Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościMiesiąc: Rok:
Gazyfikacja Gminy Oleśnica
2027-09-27 14:34:54, opublikował: Bojanowski Paweł

Gazyfikacja Gminy Oleśnica

Informacja z dnia 1 lutego 2018 r.:

Szanowni Państwo,
Mieszkańcy miejscowości Boguszyce i Spalice !

W związku z działaniami podjętymi przez Gminę Oleśnica i Polską Spółkę Gazownictwa (PSG) dot. budowy sieci gazowej w sołectwach Boguszyce, Osiedle Boguszyce i Spalice, informuję, że na dzień 31 stycznia 2017 r. do Urzędu Gminy Oleśnica wpłynęły 134 wnioski, od mieszkańców i przedsiębiorców z ww. miejscowości, o określenie warunków przyłączenia gazu ziemnego. Ilość złożonych wniosków oraz wnioskowana moc przyłączeniowa urządzeń gazowych miała wpływ na pozytywny wynik analizy techniczno-ekonomicznej przeprowadzonej przez PSG. Koncepcja gazyfikacji powyższego obszaru została zaakceptowana przez Dyrekcję Oddziału Zakład Gazowniczy we Wrocławiu i wdrożona do Planu Inwestycyjnego na lata 2018-2019. Gazyfikacja podzielona została na trzy etapy, z czego pierwszy realizowany będzie do Zakładu Galwanizacyjnego w miejscowości Boguszyce ze względu na deklarowany przez ww. zakład wolumen zużycia paliwa gazowego.

Osoby, które nie złożyły jeszcze wniosków o przyłączenie do sieci gazowej mogą wypełnione wnioski składać w Urzędzie Gminy Oleśnica lub do PSG Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Ziębickiej 44, 50-507 Wrocław. Za pośrednictwem Urzędu zebrane wnioski również zostaną przekazane do PSG.

Aktualne informacje dotyczące przedmiotowej inwestycji oraz formularze wniosków dostępne są na stronie internetowej tut. Urzędu (www.olesnica.wroc.pl).

Jestem przekonany, że gazyfikacja następnych trzech sołectw z terenu gminy Oleśnica (dotychczas zgazyfikowano cztery sołectwa), po pierwsze w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy jakości życia naszych mieszkańców, ale co ważne w perspektywie rozwoju gminy, wpłynie również na wzrost atrakcyjności kolejnych terenów dla potencjalnych inwestorów.

Korzystając z okazji chciałem podziękować mieszkańcom za złożone wnioski, sołtysom gazyfikowanych sołectw oraz Przewodniczącemu Rady Gminy Oleśnica Panu Tadeuszowi Kunajowi za zaangażowanie w walce o tak ważną dla gminy inwestycję.

Wójt Gminy Oleśnica
Marcin Kasina

  Proponowane przez PSG etapy realizacji gazyfikacji - mapa

Czytaj
Rusza termomodernizacja budynku szkoły przy ul. Wileńskiej.
2018-08-10 14:46:41, opublikował: Rzeźnik Marcin

Dnia 10 sierpnia 2018 r. Wójt Marcin Kasina podpisał umowę na zadanie "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy i budynku Urzędu Gminy Oleśnica" w zakresie "Termomodernizacja budynku Gimnazjum Gminy Oleśnica w Oleśnicy". Zadanie zostanie wykonane do 31 maja 2019 r. przez Zakład Ogólnobudowlany „DACH –BUD” Perdkowie spółka cywilna z Oleśnicy za kwotę 2 817 302,69 zł.
Termomodernizacja budynków realizowana jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014 – 2020 przy dofinansowaniu wynoszącym 2 715 501,86 zł.

Czytaj
Budowa chodnika w miejscowości Bystre.
2018-08-10 14:44:30, opublikował: Rzeźnik Marcin

9 sierpnia 2018 r. Wójt Gminy Oleśnica Marcin Kasina podpisał umowę na wykonanie zadania "Budowa chodnika wraz z budową kanalizacji deszczowej ul. Pogodna, miejscowość Bystre, etap I". W wyniku podpisanej umowy do dnia 28 września 2018 r. powstanie chodnik o długości 255 mb, który za kwotę 308 682,57 zl wykona firma Tomasz Walczak TOM TRANS z Oleśnicy.

Czytaj
Informacja o realizacji zadania pn. "Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2018"
2018-08-10 13:11:25, opublikował: Ogrodnik Mariusz

GMINA OLEŚNICA

Gmina Oleśnica informuje, że realizacja zadania pn. „ Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Oleśnica w roku 2018” jest dotowana z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
 Kwota dofinansowania 85% kosztów kwalifikowanych z WFOŚiGW.
WARTOŚĆ ZADANIA – 84 438,62 zł
DOTACJA Z WFOŚiGW –  71 772,82 zł
BUDŻET GMINY –  12 665,80 zł.

Dofinansowano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

www.wfosigw.wroclaw.pl

Czytaj
Zawiadomienie o XLVII nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Oleśnica.
2018-08-09 10:39:22, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Przewodniczący Rady zawiadamia, że XLVII nadzwyczajna sesja Rady Gminy Oleśnica VII kadencji odbędzie się 09 sierpnia 2018 r. o godz. 15.00  /czwartek/ w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24.

Czytaj
Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy”,
2018-08-08 08:57:30, opublikował: Koreń Katarzyna

Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy 
 w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy”, 
ul. Wileńska 32 i 32a,  56-400 Oleśnica

1. Stanowisko pracy:
Opiekun w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy”
Liczba lub wymiar etatu: 4 etaty
Wymiar czasu pracy: 8

2. Niezbędne wymagania od kandydatów:
1) kandydat posiada obywatelstwo polskie,
2) kandydat posiada wykształcenie zgodne z art. 16 ust. 1,2 i 3 Ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. osoba posiadająca kwalifikacje:
1. pielęgniarki, położnej, opiekunki dziecięcej, nauczyciela wychowania przedszkolnego, nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej lub pedagoga opiekuńczo-wychowawczego,
2.  osoba, która posiada co najmniej wykształcenie średnie oraz:
a)  co najmniej dwuletnie doświadczenie w pracy z dziećmi w wieku do lat 3 lub
b)  przed zatrudnieniem jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym odbyła 280-godzinne szkolenie, z czego co najmniej 80 godzin w formie zajęć praktycznych, polegających na sprawowaniu opieki nad dzieckiem pod kierunkiem opiekuna o którym mowa  w punkcie 1.
3.  Jeżeli osoba, o której mowa w punkcie 2a) nie pracowała z dziećmi w wieku do lat 3 przez okres co najmniej 6 miesięcy bezpośrednio przed podjęciem zatrudnienia jako opiekun, zobowiązana jest w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku opiekuna odbyć 80-godzinne szkolenie w celu uaktualnienia i uzupełnienia wiedzy oraz umiejętności.
3) kandydat posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
4) kandydat nie został skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) kandydat nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
6) kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie została mu zawieszona ani ograniczona,
7) kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny, w przypadku gdy taki obowiązek został nałożony   na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd,
8) kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
9) kandydat posiada nieposzlakowana opinia,
10) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku opiekuna w żłobku.

3. Wymagania dodatkowe:
a. znajomość aktów prawnych dot. opieki nad dziećmi do lat 3, przepisów  BHP i przeciwpożarowych,
b. bardzo dobry kontakt z dziećmi,
c. motywacja do pracy,
d. odpowiedzialność, komunikatywność, kreatywność, cierpliwość, umiejętność pracy  w grupie,
e. umiejętności radzenia sobie ze stresem i rozwiązywania problemów,
f. zdolności organizacyjne,
g. mile widziane - podstawy medycyny ratunkowej (udzielanie dziecku pierwszej pomocy).

4. Główne obowiązki opiekuna:
a. opieka pielęgnacyjna i wychowawcza dzieci,
b. tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolność i zainteresowania poprzez obserwację i kontakt indywidualny,
c. opracowanie planów zajęć dla grupy dzieci,
d. współpraca z rodzicami dzieci uczęszczających na zajęcia, w szczególności przez prowadzenie konsultacji  i udzielanie porad  rodzicom w zakresie pracy z dziećmi,
e. ustalanie formy pomocy w działaniu wychowawczym,
f. dbanie o bezpieczeństwo i  zdrowie dzieci,
g. nadzór nad przestrzeganiem ustalonego porządku dnia,
h. prowadzenie dokumentacji medycznej związanej z rozwojem psychofizycznym dziecka,
i. dbałość o stan sanitarno-higieniczny dzieci,

5. Wymagane dokumenty:
a. CV uwzględniające przebieg dotychczasowego wykształcenia i kariery zawodowej wraz z danymi teleadresowymi,
b. list motywacyjny,
c. kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
d. kopie dokumentów potwierdzających posiadany staż pracy,
e. kopie innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje i umiejętności,
f. oświadczenie o niekaralności za umyślnie popełnione przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h. oświadczenie kandydata że nie figuruje w bazie danych Rejestru Sprawców Przestępstw  na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub nie został skazany prawomocnym wyrokiem za inne przestępstwo umyślne,
i. oświadczenie o posiadaniu nieposzlakowanej opinii,
j. oświadczenie, że kandydat daje rękojmię należytego sprawowania opieki nad dziećmi,
k. mile widziane referencje z poprzednich miejsc pracy, oświadczenia i inne dokumenty potwierdzające spełnienie przedstawionych wymagań, osiągnięć i sukcesów
l. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)”.

6. Miejsce i termin złożenia dokumentów:
1) termin – do 14 sierpnia 2018 r., do godz. 13.00
2) sposób składania dokumentów aplikacyjnych: w zamkniętej kopercie, osobiście;
3) miejsce: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, pokój nr 22 lub 23. Prosimy o dopisanie na kopercie słów: „Ogłoszenie o wolnym stanowisku pracy w „Żłobku Gminnym w Oleśnicy”.  Decyduje data i godzina faktycznego wpływu aplikacji do urzędu.

7. Dodatkowe informacje:
1) aplikacje, które wpłyną do Urzędu Gminy Oleśnica po wskazanym terminie nie będą rozpatrywane;
2) kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o terminie postępowania sprawdzającego;


 

Czytaj
Informacja o wyniku konkursu na stanowisko dyrektora szkoły podstawowej we Wszechświętem
2018-08-07 15:27:19, opublikował: Koreń Katarzyna
Wynik konkursu na dyrektora Szkoły Podstawowej we Wszechświętem
Czytaj
Wszystkich: 1372, wyświetlone od 0 do 7    Następne >
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24