Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościKonkurs ofert o udzielenie dotacji na rozwój sportu na terenie Gminy Oleśnica
2019-03-14 13:55:02, opublikował: Zbylut Beata
OP.421.3.2019

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica z dnia 14 marca 2019 roku

Na podstawie Uchwały Nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowania zadania własnego Gminy Oleśnica w zakresie tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu. (Dz. U. Woj. Dol. z dnia 06.07.2012 r., poz. 2404) podaję do publicznej wiadomości o możliwości składania ofert o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica.

I. Uprawnieni do ubiegania się o dotację.

O dotację mogą ubiegać się podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych, niedziałające w celu uzyskaniu zysku oraz zamierzające realizować zadanie z zakresu sportu na terenie Gminy Oleśnicy.

Zadanie wskazane przez oferenta powinno zakładać osiągnięcie celu publicznego określonego w § 2 w/w uchwały.

II. Zasady przyznawania dotacji.

1. Kluby sportowe składają oferty o przyznanie dotacji na formularzu zgodnym z załącznikiem Nr 1 do ww. uchwały.
2. Dotacja może być przeznaczona na:
1) realizację programów szkolenia sportowego;
2) zakup sprzętu sportowego;
3) pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach;
4) sfinansowania wynagrodzenia kadry szkoleniowej;
5) najmu obiektu sportowych.
3. Z dotacji nie mogą być finansowane lub dofinansowane wydatki z tytułu:
1) wypłaty wynagrodzeń dla zawodników lub działaczy klubu sportowego;
2) koszty transferu zawodników z innych klubów sportowych;
3) zakupu środków trwałych;
4) zakupu i wydatków inwestycyjnych, remontów i adaptacji pomieszczeń;
5) prowadzenia działalności gospodarczej;
6) stypendiów lub nagród dla osób fizycznych;
7) najmu obiektów innych niż sportowe;
8) zapłaty kar, mandatów i innych opłat sankcyjnych nałożonych na klub sportowy lub osoby w nim zrzeszone;
9) kosztów, które oferent poniósł na realizację zadania przed zawarciem umowy o udzielenie dotacji.
4. Złożona oferta musi być kompletna i zawierać rzetelne odpowiedzi na wszystkie wymagane pytania i oświadczenia. Jeśli którekolwiek pytanie nie dotyczy oferenta, czy zgłaszanego zadania, należy wpisać „nie dotyczy” lub wpisać „0” (zero) w przypadku, gdy są to wartości liczbowe.
5. Do oferty należy dołączyć:
1) Aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących;
2) Sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności za ostatni rok (2018);
3) Oświadczenie o niezaleganiu z płatnościami na rzecz podmiotów publicznych oraz innych podmiotów;
4) Oświadczenia imienne trenerów o posiadanych kwalifikacjach zapewniających wykonanie zadania;
5) Oświadczenie o posiadanych kwalifikacjach technicznych zapewniających wykonanie zadania;
6) Miesięczny harmonogram wydatkowania środków finansowych;
7) Wykaz imienny zawodników lub uczestników realizowanego zadania finansowanego z dotacji pochodzącej z budżetu Gminy Oleśnica.

III. Warunki i termin realizacji zadania.
1. Oferent przyjmując dotację na realizację zadania zobowiązuje się do jego wykonania w trybie i na zasadach określonych w zawartej umowie.
2. Oferent winien informować opinię publiczną o otrzymaniu wsparcia z budżetu Gminy Oleśnica, a po zakończeniu realizacji zadania złożyć stosowne sprawozdanie.
3. Termin realizacji zadania: 1 kwiecień 2019 r. – 30 listopad 2019 r.IV. Termin i miejsce składania oferty.
1. Oferty o dotację należy złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta o udzielenie dotacji z budżetu gminy na realizację celu publicznego w zakresie rozwoju sportu na terenie Gminy Oleśnica” lub przesłać pocztą, listem poleconym na adres: Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22 marca 2019 r. do godz. 15.00.
2. W przypadku przesłania oferty wraz z dokumentami pocztą, decyduje data i godzina jej wpływu do Urzędu.
3. Oferty złożone w inny sposób lub po wskazanym terminie zostaną odrzucone bez rozpatrzenia.
4. Dokumenty w postępowaniu mogą być składane w oryginałach lub kserokopiach potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów nie będą zwracane stronie składającej.

V. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert o dofinansowanie.

Wyboru najkorzystniejszej oferty dokonuje Wójt Gminy Oleśnica wraz Komisją Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa, uwzględniając w szczególności:
1) Znaczenie zgłoszonej oferty dla realizacji celu publicznego, o którym mowa w § 2 Uchwały Nr XX/136/12 Rady Gminy Oleśnica z dnia 31 maja 2012 r.;
2) Wysokość środków przeznaczonych w budżecie gminy na realizację zadania;
3) Przedstawioną przez klub sportowy kalkulację kosztów oraz udział środków pochodzących spoza budżetu Gminy Oleśnica;4) Możliwość realizacji oferty przez klub sportowy.


VI. Regulacje końcowe.
1. Informacja o przyznanych dotacjach zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica.
2. Dodatkowych informacji udziela Beata Zbylut tel. 71/314 02 23.
3. Przed podpisaniem umowy oferent zobowiązany jest dostarczyć zaktualizowany miesięczny harmonogram i kosztorys wydatkowania dotacji.
4. Wójt Gminy Oleśnica zastrzega sobie prawo do unieważnienia procedury przyznania dotacji na podstawie niniejszego ogłoszenia, bez podania przyczyny.

 

Wójt

/-/ Marcin Kasina

 

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24