Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Wideotłumacz Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOgłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Sokołowice.
2021-10-12 08:17:14, opublikował: Zaręba Łukasz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż częściowo zabudowanej nieruchomości położonej we wsi Sokołowice

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość nieruchomości (zł)

Cena wywoławcza (zł)

Wadium (zł)

1

Sokołowice

387/2

0,1256

MN/17 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka znajduje się w strefach:

- „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków

- ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi.

77.868,00

78.000,00

7.800,00

1. Działka zlokalizowana jest w miejscowości Sokołowice, w odległości ok. 8,1 km od centrum Oleśnicy i około 3 km od wjazdu na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Północ. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową z uszkodzeniami. Nieruchomość sąsiaduje z terenem zabudowy jednorodzinnej oraz użytkami rolnymi. Teren przy nieruchomości częściowo uzbrojony: energia elektryczna oraz wodociąg. Nad częścią działki (wzdłuż północno-wschodniej granicy) przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia. Pod działką przebiega linia telefoniczna.
Zapis w rejestrze gruntów: Br-ŁIV – 0,1256 ha.

Teren działki częściowo zabudowany murowanym budynkiem gospodarczym z początku XX wieku o pow. zabudowy 104 m2. Z uwagi na bardzo słaby stan techniczny budynek może zostać przeznaczony do rozbiórki. Dla takich obiektów wartość materiałów odzyskanych z rozbiórki równa jest kosztom tej rozbiórki.

Dostępność komunikacyjna dobra, kształt działki regularny.

2. Działka uregulowana jest w księdze wieczystej WR1E/00093987/4.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działki, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działka nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w jej rozporządzaniu. Działka nie podlega żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetarg odbędzie się w dniu 16.11.2021 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 11:00.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 10.11.2021 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

14. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) upłynął dnia 22.09.2021 r.

15. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 12.10.2021 r. do 16.11.2021 r.

16. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza pierwszy ustny przetarg nieograniczony
na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Sokołowice

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

1

Sokołowice

286/2

0,2347

MN/23 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działki znajdują się w strefach:

- „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych równoznacznej z obszarem ujętym w gminnej ewidencji zabytków

- ochrony historycznego układu ruralistycznego wsi,

- „A” ścisłej ochrony konserwatorskiej,

- projektowanego Specjalnego Obszaru Ochrony Siedlisk Natura 200 „Dolina Oleśnicy i Potoku Boguszyckiego”, kod PLH020091,

- linii sieci elektroenergetycznych średniego napięcia,

- pasa technologicznego ograniczonego zagospodarowania linii elektroenergetycznej średniego napięcia.

83.050,00

83.100,00

8.300,00

2

286/5

0,2009

60.152,00

60.500,00

6.000,00

1. Działki zlokalizowane są w miejscowości Sokołowice, w odległości ok. 7,2 km od centrum Oleśnicy i około 2,2 km od wjazdu na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Północ. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową z uszkodzeniami. Dostępność komunikacyjna dobra. Nieruchomości sąsiadują z terenem zabudowy jednorodzinnej, usługowej oraz terenem zadrzewionym. Teren przy nieruchomościach częściowo uzbrojony: energia elektryczna oraz wodociąg. Działki niezabudowane, o kształcie nieregularnym.
Nad częścią działek przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia – z pasem ograniczonego zagospodarowania, a na działce nr 286/5 znajduje się również słup żelbetowy. Ponadto przy wschodniej granicy działki 286/5 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna niskiego napięcia (od sąsiadującego z działką transformatora).

Zapis w rejestrze gruntów: dz. 286/2 - PsIV – 0,2347 ha; dz. 286/5 - PsIV – 0,2009 ha.

2. Działki uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00043361/5.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w dniu 16.11.2021 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24 o godz.: 09:00 – dz. nr 286/2 oraz 10:00 – dz. nr 286/5.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 10.11.2021 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

9. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

10. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

11. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.

12. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

13. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

14. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 ze zm.) upłynął dnia 22.09.2021 r.

15. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

16. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 12.10.2021 r. do 16.11.2021 r.

17. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.Zastępca Wójta
(-) Krzysztof Skórzewski

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24