez Państwa w "Fiszce projektowej" wykorzystane zostaną wyłącznie na potrzeby opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Podpisane "Fiszki projektowe" można odesłać elektronicznie w formie skanu na adres e-mail: biuro@dobrawidawa.pl lub pocztą tradycyjną do siedziby biura LGD na adres: ul. Wojska Polskiego 67/69, 56-400 Oleśnica. Na Państwa "Fiszki projektowe" czekamy do 31.03.2023 r.

FISZKA PROJKETOWA (do pobrania)

Więcej informacji: dobrawidawa.pl

Z góry dziękujemy za pomoc.

Info: LGD Dobra Widawa

Czytaj
Rozporządzenie - ptasia grypa
2023-03-13 08:43:18, opublikował: Kędziora Piotr

zobacz: ROZPORZĄDZENIE NR 1/2023 POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W OLEŚNICY (format PDF)
Czytaj
Ogłoszenie o wyborze oferty w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami
2023-03-10 12:15:53, opublikował: Pawłowska Agnieszka


     Wójt Gminy Oleśnica zawiadamia, że w toku analizy przedłożonej oferty na realizację zadania publicznego zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, ze zm.) wybrał ofertę Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Oświatowo-Wychowawczych im. Teresy Kras, Lublin, na realizację powyższego zadania publicznego.
     Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 40.000,00 zł. (słownie: czterdzieści tysięcy złotych brutto).

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

Czytaj
Szkoła Liderów: Marketing i zarządzanie w rolnictwie - studia podyplomowe
2023-03-10 10:29:21, opublikował: Bojanowski Paweł

Instytut Gospodarki Rolnej oraz Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przystąpiły do organizacji Szkoły dla Liderów - marketing i zarządzanie w rolnictwie - studia podyplomowe.

Studia są dla osób, które:

  • są absolwentami uczelni wyższych, zainteresowanych tematyką zarządzania i marketingu w rolnictwie;
  • prowadzą własną działalność gospodarczą w agrobiznesie;
  • są zatrudnione w podmiotach gospodarczych i instytucjach z obszaru rolnictwa.

Celem studiów jest:

  • dostarczenie aktualnej wiedzy w zakresie: podstaw zarządzania, podstaw marketingu, podstaw finansów, prawa rolnego, organizacji i funkcjonowania rynków rolnych, ekonomiki rolnictwa i organizacji gospodarstw rolnych, bezpieczeństwa żywnościowego, ekologii i aspektów środowiskowych;
  • wyposażenie uczestników w praktyczne umiejętności menedżerskie niezbędne w codziennej pracy w sektorze agrobiznesu, m.in. z zakresu zarządzania procesami w działalności rolniczej, zarządzania agrofirmą, marketingu, mediacji i negocjacji gospodarczych, komunikacji i wystąpień publicznych;
  • podniesienie kompetencji poprzez przygotowanie prac dyplomowych dotyczących wybranych obszarów zainteresowań oraz spotkania w praktykami z branży.

Studia przygotowują absolwentów od strony teoretycznej i praktycznej również do prowadzenia własnej działalności gospodarczej w sektorze rolnym.

Rejestracja na stronie rejestracja.wsksim.edu.pl

Więcej informacji znajdą Państwo na stronie SwiatRolnika.info bądź podyplomowe.aksim.edu.pl oraz pod numerem telefonu 535-526-626 Instytut Gospodarki Rolnej.

Info: Instytut Gospodarki Rolnej

Czytaj
Wojskowe Targi Służby i Pracy w Oławie
2023-03-09 14:09:30, opublikował: Bojanowski Paweł

Po raz pierwszy Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Centralne Wojskowe Centrum Rekrutacji organizują WOJSKOWE TARGI SŁUŻBY I PRACY. To jedyne w Polsce wydarzenie w całości poświęcone promocji nowych form służby wojskowej wprowadzonych ustawą o obronie Ojczyzny. Targi odbędą się w Oławie oraz w 15 miastach w Polsce, 17-18 marca 2023 r. w godz. 9.00-18.00. Zainteresują wszystkich tych, którzy szukają ciekawej pracy, chcą podjąć nowe wyzwania w swoim życiu i zobaczyć na żywo profesjonalizm żołnierzy WP.

- Chcemy pokazać, że Wojsko Polskie to atrakcyjne, nowoczesne miejsce pracy, gdzie potrzebni są ludzie o różnych specjalnościach i zainteresowaniach. Gwarantujemy im przy tym rozwój osobisty poprzez szkolenia i kursy, możliwość awansu oraz brak rutyny - podkreśla Mariusz Błaszczak wicepremier, minister obrony narodowej.

Targi są kompleksowym sposobem informowania o dostępnych w Siłach Zbrojnych możliwościach rozwoju zawodowego zarówno w kontekście dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej jak również służby zawodowej. Każdy uczestnik będzie mógł osobiście porozmawiać z żołnierzami, studentami uczelni wojskowych, poznać odpowiedzi na nurtujące go pytania dotyczące specyfiki zawodu żołnierza, a także złożyć wniosek o powołanie do Dobrowolnej Zasadniczej Służby Wojskowej lub służby w Wojskach Obrony Terytorialnej.

Zapraszamy na Wojskowe Targi Służby i Pracy, które odbędą się w Oławie, w Zespole Szkół im. Zjednoczonej Europy, przy ul. 3 Maja 18e.

Czytaj
Zlecenie realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert pn.: "Warsztaty dekoracji Wielkanocnych".
2023-03-09 13:50:04, opublikował: Bojanowski Paweł

Dotyczy: zlecenia realizacji zadania publicznego z pominięciem otwartego konkursu ofert, zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.).

W dniu 9 marca 2023 roku wpłynęła do Urzędu oferta realizacji zadania publicznego, w formie wsparcia realizacji zadania, pod nazwą: Warsztaty dekoracji Wielkanocnych, złożona przez Koło Gospodyń Wiejskich w Świerznej, Świerzna 9, 56-400 Oleśnica.

Zgodnie z art. 19 a ust. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2022 r., poz. 1327 ze zm.) każdy, w terminie 7 dni od daty zamieszczenia oferty w:

  • Biuletynie Informacji Publicznej,
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń,
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Uwagi można zgłaszać pisemnie na adres:
Urząd Gminy Oleśnica
ul. 11 Listopada 24
56-400 Oleśnica
z dopiskiem: Warsztaty dekoracji Wielkanocnych.

Załącznikiem do pisma jest oferta realizacji zadania publicznego.

 

Zastępca Wójta Gminy Oleśnica
/-/ Krzysztof Skórzewski

Czytaj
Czym są odpady biodegradowalne i jak z nimi postępować?
2023-03-09 08:38:23, opublikował: Bojanowski Paweł

Czym są odpady biodegradowalne i jak z nimi postępować?

Odpady biodegradowalne są wyjątkowo pożytecznymi resztkami, bo stanowią pokarm dla gleby. To z nich powstaje odżywczy kompost. Ten potencjał bywa jednak marnowany - nie wszyscy znają i stosują zasady ich prawidłowej selekcji.

Odpady bio definiuje się jako odpady organiczne ulegające biodegradacji, czyli naturalnemu procesowi rozkładu. Wybrane z nich trafiają z dedykowanych im pojemników do instalacji kompostowania, z której po kilkunastu tygodniach otrzymamy kompost poprawiający żyzność gleby.

Przypomnijmy, że obowiązujący w Polsce Jednolity System Segregacji Odpadów na wszystkich obywateli nakłada konieczność segregacji odpadów z podziałem na kilka frakcji: metal i tworzywa sztuczne, papier, szkło, odpady zmieszane, bioodpady. Ta ostatnia grupa zyskuje drugie życie nie tylko w postaci kompostu - może być też wykorzystana do produkcji energii.

Jak zadbać o wydajny recykling żywieniowych czy roślinnych resztek? Przede wszystkim należy pamiętać, że w definicji odpadów bio mieszczą się resztki ogrodowe, parkowe, żywnościowe i kuchenne, ale nie dotyczy to odpadów pochodzenia zwierzęcego ani oleju jadalnego. Do brązowych pojemników powinny więc trafiać m.in. gałęzie drzew i krzewów, liście, kwiaty i skoszona trawa, trociny i kora drzew, obierki, warzywa czy owoce, fusy po kawie i herbacie, niezaimpregnowane drewno, resztki jedzenia. Nie ma w nich miejsca dla odpadów takich jak kości, ości, odchody, mięsa i padliny zwierząt, drewno impregnowane, płyty wiórowe i MDF, leki, popiół z węgla kamiennego i inne odpady komunalne (w tym niebezpieczne).

Na koniec warto dodać, że ważny jest także sposób segregacji bio odpadów. Do brązowych pojemników trafiają wyłącznie rozkładające się resztki, co oznacza, że należy wyrzucać je „nago”, czyli bez worków, pojemników czy słoików. Jedyną dopuszczalną alternatywą są worki biodegradowalne. Dla zdrowia planety i nas samych segregujmy odpady uważnie i umiejętnie!

Artykuł powstał w ramach projektu pod nazwą „Modernizacja i rozbudowa Zakładu Zagospodarowania Odpadów w miejscowości Olszowa”, który został dofinansowany z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Info: Pan Pikto / ZZO Olszowa

Czytaj
Wszystkich: 4040, wyświetlone od 0 do 20    Następne >