Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOgłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania w zakresie organizacji wypoczynku letniego
2022-05-02 12:06:52, opublikował: Pawłowska Agnieszka

 Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.), uwzględniając Rozporządzenie Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

Wójt Gminy Oleśnica

ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania zawartego w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Oleśnica na lata 2022-2025 w zakresie organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica

 

 1. Rodzaj zadania:

Realizacja zadania powinna przebiegać w formie wypoczynku letniego, wyjazdowego
nad morze w formie obozów lub kolonii dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym
i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica wytypowanych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oleśnicy.

 

 1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

30.000,00 złotych brutto (słownie: trzydzieści tysięcy złotych brutto).

 

III. Zasady przyznawania dotacji:

 1. Oferta musi być sporządzona na formularzu zgodnym z Rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonywania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057) wraz z wymaganymi załącznikami oraz zawierać informacje wymienione w art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1057, ze zm.),a mianowicie:

- szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji, uwzględniając zakwaterowanie i wyżywienie uczestników, ubezpieczenie, transport, program obozu lub kolonii oraz program profilaktyczny.

- termin i miejsce realizacji zadania publicznego,

- kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,

- informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ww. ustawy składających ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne,

- informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych
na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł,

- deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

 1. Dotację na realizację zadania otrzymają oferenci, których oferty zostaną uznane
  za najkorzystniejsze i wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.
 2. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji.
 3. Dotacja zostanie przyznana na podstawie wybranej oferty i zawartej umowy
  z obowiązkiem rozliczenia się po wykonaniu zadania.
 4. Wójt Gminy Oleśnica może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy rzeczywisty zakres zadania odbiega
  od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych albo zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
 5. Wypoczynek należy zorganizować zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r.
  o systemie oświaty (Dz. U. 2021 r. poz. 1915, ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. 2016 r. poz. 452).
 6. Po ogłoszeniu wyników otwartego konkursu ofert, organizator wypoczynku zobowiązany będzie dostarczyć do Urzędu Gminy Oleśnica potwierdzenie zgłoszenia wypoczynku, jednak nie później niż do momentu podpisania umowy.

 

 1. Termin i warunki realizacji zadania:
 2. Konkurs obejmuje zadania, których realizacja rozpoczyna się nie wcześniej
  niż 01.07.2022 r., a kończy nie później niż 31.08.2022 r.
 3. Szczegółowe warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania zostaną określone
  w wiążącej strony umowie.

 

 1. Termin składania ofert:
 2. Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.05.2022 r. do godz. 1400
  w Urzędzie Gminy Oleśnica ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica osobiście, kurierem lub za pośrednictwem poczty w zaklejonej kopercie podpisanej: „Otwarty konkurs ofert - wypoczynek letni dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym i zagrożonych uzależnieniami z terenu gminy Oleśnica” z dopiskiem NIE OTWIERAĆ. Na kopercie należy umieścić również nazwę i adres oferenta.
 3. O zachowaniu terminu decyduje data faktycznego wpływu oferty do Urzędu Gminy Oleśnica.
 4. W przypadku załączenia do oferty kopii jakiegokolwiek dokumentu, powyższa kopia winna być potwierdzona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez osoby upoważnione do reprezentowania Podmiotu.
 5. Oferty niezgodne ze wzorem, niekompletne lub nieprawidłowo wypełnione lub złożone
  po terminie nie będą rozpatrywane.

 

 1. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonaniu wyboru oferty:
 2. Oferty zostaną wybrane w terminie 7 dni od daty ich złożenia.
 3. Decyzje o wyborze oferty podejmie Wójt Gminy Oleśnica po zapoznaniu się z opinią Komisji Konkursowej.
 4. Złożone oferty zostaną ocenione przez Komisję Konkursową pod względem:

1) formalnym,

2) merytorycznym:

 1. a) ocena możliwości realizacji zadania przez organizację, a w szczególności zasoby ludzkie,
  w tym kwalifikacje i doświadczenia realizatorów programu profilaktycznego,
 2. b) kalkulacja kosztów realizacji zadania, w szczególności w stosunku do zakresu rzeczowego zadania,
 3. c) wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,
 4. d) atrakcyjność miejsca pobytu proponowanego uczestnikom,
 5. e) czas trwania zadania,
 6. f) walory krajoznawcze miejsca realizacji zadania,
 7. g) dotychczasowa współpraca z podmiotem w zakresie rzetelności i terminowości
  w realizacji zleconych zadań oraz rozliczania otrzymanych na ten cel środków finansowych.
 8. Z przebiegu konkursu sporządza się protokół.
 9. Warunkiem przekazania dotacji jest zawarcie umowy.

 

VII. Informacje dodatkowe:

 1. Szczegółowe informacje można uzyskać osobiście lub telefonicznie pod numerem
  713 140 224.
 2. Wójt Gminy Oleśnica zastrzega sobie prawo do odwołania konkursu bez podania przyczyny, przesunięcia terminu składania ofert oraz zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego.
 3. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie umieszczona na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Oleśnica, a także na stronie internetowej www.olesnica.wroc.pl
  i w Biuletynie Informacji Publicznej.
 4. W przypadku rezygnacji wybranego Wykonawcy z realizacji usługi, Zleceniodawca ma prawo zaprosić do współpracy Oferenta, który złożył następną w kolejności najkorzystniejszą ofertę.

 

                                                                                  Wójt Gminy Oleśnica

 /-/ Marcin Kasina