Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOgłoszenie Wójta Gminy Oleśnica o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 27 grudnia
2019-12-27 13:27:38, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia z dnia 27 grudnia 2019 r.

na podstawie art. 11 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia24 kwietnia 2003r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) Wójt Gminy Oleśnica ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia.

I. Rodzaj zadania
Zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia dotyczy dzieci i młodzieży szkół prowadzonych przez Gminę Oleśnica i obejmuje m.in.:
1. przeprowadzenie badań przesiewowych z zakresu wad postawy;
2. rehabilitację dzieci ze schorzeniami i uszkodzeniami narządów ruchu;
3. propagowanie właściwej postawy poprzez organizowanie spotkań na ten temat;
4. profilaktykę i leczenie wad postawy.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości 60.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.
 Dotacja na realizację ww. zadania zostanie przyznana zgodnie z przepisami:
• ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.);
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.).
1. Uprawnionymi do złożenia oferty są podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie.
Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057), bez możliwości wprowadzenia zmian do wzoru oferty.
2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie oraz miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
4. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie o tym powiadomiony odrębnym pismem w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru.
5. Realizacja zadania publicznego następować będzie w zakresie i na zasadach określonych w umowie o powierzenie zadania.
6. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz. 2057).
7. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.

IV. Termin realizacji zadania.
1. rozpoczęcie zadania: I kwartał 2020 roku
2. zakończenie zadania: do 30 listopada 2020 roku

V. Warunki realizacji zadania.
1. miejsce wykonania zadania publicznego – szkoły Gminy Oleśnica, siedziba danego podmiotu;
2. umieszczenie materiałów informacyjnych propagujących właściwą postawę w formie plakatów we wszystkich szkołach Gminy Oleśnica;
3. wskazane angażowanie rodziców w realizację zadania.

VI. Termin składania ofert.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu ochrony i promocji zdrowia” należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, sekretariat – pok. nr 1 (parter), w terminie do dnia 20 stycznia 2020 r. do godz. 12.00.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym. Wyboru oferty dokona  Wójt Gminy Oleśnica na podstawie opinii Komisji Konkursowej. Oferty złożone niezgodnie ze wzorem, o którym mowa w punkcie III.2., niekompletne lub złożone po terminie albo złożone przez niewłaściwy podmiot zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę:
1. znaczenie zadania dla ochrony i promocji zdrowia wśród dzieci i młodzieży szkolnej terenu Gminy Oleśnica;
2. ocena możliwości realizacji zadania przez dany podmiot na podstawie informacji zawartych w ofercie;
3. ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania;
4. ocena relacji udziału zasobów rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych do zakresu rzeczowego zadania publicznego;
5. możliwość pozyskania przez podmiot środków finansowych z innych źródeł na realizację zadania;
6. analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz prawidłowości wykorzystania otrzymanych na ten cel środków;
7. wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego zadania.

VIII. Informacja o zrealizowanych przez Gminę Oleśnica w latach 2018 i 2019 zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym, podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie, oraz jednostkom organizacyjnym podległym organom administracji publicznej lub przez nie nadzorowanym.
1. w 2018 r. Gmina Oleśnica zrealizowała zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia o łącznym koszcie całkowitym  95.535,61 zł., z czego dotacja przekazana organizacji pozarządowej wyniosła 50.000,00 zł.
2. w 2019 r. Gmina Oleśnica zrealizowała zadanie publiczne z zakresu ochrony i promocji zdrowia z czego dotacja przekazana organizacji pozarządowej wyniosła 50.000,00 zł.

Wójt Gminy Oleśnica
/-/ Marcin Kasina

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24