Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościZapytanie ofertowe - catering do Żłobka Gminnego w Oleśnicy
2018-09-05 12:24:13, opublikował: Koreń Katarzyna

ZAPYTANIE OFERTOWE

Na świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla 25 dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32a, 56-400 Oleśnica.

 

I. Zamawiający:
Gmina Oleśnica, NIP: 911-17-77-943, Regon: 931934791
Adres zamawiającego: ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica

II. Tryb udzielania zamówienia:
Postępowanie prowadzone w trybie zapytania ofertowego (cenowego), ma na celu wyłonienie najkorzystniejszej oferty na świadczenie usług cateringowych (Przygotowanie gotowych posiłków) dla 25 dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32A, 56-400 Oleśnica.

Do postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

III. Opis przedmiotu zamówienia:

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług cateringowych (przygotowanie gotowych posiłków) dla 25 dzieci uczęszczających do Żłobka Gminnego w Oleśnicy, ul. Wileńska 32A, 56-400 Oleśnica - I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad, podwieczorek.

2) Zakres zamówienia obejmuje świadczenie usług cateringowych – przygotowanie i dostarczenie we własnym zakresie posiłków oraz ich rozładunek do Żłobka Gminnego w Oleśnicy zlokalizowanego w Oleśnicy przy ul. Wileńskiej 32A.

3) Usługa będzie dotyczyć 25 dzieci, uczęszczających do żłobka.

4) Określona w zapytaniu ilość posiłków (dzienna 25) może ulec zmniejszeniu, w zależności od frekwencji dzieci i nie może wówczas stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.

5) Planowane wielkości dziennych dostaw mają charakter szacunkowy,  a rozliczenia dotyczyć będą faktycznie dostarczonych ilości posiłków.

6) Ilość posiłków będzie się zmieniać w zależności od frekwencji dzieci. Wykonawca zobowiązany będzie zapewnić ilość posiłków zgodną  z zapotrzebowaniem złożonym na dany dzień przez dyrektora żłobka.  O liczbie wydawanych posiłków w danym dniu Wykonawca informowany będzie do wspólnie ustalonej godziny w oparciu o uzyskane informacje Wykonawca dostarczać będzie określoną liczbę posiłków.

7) Dostawa posiłków odbywać się będzie od poniedziałku do piątku  z wyłączeniem dni wolnych od pracy.

8) Posiłki dostarczane będą przez Wykonawcę transportem własnym, w specjalistycznych pojemnikach gwarantujących właściwą ochronę i temperaturę oraz jakości przewożonych potraw środkami transportu przystosowanymi do przewozu żywności. Dostarczanie posiłków będzie realizowane na koszt Wykonawcy. 

9) Godziny dostarczania posiłków: według ustaleń z Zamawiającym.

10) Wykonawca zobowiązuje się do układania jadłospisu na okres 10 dni, który zostanie zatwierdzony przez osobę posiadającą uprawnienia dietetyka. Jadłospis z opisem poszczególnych składników, uwzględniający alergie dziecięce zgłoszone przez rodziców będzie dostarczany do Zamawiającego do 3 dni przed okresem jego obowiązywania. Zamawiający ma prawo dokonywania zmian w jadłospisie przedstawionym przez Wykonawcę.

11) Wszystkie posiłki powinny być przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa. Posiłki będą przygotowywane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1541 ze zm.) łącznie z normami żywieniowymi wg Instytutu Żywienia  i Żywności, jak również przepisami prawa w zakresie higieny żywienia norm HACCP.

12) Wykonawca będzie przygotowywał i dostarczał posiłki zachowując wymogi sanitarno-epidemiologiczne w zakresie personelu i warunków produkcji oraz weźmie odpowiedzialność za ich przestrzeganie.

13) Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania posiłków o najwyższym standardzie w jakości i konsystencji potraw odpowiednich dla wieku dzieci. Posiłki i produkty gotowe muszą spełniać wymogi żywieniowe zalecane przez Instytut Matki i Dziecka dla dzieci w wieku do lat 3. Posiłki nie mogą być przygotowywane z półproduktów.

14) Posiłki powinny być przygotowywane z zachowaniem diet pokarmowych ogólnej i bezmlecznej, zgodnie z informacja otrzymaną od Zamawiającego.

15) Posiłki muszą spełniać następujące warunki jakościowe:
 jadłospis powinien być urozmaicony, a dania obiadowe nie mogą się powtarzać w tym samym tygodniu,
 potrawy powinny być lekkostrawne, przygotowane z surowców wysokiej jakości, świeżych, naturalnych, mało przetworzonych, bez użycia substancji dodatkowych – konserwujących, zagęszczających, barwiących lub sztucznie aromatyzowanych, typu Vegeta/maggi.
 z jadłospisu należy wykluczyć: pasztety, wysoko przetworzone wędliny, zupę grzybową, zupę pieczarkową. Należy wykluczyć posiłki na bazie fast food. Zamawiający zakazuje stosowania: konserw, produktów  z glutaminianem sodu, mięsa odkostnionego mechanicznie.
 w jadłospisie powinny przeważać potrawy gotowane, pieczone i duszone, okazjonalnie smażone,
 posiłki powinny być o gramaturze nie mniejszej niż:
 Dwudaniowy obiad: zupa - 300ml, danie mięsne - 50gram, kasza, ryż ziemniaki - 100 gram, surówka lub jarzynka - 50 gram;
 Śniadania i podwieczorki (według jadłospisu ustalonego z Zamawiającym).

16) Do obowiązków Zamawiającego realizowanych przez personel własny należeć będzie porcjowanie i wydawanie posiłków dzieciom, mycie naczyń (talerze, sztućce, kubki - będące własnością Żłobka), sprzątanie pomieszczeń, w których spożywane będą posiłki, ponoszenie kosztów środków czyszczących i higienicznych zużywanych  do sprzątania.

17) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodność z warunkami jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

IV. Termin realizacji zamówienia
Przewidywalny okres dostarczania posiłków: wrzesień 2018 r. – 31 grudnia 2018 r. Szczegółowa data rozpoczęcia świadczenia Usług uzależniona jest od wpisu placówki do rejestru żłobków.

V. Ofertę może złożyć Wykonawca, który:
1) Dysponuje niezbędną wiedzą i doświadczeniem oraz dysponuje potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
2) Znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, weryfikacja odbędzie się na podstawie oświadczenia zawartego w Formularzu ofertowym załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1). 
3) Wykona przedmiot zamówienia w terminie.
4) Rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/ rachunku.
5) Przyjmie zlecenie przedmiotowego zadania w formie pisemnej umowy między Zamawiającym a Wykonawcą.

VI. Kryteria oceny ofert
Zamawiający dokona oceny ważnych ofert na podstawie następujących kryteriów:
1) Cena za jeden obiad obejmujący I śniadanie, II śniadanie, dwudaniowy obiad z kompotem, podwieczorek – 100% - przy założeniu, iż termin płatności wynosi 30 dni od daty dostarczenia faktury.

VII. Opis sposobu przygotowania oferty
1) Wykonawca powinien stworzyć ofertę na formularzu ofertowym  załączonym do niniejszego zapytania (załącznik nr 1).
2) Oferta powinna:
1) posiadać datę sporządzenia,
2) zawierać adres oferenta, numer telefonu, numer NIP,
3) być sporządzona w formie pisemnej w języku polskim pod rygorem nieważności,
4) być podpisana czytelnie własnoręcznie przez Wykonawcę zgodnie z zasadami reprezentacji.

VIII.  Miejsce oraz termin składania oferty
1) Wymagane dokumenty należy składać osobiście lub przesłać listem poleconym na adres Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w terminie do 12 września 2018 r. do godz. 12:00. Decyduje data i godzina faktycznego otrzymania oferty przez Zamawiajacego.
2) Dokumenty powinny być umieszczone w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym oraz dopiskiem „Oferta na catering do Żłobka Gminnego w Oleśnicy”.
3) Oferta może być również przesłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail: urzad@olesnica.wroc.pl
4) Oferty złożone po tym terminie zostaną niezwłocznie zwrócone bez otwierania.
5) Wykonawca, którego oferta zostałaby wybrana jako najkorzystniejsza, zostanie poinformowany przez Zamawiającego o miejscu i terminie podpisania umowy. 

IX. Dodatkowe informacje
1. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowy.
2. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 71 314 02 22.
3. Niniejsze postepowanie nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zawarcia umowy z podmiotem uczestniczącym w niniejszym postępowaniu; postępowanie może zostać zakończone bez wyboru konkretnego podmiotu, na każdym etapie postepowania – bez uzasadnienia; oferty, w tym załaczone dokumenty, nie będą zwracane oferentom.

Formularz ofertowy

Rozstrzygnięcie

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24