Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościStypendia i zasiłki szkolne 2019/2020
2019-08-14 11:19:40, opublikował: Rzeźnik Marcin

Stypendia i zasiłki szkolne 2019/2020

I N F O R M A C J A

dla mieszkańców Gminy Oleśnica w sprawie stypendiów i zasiłków szkolnych przyznawanych na rok szkolny 2019/2020 r.

Podstawa prawna: Art. 90b i 90m ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2018 r. poz. 1457 ze zm.), uchwała Nr XXIII/156/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 24 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Oleśnica oraz uchwały zmieniające tj.  uchwała Nr XXIV/101/08 z dnia 17 września 2008 r. oraz uchwała Nr X/56/11 z dnia 8 lipca 2011 r.


1. Pomoc materialna przysługuje:
a) uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży      i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,
b) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki,
c) uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

2. Stypendium szkolne
1) Stypendium może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne obecnie nie może być większa niż 528,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).
2) Stypendium szkolne może być udzielone w formie:
a) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą,
b) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników,
c) całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania dla uczniów szkół ponadpodstawowych.
3) Stypendium przyznaje przez wydanie decyzji Wójt Gminy Oleśnica po rozpatrzeniu złożonego wniosku.
4) Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:
a) jeden z rodziców (opiekunów prawnych) lub pełnoletni uczeń,
b) dyrektor szkoły lub ośrodków, o których mowa w pkt 1 b.
5) Zainteresowani określeni w pkt 5 składają wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 15 września 2019 r., a słuchacze kolegium do dnia 15 października 2019 r.
6) Formularze wniosków można pobierać w Referacie Oświaty i Promocji Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 ( pok. 23, I piętro)  a także na stronie internetowej Urzędu Gminy.
7) Do wniosku załącza się zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto wszystkich osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym ucznia lub słuchacza, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
8) Rodzina korzystająca ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, do wniosku załącza zaświadczenie lub oświadczenie o wysokości świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej wszystkich osób będących we wspólnym gospodarstwie domowym ucznia lub słuchacza, uzyskanych w miesiącu poprzedzającym złożenie wniosku.
9) Przyjmuje się, że z 1 hektara przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości 308,00 zł zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018r. w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018, poz. 1358).
10) Rodziną w rozumieniu art. 6 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1508) są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

3. Zasiłek szkolny
1) Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego, tj.:
a) śmierć rodzica lub opiekuna prawnego,
b) długotrwała choroba ucznia lub najbliższego członka rodziny,
c) szkoda wyrządzona uczniowi oraz jego rodzinie nagłym wypadkiem lub klęską żywiołową,
d) inna, szczególna okoliczność.
2) O zasiłek szkolny można ubiegać się (składając wniosek w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica)  w ciągu dwóch miesięcy od dnia, w którym nastąpiło zdarzenie uzasadniające przyznanie zasiłku.
3) Zasiłek szkolny:
a) może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,
b) realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na cele edukacyjne wydatków.

 Dokumenty do pobrania:

1. Oświadczenie

2. Wniosek o stypendium

3. Zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej

4. Zaświadczenie ze szkoły

 

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24