Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościZapytanie ofertowe OP.4471.1.2018 dotyczy organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli
2018-01-04 14:51:45, opublikował: Koreń Katarzyna


Zapytanie ofertowe OP.4471.1.2018
(dotyczy organizacji i prowadzenia doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli)

I. ZAMAWIAJĄCY:
Gmina Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, NIP: 911-17-77-943

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:
1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na organizacji i prowadzeniu doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica.
2. Przedmiotem zamówienia jest:
a) organizowanie i prowadzenie szkoleń, doradztwa, warsztatów metodycznych  i przedmiotowych, seminariów, konferencji szkoleniowych, szkoleniowych rad pedagogicznych oraz innych form doskonalenia zawodowego dla nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów i psychologów szkolnych, w łącznym wymiarze 60 godzin, obejmujące:
- przedmioty humanistyczne –  15 godzin,
- przedmioty matematyczno-przyrodnicze – 15 godzin,
- przedmioty artystyczne – 5 godzin,
- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna – 3 godziny,
- pracy z uczniami o specjalnych potrzebach  edukacyjnych – 3 godziny,
- wspierania uzdolnień – 3 godziny,
- umiejętności miękkie – 5 godzin,
- przygotowanie programowe – 5 godzin,
- elementy systemowe (Karta Nauczyciela, ustawa Prawo oświatowe, Ustawa o systemie oświaty) – 3 godziny,
- awans zawodowy – 3 godziny.
Poszczególne bloki godzinowe w odniesieniu do poszczególnych zakresów tematycznych mogą ulec zmianie – stosownie do bieżących potrzeb Zamawiającego. O zmianie Zamawiający będzie na bieżąco informował Wykonawcę mailowo; zmiana te nie stanowi zmiany umowy i nie wymaga aneksowania. Zmianie nie ulega łączna ilość godzin zamówienia.
b) tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i współpracy pomiędzy nauczycielami poprzez zorganizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia
dla dyrektorów/wicedyrektorów szkół, nauczycieli, wychowawców oraz pedagogów  i psychologów szkolnych;
c) prowadzenie platformy edukacyjnej, stanowiącej forum wymiany doświadczeń między nauczycielami, miejscem kontaktów z doradcami metodycznymi   i konsultantami oraz udostępnienie  nauczycielom miejsca w sieci do prowadzenia własnych działań edukacyjnych;
d) realizowanie działań na rzecz wspierania uzdolnień uczniów, w tym organizowanie etapów powiatowych konkursów zDolny Ślązak Gimnazjalista i zDolny Ślązaczek oraz konkursów przedmiotowych w zakresie przedmiotów humanistycznych, matematyczno-przyrodniczych, językowych oraz konkursów artystycznych;
e) prowadzenie punktu doradczo-informacyjnego prowadzonego  przez szkolnego doradcę zawodowego, realizującego zadania z zakresu poradnictwa edukacyjno-zawodowego i doradztwa zawodowego — dla uczniów, ich rodziców i nauczycieli oddziałów gimnazjalnych.
3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości powierzenia części lub całości zamówienia podwykonawcom.

III. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA:
Termin wykonania przedmiotu zamówienia: od 16 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.

IV. OBSZAR WYKONYWANIA ZAMÓWIENIA:
Wyłącznie obszar Gminy Oleśnica i obszar Miasta Oleśnica.

V. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY:
Oferta powinna być:
- opatrzona pieczęcią firmową,
- posiadać datę sporządzenia,
- zawierać adres lub siedzibę oferenta, numer telefonu, numer NIP,
- podpisana czytelnie przez wykonawcę.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT:
1. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl do dnia 12 stycznia 2018 r. do godz. 15.30;
2. Ocena ofert zostanie dokonana w dniu 15 stycznia 2018 r., a wyniki i wybór najkorzystniejszej oferty zostanie ogłoszony na stronie internetowej pod adresem www.olesnica.wroc.pl;
3. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane;
4. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę;
5. W toku badania i oceny ofert  Zamawiający może żądać od oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert;
6. Zapytanie ofertowe zamieszczono na stronie www.olesnica.wroc.pl.

VII. OCENA OFERT:
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1 - Cena 100%

VIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:
O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi oferentów telefonicznie
oraz za pośrednictwem strony internetowej Gminy Oleśnica.

IX. DODATKOWE INFORMACJE:
1. Dodatkowe  informacje można uzyskać pod numerem telefonu 71 314 02 22 oraz adresem   e-mail:  urzad@olesnica.wroc.pl.
2. Zapytanie ofertowe nie zobowiązuje Zamawiającego do zawarcia umowy.
3. Pozstępowanie może zostać unieważnione na każdym etapie bez podania przyczyny.
 

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24