Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOBWIESZCZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica
2022-06-24 09:29:50, opublikował: Ogrodnik Mariusz

Oleśnica, 29.06.2022 r.

RN.6720.3.2.2022

OBWIESZCZENIE

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica

Na podstawie art. 11 pkt 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 poz. 503), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. 2022 poz. 1029) oraz uchwały Rady Gminy Oleśnica nr XLII/296/18 z dnia 29 marca 2018 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu wyżej wymienionej zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 06.07.2022 r. do 27.07.2022 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w godz. pracy urzędu.

Projekt zmiany studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko jest udostępnionyna stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej, pod adresem: http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?a=5555

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie wyżej wymienionej zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 26.07.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia o planowaniu i z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie wyżej wymienionej zmiany studium, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie papierowej lub elektronicznej do Wójta Gminy Oleśnica z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.08.2022 r.

Zgodnie z art. 39 ust 1 pkt 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko zainteresowani mają możliwość składania uwag i wniosków.

Wnioski i uwagi mogą być wnoszone:

1) w formie pisemnej, na adres - Urząd Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica;

2) ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica, w pokoju nr 2, w godzinach pracy Urzędu;

3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym (na adres: urzad@olesnica.wroc.pl opatrzone tematem zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica).

Wniosek lub uwaga powinna zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy oraz przedmiot wniosku lub uwagi.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy Oleśnica.

Wójt Gminy Oleśnica

/-/ Marcin Kasina

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Oleśnica, ul 11 Listopada 24, 56-400 Oleśnica. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@olesnica.wroc.pl. Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych dostępne są na stronie BIP Urzędu Gminy Oleśnica http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/?c=802.

 

Biuletyn Informacji Publicznej