Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Dodatek dla podmiotów wrażliwych. Jak się o niego starać?
2022-09-29 14:36:06, opublikował: Bojanowski Paweł

Dodatek dla podmiotów wrażliwych. Jak się o niego starać?


Zgodnie z ustawą z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. poz. 1967 z późn. zm.) istnieje możliwość ubiegania się o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych, które:

 • ponoszą koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierających co najmniej 85% węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania, w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności;
 • główne źródło ciepła jest wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków.

Wniosek o wypłatę dodatku dla podmiotów wrażliwych składa się w terminie do dnia 30 listopada 2022 r. Wnioski złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

Wnioski można pobrać:

Wniosek (format PDF) lub

bezpośrednio w Urzędzie Gminy Oleśnica w pokoju nr 4.

Podmiotami wrażliwymi według w/w ustawy są:

 • podmioty udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • jednostki organizacyjną pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy o pomocy społecznej;
 • noclegownie albo ogrzewalnie, o których mowa w art. 48a ust. 3 albo 4 ustawy o pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w rozumieniu art. 2 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
 • podmioty systemu oświaty, o którym mowa w art. 2 ustawy Prawo oświatowe;
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki, o którym mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1-7 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce;
 • podmioty prowadzące żłobek lub klub dziecięcy, a także dzienny opiekun, o których mowa w art. 2 ust. 1 ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3;
 • kościoły lub inne związki wyznaniowe, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania;
 • podmioty prowadzące działalność kulturalną w rozumieniu art. 1 ust. 1 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej;
 • podmioty prowadzące działalność archiwalną, o której mowa w art. 22 ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach;
 • ochotnicze straże pożarne;
 • placówki zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o której mowa w art. 67 i art. 69 ustawy o pomocy społecznej;
 • rodzinne domy pomocy, o których mowa w art. 52 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej albo mieszkania chronione, o których mowa w art. 53 tej ustawy;
 • centra integracji społecznej, o którym mowa w art. 3 ustawy z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym;
 • kluby integracji społecznej, o którym mowa w art. 18 ustawy o zatrudnieniu socjalnym;
 • warsztaty terapii zajęciowej i zakłady aktywności zawodowej w rozumieniu art. 10a ust. 1 ustawy i art. 29 ust 1 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
 • organizacje pozarządowe albo podmioty w rozumieniu art. 3 ust. 2 i 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie;
 • spółdzielnie socjalne w rozumieniu art. 2 ustawy o spółdzielniach socjalnych.

Info: Referat RN

Czytaj
Wniosek o wypłatę dodatku dla gosp. domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła
2022-09-22 13:42:02, opublikował: Bojanowski Paweł

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy informuje, że od 20 września 2022 r. obowiązują przepisy ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Dodatek ten stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny ogrzewania.

Komu przysługuje dodatek?

Dodatek przysługuje gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo innym rodzajem biomasy (w tym brykiet drzewny), kocioł olejowy, kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym, trzon kuchenny, kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG

Jednorazowy dodatek dla gospodarstw domowych wyniesie:

3 000,00 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe zasilany pelletem drzewnym albo inny rodzajem biomasy (w tym brykiet drzewny),
2 000,00 zł - jeśli głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy,
1 000,00 zł - gdy głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym, trzon kuchenny,
500,00 zł - w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG,

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa powyżej rozumie się:
- osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
- osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).

Warunkiem koniecznym do uzyskania dodatku będzie zgłoszenie lub potwierdzenie uzyskania wpisu źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB).

Nie jest brane pod uwagę kryterium dochodowe.

Gdzie złożyć wniosek?

Mieszkańcy Gminy Oleśnica składają wniosek o wypłatę dodatku w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica. Wniosek należy złożyć w terminie od dnia 22 września 2022r. do dnia 30 listopada 2022r. w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP - wzór wniosku do pobrania znajduje się na stronie olesnica.wroc.pl w zakładce "Ważne ogłoszenia". Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022r. pozostawia się bez rozpoznania.

Rozstrzygnięcie wniosku i termin wypłat

Na wskazany we wniosku o wypłatę dodatku adres mailowy zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku (przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji).
Dodatek wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica, pokój nr 1, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00-15:00, środa 7:00-17:00, telefonicznie pod numerem 71 715 68 88, 530 067 553.

Info: GOPS w Oleśnicy

Czytaj
Odpłatny odbiór folii rolniczej - 23.09.2022 r.
2022-09-20 08:32:44, opublikował: Bojanowski Paweł

Dnia 23.09.2022 r. odbędzie się odpłatny odbiór folii rolniczej. Miejsce zbiórki - Boguszyce Osiedle, teren Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z .o.o.

W przypadku zainteresowania zbiórką, należy kontaktować się bezpośrednio z firmą, pod numerem telefonu: 788-420-499.

Koszt odbioru:

 • 25 zł za 1 duży Big Bag folii do owijania balotów, folii stretch, worków po nawozach, worków Big Bag, worków zbożowych polipropylenowych;
 • 50 zł za 1 duży worek Big Bag folii czarnej, czarno-białej, tunelowej;
 • 150 zł za 1 duży worek Big Bag siatki do owijania balotów, worków papierowych z folią.

Info: Patrycja Cieplik, Referat RN

Czytaj
Pomoc dla Uchodźców z Ukrainy
2022-08-18 11:32:12, opublikował: Bojanowski Paweł


- - - - - - - - - - - - - - - dodane: 2022-08-23 10:45:12 - - - - - - - - - - - - - - -

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, wystąpiło z prośbą o przeprowadzenie anonimowej ankiety wśród obywateli Ukrainy, którzy przyjechali na teren Rzeczypospolitej Polskiej po 24 lutego br., dotyczącej ich obecnej sytuacji rodzinnej i materialnej, a także planów na przyszłość.

Ankiety w formie on-line można wypełniać zarówno na komputerze, telefonie czy tablecie.

Linki do ankiet w języku polskim

oraz ukraińskim:

Ankiety należy wypełnić w terminie do 31 sierpnia 2022 r.

Legalny pobyt na terytorium Polski


- - - - - - - - - - - - - - - dodane: 2022-08-18 11:32:12 - - - - - - - - - - - - - - -

Informacje o legalnym pobycie na terytorium Polski dostępne na stronie:

https://www.gov.pl/web/ua/Lehalne-perebuvannya-v-Polshchi


- - - - - - - - - - - - - - - dodane: 2022-07-04 13:59:32 - - - - - - - - - - - - - - -

NOWY wer. 4 (od 1 lipiec 2022) Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie (format PDF):

[UKR] Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie
[RUS] Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie


- - - - - - - - - - - - - - - dodane: 2022-06-10 08:02:12 - - - - - - - - - - - - - - -

NOWY wniosek o świadczenie pieniężne (format PDF):

[POL] Wniosek o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy


[POL] Załącznik do wniosku o świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przybywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy


- - - - - - - - - - - - - - - dodane: 2022-03-18 13:39:33 - - - - - - - - - - - - - - -

Informator - ważne informacje dotyczące uchodźców (format PDF):

[POL] informator - ważne informacje dotyczące uchodźców
[UKR] ????????????? ?????? - ??????? ?????????? ??? ????????

Czytaj
Wniosek o wypłatę DODATKU WĘGLOWEGO
2022-08-17 10:08:47, opublikował: Bojanowski Paweł

PODSTAWA PRAWNA

Ustawa z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1692)
Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz. U. z 2022 r. poz. 1712)

INFORMACJE OGÓLNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy informuje, że od 12.08.2022 r. obowiązują przepisy ustawy o dodatku węglowym.
Dodatek węglowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny węgla.

KOMU PRZYSŁUGUJE

Dodatek węglowy przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków, o której mowa w art. 27a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. poz. 438, 1561 i 1576).

Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa powyżej rozumie się:

 1. osobę fizyczną samotnie zamieszkującą i gospodarującą (gospodarstwo domowe jednoosobowe) albo
 2. osobę fizyczną oraz osoby z nią spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie z nią zamieszkujące i gospodarujące (gospodarstwo domowe wieloosobowe).
  Przez paliwa stałe rozumie się węgiel kamienny, brykiet lub pelet zawierające co najmniej 85% węgla kamiennego.

GDZIE ZŁOŻYĆ WNIOSEK

Mieszkańcy gminy Oleśnica składają wniosek o wypłatę dodatku węglowego w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Oleśnicy (ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica). Wniosek należy złożyć w terminie od 17.08.2022 r. do 30.11.2022 r. w formie papierowej lub elektronicznie za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP ? wzór wniosku do pobrania poniżej.
Wnioski o wypłatę dodatku węglowego złożone po dniu 30 listopada 2022 r. pozostawia się bez rozpoznania.

ROZSTRZYGNIĘCIE WNIOSKU I TERMINY WYPŁAT

Dodatek węglowy dla gospodarstwa domowego wynosi 3.000,- złotych.
Na wskazany we wniosku o wypłatę dodatku węglowego adres mailowy zostanie wysłana informacja o przyznaniu dodatku węglowego (przyznanie dodatku nie wymaga wydania decyzji).
Dodatek węglowy wypłaca się w terminie do miesiąca od dnia złożenia wniosku o jego wypłatę na wskazany we wniosku rachunek płatniczy.

W celu uzyskania szczegółowych informacji zapraszamy do kontaktu z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Oleśnicy, ul. Wojska Polskiego 78, 56-400 Oleśnica, pokój nr 3, w godzinach pracy Ośrodka, tj. poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek 7:00-15:00, środa 7:00-17:00, telefonicznie pod numerem 71 715 68 88, 530 061 671.

Info: GOPS Oleśnica

Czytaj
II runda spotkań informacyjno-konsultacyjnych budowa linii 400 kV Dobrzeń - Pasikurowice (Ostrów)
2022-04-20 09:44:24, opublikował: Kędziora Piotr

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. kontynuują prace projektowe, które mają na celu wyznaczenie optymalnego przebiegu linii napowietrznej 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów). W związku z tym zaplanowano drugą rundę spotkań informacyjno-konsultacyjnych, na których zostaną zaprezentowane zmiany w przebiegu linii wprowadzone na podstawie dotychczas zgłoszonych uwag.
Pracownicy PSE będą oczekiwać na mieszkańców w wyznaczonym punkcie informacyjnym:
27 kwietnia 2022 r. w godz. 10:00 – 13:00, Dom Kultury w Wilkowie, ul. Wrocławska 16,
27 kwietnia 2022 r. w godz. 15:00 – 18:00, Sala Sołecka w miejscowości Lipka, Lipka 33,
28 kwietnia 2022 r. w godz. 10:00 – 13:00, Świetlica GOK, Ligota Polska
28 kwietnia 2022 r. w godz. 15:00 – 17:00, sala aerobiku przy Hali sportowo – widowiskowej w Twardogórze, ul. Wrocławska 3
Więcej informacji na stronie stronie:

https://nowaliniadobrzenpasikurowice.pse.pl/

Czytaj
II tura konsultacji społecznych w sprawie kolei dużych prędkości
2022-04-12 09:13:08, opublikował: Zaręba Łukasz

II TURA KONSULTACJI SPOŁECZNYCH W SPRAWIE KOLEI DUŻYCH PRĘDKOŚCI
odbędzie się 13 kwietnia 2022 r. o godzinie 15:00 w świetlicy wiejskiej w Ligocie Polskiej.

Czytaj
Harmonogram odbioru odpadów na 2022 r
2021-12-09 08:52:50, opublikował: Bojanowski Paweł

POBIERZ: Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2022 rok (format PDF).

Czytaj
Konsultacje społeczne projektu nowej linii elektroenergetycznej
2021-12-08 08:26:05, opublikował: Bojanowski Paweł

Ruszyły konsultacje społeczne projektu pod nazwą "budowa nowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów)" - ankieta dotycząca projektu pod linkiem: https://budowalinii.pl/dobrzen-pasikurowice

Czytaj
Konsultacje społeczne w sprawie przebiegu linii kolejowej dużych prędkości
2021-10-29 13:20:22, opublikował: Bojanowski Paweł

Rozpoczęły się konsultacje społeczne dla mieszkańców gmin, przez teren których przebiegać ma nowa linia kolejowa, która realizowana może być przez teren m.in. gminy Oleśnica (LK nr 86 na odcinku Sieradz Północ - Kępno - Czernica Wrocławska - Wrocław Główny.

Dla mieszkańców gminy spotkanie z przedstawicielami inwestora (CPK) odbędzie się w dniu 01. 12. 2021 r. (środa) o godz. 12:30 w Świetlicy Wiejskiej w Ligocie Polskiej 3 A.

Czytaj
Strategia Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 - Raport z konsultacji społecznych oraz Informacja Wójta Gminy Oleśnica
2021-06-15 09:49:06, opublikował: Bojanowski Paweł

Zobacz treść informacji w plikach poniżej:

Raport z przeprowadzonych konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 (format PDF)
Informacja Wójta Gminy Oleśnica o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030 (format PDF)
Czytaj
Wszystkich: 11, wyświetlone od 0 do 20