Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych
2022-04-29 14:27:54, opublikował: Pawłowska Agnieszka

Nazwa zadania: szczepienia profilaktyczne przeciwko wirusowi HPV typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58

Rodzaj zadnia: Zadanie edukacyjno - profilaktyczne

Koniec terminu składania ofert:  20 maja 2022 r. godz. 15:00

 

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY OLEŚNICA

 

działając na podstawie z art. 7 ust.1 pkt 1 i art. 48 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1285, ze zm.) i art. 114 ust. 1 pkt 1, art. 115 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, ze zm.) ogłasza:

Konkurs ofert na realizację programu zdrowotnego z zakresu profilaktyki chorób nowotworowych realizowanego poprzez szczepienie profilaktyczne przeciw wirusowi HPV (typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) wśród dziewcząt i chłopców uczęszczających do siódmych klas Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Oleśnica.

 1. Przedmiotem konkursu jest:

1.1. Przeprowadzenie kampanii edukacyjno - informacyjnej przez lekarza ginekologa lub pediatry nt.: zasadności profilaktyki w postaci szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV (typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) dla szczepionych dziewcząt i chłopców oraz ich rodziców.

1.2. Wykonanie ulotek edukacyjno – informacyjnych dotyczących zasadności profilaktyki w postaci szczepień ochronnych przeciwko wirusowi HPV dla uczniów.

1.3 Wykonanie kwalifikacyjnego badania lekarskiego przed szczepieniem.

1.4. Wykonanie 2 krotnego szczepienia profilaktycznego przeciwko wirusowi HPV (typu 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58) u dziewcząt i chłopców uczęszczających do siódmych klas Szkół Podstawowych znajdujących się na terenie Gminy Oleśnica. Łącznie do zaszczepienia 124 osoby.

 1. Wymagania stawiane oferentom:

2.1. Prawidłowo złożona oferta na formularzu ofertowym (załącznik nr 1) oraz zatwierdzony projekt umowy (załącznik nr 3).

2.2. Udział w konkursie mogą brać podmioty lecznicze w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633, ze zm.).

 1. Termin realizacji zadania: od daty podpisania umowy do 20 grudnia 2022 r.
 2. Oferent zobowiązany jest realizować program w placówce służby zdrowia na terenie Miasta Oleśnica.
 3. Na realizację zadania przeznacza się kwotę 118 800,00 zł. brutto (słownie: sto osiemnaście tysięcy osiemset złotych brutto).
 4. Oferty w zamkniętych kopertach z napisem „Szczepienia Profilaktyczne przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV” należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica w terminie do dnia 20 maja 2022 roku,
  do godz.15:00 (liczy się data i godzina faktycznego wpływu oferty).
 5. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w siedzibie zamawiającego, w ciągu 7 dni od terminu określonego dla ich złożenia.
 6. Zamawiający zawiadomi oferentów o wyborze najkorzystniejszej oferty po zakończeniu konkursu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, na stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Oleśnica.
 7. Termin związania ofertą wynosi 30 dni od upływu terminu składania ofert.
 8. Kryterium oceny ofert:

Zamawiający dokona oceny ważnych ofert za wykonanie usługi na podstawie następujących kryteriów: cena – 100%

 1. Ze szczegółowymi warunkami o przedmiocie konkursu (formularz ofertowy, projekt umowy) można zapoznać się na stronie internetowej Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.wroc.pl. Osobą uprawnioną do kontaktu z oferentami jest p. Agnieszka Pawłowska tel.713 140 224.
 2. Formularz ofertowy stanowi załącznik nr 1 oraz Regulamin konkursu załącznik nr 2.
 3. Gmina zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny
  oraz zmiany terminu składania ofert.
 4. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy Gminą a Wykonawcą.

  Załącznik nr 1 - Formularz ofertowy (format PDF)

  Załącznik nr 2 - Regulamin konkursu (format PDF)

  Załącznik nr 3 - Projekt umowy (format PDF)

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin kasina