Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOgłoszenie Wójta Gminy Oleśnica o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależn
2020-01-27 13:37:55, opublikował: Pawłowska Agnieszka
Ogłoszenie Wójta Gminy Oleśnica o otwartym konkursie ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020 roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym z dnia 27 stycznia 2020 r.

na podstawie art. 11 ust 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie z dnia24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr XIII/127/19 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2020 rok”

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2020  roku w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym:

1. Prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień.
2. Zapewnienia osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

I. Rodzaj zadania
Zadania publiczne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dotyczą mieszkańców Gminy Oleśnica i obejmują m.in.:
1. pomoc psychologiczą, pedagogiczną i prawną a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień;
2. prowadzenie grupowych/indywidualnych działań motywacyjnych do podjęcia leczenia odwykowego i utrzymania abstynencji dla osób uzależnionych;
3. pomoc terapeutyczna dotycząca terapii indywidualnej i grupowej w zakresie uzależnienia, współuzależnienia, DDA, przemocy;
4. prowadzenie dyżurów interwencyjno-wspierających w punktach konsultacyjnych

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania.
Na realizację zadania przeznacza się środki publiczne w wysokości:
1. Prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień – 10.000,00 zł.
2. Zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej, pedagogicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 10.000,00 zł.

III. Zasady przyznawania dotacji.
1. Dotacje na realizację ww. zadań zostaną przyznane zgodnie z przepisami:
a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.);
b) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.);
c) Uchwały Nr XIII/127/19 Rady Gminy Oleśnica z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2020 rok”.
2. Uprawnionymi do złożenia oferty są organizacje pozarządowe oraz osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
3. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r.
w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz.2057), bez możliwości wprowadzenia zmian do wzoru oferty.
4. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
5. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i prawidłowe, złożone według obowiązującego wzoru i w terminie oraz miejscu określonym w niniejszym ogłoszeniu konkursowym.
6. Podmiot, którego oferta zostanie wybrana w niniejszym postępowaniu konkursowym zostanie o tym powiadomiony odrębnym pismem w ciągu 14 dni od dnia dokonania wyboru.
7. Realizacja zadania publicznego następować będzie w zakresie i na zasadach określonych w umowie o wsparcie zadania.
8. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonanego zadania zgodnego ze wzorem określonym w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2018 r., poz.2057),
9. Konkurs zostanie rozstrzygnięty także w przypadku, kiedy wpłynie jedna oferta.
10. Przewidywana dotacja nie może być wykorzystana w szczególności na:
1) remonty, naprawy i modernizacje obiektów,
2) zakupy inwestycyjne,
3) pokrycie kosztów utrzymania biura organizacji w tym także wydatki na wynagrodzenie pracowników biura,
4) zakupu gruntów i obiektów,
5) działalność gospodarczą,
6) działalność polityczną,
7) pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć oraz refundację kosztów,

IV. Termin realizacji zadania.
1. rozpoczęcie zadania: I kwartał 2020 roku
2. zakończenie zadania: do 15 grudnia 2020 roku

V. Warunki realizacji zadania.
• poradnia może być zlokalizowana na terenie Gminy Oleśnica lub miasta Oleśnicy;
• adresatami zadania będą mieszkańcy Gminy Oleśnica;
• posiadanie kompetentnej i doświadczonej kadry;
• dostosowanie oferty pomocy do zróżnicowanych potrzeb beneficjentów;
• współpraca z instytucjami publicznymi i niepublicznymi, działającymi na rzecz pomocy dziecku i rodzinie, w szczególności z ośrodkami pomocy społecznej właściwymi pod względem zamieszkania,
• na materiałach promujących zadanie publiczne wydawanych przez oferenta umieszczanie herbu Gminy Oleśnica.

VI. Termin składania ofert.
Oferty w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym” należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, sekretariat – pok. nr 1 (parter), w terminie do dnia 18 lutego 2020 r. do godz. 15.00.

VII. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru oferty.
Wybór oferty nastąpi w ciągu 14 dni od upływu terminu składania ofert. Złożone oferty będą rozpatrywane pod względem formalnym i merytorycznym. Wyboru oferty dokona  Wójt Gminy Oleśnica na podstawie opinii Komisji Konkursowej. Oferty złożone niezgodnie ze wzorem, o którym mowa w punkcie III.2., niekompletne lub złożone po terminie albo złożone przez niewłaściwy podmiot zostaną odrzucone z przyczyn formalnych.
Przy wyborze ofert brane będą pod uwagę:
1.ocena możliwości realizacji zadania przez dany podmiot na podstawie informacji zawartych w ofercie;
2.ocena przedstawionej w ofercie kalkulacji kosztów realizacji zadania;
3.ocena relacji udziału zasobów rzeczowych, kadrowych i finansowych środków własnych do zakresu rzeczowego zadania publicznego;
4.możliwość pozyskania przez podmiot środków finansowych z innych źródeł
na realizację zadania;
5.analiza i ocena wykonania zadań zleconych podmiotowi w okresie poprzednim
z uwzględnieniem rzetelności i terminowości ich realizacji oraz prawidłowości wykorzystania otrzymanych na ten cel środków;
6.wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację powyższego zadania;

VIII. Informacja o wysokości  środków finansowych przeznaczonych na jego realizację.

1.Wysokość środków przeznaczona na zadania w 2020 roku: 20.000,00 zł:
a) prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień – 10.000,00 zł.;
b) zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 10.000,00zł.
2. Wysokość środków przekazana na zadania w 2019 roku:  17.000,00 zł
a) prowadzenie specjalistycznej poradni dla rodzin w trudnej sytuacji życiowej, w szczególności z problemami różnego typu uzależnień – 7.000,00 zł.;
b) zapewnienie osobom i rodzinom, w których występują problemy uzależnień pomocy psychologicznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie – 10.000,00zł.
         

Wójt Gminy Oleśnica
         /-/    Marcin Kasina

 


 

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24