Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościKwartalna narada Wójta z Sołtysami
2018-06-21 15:38:14, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Kwartalna narada Wójta z Sołtysami

17 maja 2018 r. w Urzędzie Gminy odbyła się kwartalna narada Wójta Marcina Kasiny z Sołtysami Gminy Oleśnica. Na spotkaniu obecny był również Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj, dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Jarosław Telka, prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Jarosław Polański, kierownicy Referatów Urzędu oraz Anna Nawrot – kurator sądowy z Sądu Rejonowego w Oleśnicy. Na wstępie Wójt przedstawił porządek spotkania, do którego nie wniesiono uwag.

PRACE SPOŁECZNO – UŻYTECZNE OSÓB KARANYCH
Kierownik Referatu Organizacyjnego Urszula Szymańska przedstawiła, a następnie oddała głos kurator Annie Nawrot, która omówiła temat prac społecznie – użytecznych odbywających się na terenie gminy Oleśnica. Zgodnie z art. 56 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy, wójt, wyznacza miejsca, w których może być wykonywana nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne oraz wyznacza podmioty, obowiązane do przyjęcia skazanych w celu wykonywania pracy. Podmiotami, o których mowa powyżej na terenie Gminy Oleśnica są sołectwa oraz gminne jednostki organizacyjne. Kompetencje w zakresie organizowania i kontrolowania pracy na cele społeczne przysługują sądowemu kuratorowi zawodowemu. Poucza on skazanego o prawach i obowiązkach, a także konsekwencjach wynikających z uchylenia się od odbywania kary, jak również o rodzaju, miejscu i terminie rozpoczęcia pracy, przy czym nadzór nad wykonywaniem kary ograniczenia wolności oraz orzekanie w sprawach wykonywania kary, w dalszym ciągu należą do kompetencji sądu. Sołectwa oraz gminne jednostki organizacyjne są obowiązane przyjąć skazanego skierowanego przez sądowego kuratora zawodowego w celu wykonywania pracy, pouczyć go o obowiązku sumiennej pracy oraz konieczności przestrzegania ustalonego w miejscu pracy porządku i dyscypliny. Przy przydziale pracy uwzględnia się wiek skazanego, stan jego zdrowia oraz w miarę możliwości posiadane kwalifikacje. Czas pracy skazanego nie może przekroczyć 8 godzin na dobę. Na jego wniosek czas ten może być przedłużony do 12 godzin. Nieodpłatna, kontrolowana praca na cele społeczne jest wykonywana w wymiarze od 20 do 40 godzin w stosunku miesięcznym. Podmiot wyznaczony do realizacji kary ustala harmonogram pracy skazanych, określając czas, miejsce i rodzaj pracy na okres co najmniej jednego miesiąca, który przekazuje kuratorowi. Przynajmniej raz w miesiącu albo na żądanie sądowego kuratora zawodowego, osoba ta przekazuje mu informację dotyczącą: wykonania harmonogramu pracy, liczby godzin przepracowanych przez skazanego, rodzaju wykonywanej przez niego pracy, dnia rozpoczęcia i zakończenia pracy, niezgłoszenia się do pracy, niepodjęcia przydzielonej pracy oraz opuszczenia pracy bez usprawiedliwienia. Podmiot jest obowiązany prowadzić ewidencję prac wykonanych przez skazanych, w szczególności dotyczącą zbiorczego wymiaru godzin przepracowanych przez skazanych oraz zbiorczego wymiaru godzin określonych w orzeczeniach. Informacje z ewidencji przekazuje się sądowemu kuratorowi zawodowemu w terminach przez niego wyznaczonych. W wypadku gdy skazany nie stawi się na wezwanie lub pouczony o prawach, obowiązkach i konsekwencjach związanych z wykonywaniem nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne, oświadczy sądowemu kuratorowi zawodowemu, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy, kurator kieruje do sądu wniosek o orzeczenie kary zastępczej. Wówczas sytuacja skazanego znacznie się komplikuje. Może zostać on pozbawiony wolności.

OMÓWIENIE PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE LIMITU LICZBY ZEZWOLEŃ ORAZ USYTUOWANIA MIEJSC SPRZEDAŻY NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA TERENIE GMINY OLEŚNICA
Sekretarz Gminy Krzysztof Skórzewski oraz pracownik Referatu Spraw Obywatelskich Paulina Gieroń zapoznali sołtysów z zapisami w ww. projekcie uchwały. Dnia 9 marca 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami Rada Gminy jest zobligowana do podjęcia uchwał dotyczących maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, odrębnie dla poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych (piwo, wino i wódka) oraz z uwzględnieniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży (tzw. gastronomia) i przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (tzw. handel). Dodatkowo Rada Gminy przed podjęciem uchwały zasięga opinii jednostek pomocniczych, czyli sołectw. Projekt uchwały jest opiniowany przez wszystkie sołectwa, bez względu na to, czy w danej miejscowości znajduje się punkt sprzedaży alkoholu, czy nie. Projekt uchwały, który został przedłożony do zaopiniowania powstał przy współpracy z Komisją Oświaty, Zdrowia i Pomocy Społecznej. Zgodnie ze statutem sołectwa opiniowanie uchwał Rady Gminy Oleśnica realizowane jest przez samorząd mieszkańców podczas zebrań wiejskich, z których zostaje sporządzona uchwała, w której zawarta jest opinia sołectwa. Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Gminy Oleśnica będzie podejmowania na sesji, która odbędzie się w czerwcu. Nowa uchwała nie spowoduje zamknięcia dotychczasowych sklepów w którejkolwiek z miejscowości. Wszystkie nowe limity określone w projekcie uchwały posiadają „zapas”, który umożliwia powstawanie nowych sklepów.

INFORMACJE Z BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI:
- Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. – prezes Jarosław Polański przedstawił bieżącą działalność spółki, wspomniał o możliwości wywozu odpadów gabarytowych po wcześniejszym okazaniu dowodu osobistego wraz z potwierdzeniem zapłaty za odbiór odpadów komunalnych. W związku ze zmianą częstotliwości odbioru odpadów BIO na dwa razy w miesiącu, sołtysi zostali poinformowani również, że nowe harmonogramy wywozu śmieci ukażą się w najbliższym Kurierze, na stronie internetowej urzędu oraz na tablicach ogłoszeń w poszczególnych sołectwach.
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – dyrektor Jarosław Telka na prośbę sołtysów podjął temat dotyczący osób starszych, które ze względu na stan zdrowia nie mogą uczestniczyć w Dniach Seniora. Następnie omówiono szczegóły organizacji tej imprezy na świetlicach wiejskich.

INFORMACJE Z REFERATÓW URZĘDU:
- Referat  Gospodarki Nieruchomościami i Ochrony Środowiska – kierownik Mariola Fluder  wyjaśniła procedurę zakupu paliwa do kosiarek przez osoby upoważnione ze środków funduszu sołeckiego. Głos zabrał również Wójt Marcin Kasina, który odniósł się do szacowania szkód łowieckich i uczestniczenia w nich pracownika Referatu, przedstawiciela koła łowieckiego oraz właściciela nieruchomości.
- Referat Budownictwa i Infrastruktury – kierownik Paweł Łobacz przybliżył temat odbioru kolejnych etapów rozbudowy oświetlenia w sołectwach, terminy zostaną ustalone z poszczególnymi sołtysami. Przedstawił także podpisane umowy po zakończonych przetargach oraz poinformował o wymianie piasku w piaskownicach, które znajdują się na placach zabaw.
- Referat Obywatelski – Sekretarz Gminy Krzysztof Skórzewski poinformował zebranych,
że od 25 maja b. r. wejdą w życie przepisy wynikające z konieczności zapewnienia w Polsce skutecznego stosowania unijnego rozporządzenia w sprawie ochrony osób fizycznych
w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz w sprawie ich swobodnego przepływu (tzw. RODO).

SPRAWY RÓŻNE PODCZAS NARADY Z SOŁTYSAMI
Ostatni punkt spotkania dotyczył spraw różnych, w których poruszono m. in. temat niedrożnego rowu w miejscowości Smardzów. Wójt poinformował, że jest to droga powiatowa i z powyższym problemem należy zgłosić się do zarządcy, czyli Zarządu Dróg Powiatowych w Oleśnicy.

Agnieszka Kembłowska