Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościOgłoszenie o przetargach ustnych nieograniczonych na sprzedaż działek nr 78/3, 78/4 i 52/1 położonych w obrębie Ostrowina.
2022-09-28 10:33:29, opublikował: Zaręba Łukasz

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

Wójt Gminy Oleśnica ogłasza ustne przetargi nieograniczone
 na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości położonych we wsi Ostrowina 

L.p

Miejscowość

Nr działki

Powierzchnia działki (ha)

Przeznaczenie w planie miejscowym

Wartość gruntu netto (zł)

Cena wywoławcza netto (zł)

Wadium (zł)

Kolejny nr przetargu

1

Ostrowina

78/3

0,1105

Działki 78/3 i 78/4: MN/47 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działka nr 52/1: MN/57 – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Zgodnie z rysunkiem planu działki znajdują się w strefie „OW” ochrony konserwatorskiej zabytków archeologicznych, natomiast w granicy działki nr 78/3 i 52/1 znajdują się linie sieci elektroenergetycznych średniego napięcia oraz pas technologiczny ograniczonego zagospodarowania linii elektroenergetycznej średniego napięcia.

46.759,00

47.000,00

4.000,00

III

2

78/4

0,1095

57.920,00

58.000,00

5.000,00

III

3

52/1

0,4500

190.420,00

191.000,00

19.000,00

I

1. Nieruchomości położone są w miejscowości Ostrowina, w odległości około 14 km od centrum miasta Oleśnica.
 W odległości ok. 12 km wjazd na drogę ekspresową nr S-8 Wrocław-Łódź-Warszawa węzłem drogowym Oleśnica-Wschód. Dojazd do nieruchomości drogą asfaltową. Dostępność komunikacyjna dobra. W pobliżu działek 78/3 i 78/4 teren zaplecza technicznego PDPS w Ostrowinie i tereny rolne. Teren przy nieruchomościach częściowo uzbrojony
 w sieci energetyczną i wodociągową. Teren działek niezabudowany. Nad częścią działki nr 78/3 przebiega napowietrzna linia elektroenergetyczna średniego napięcia ze słupami. Przy zachodniej granicy działki, w jej obrębie, podziemna linia elektroenergetyczna. Na terenie nieruchomości nr 78/3 samosiejki drzew i krzewów – bez wartości użytkowej. 

Wewnątrz działki nr 78/4, przy jej północnej granicy, przebiega wodociąg Ø110 oraz przy wschodniej granicy przebiega wodociąg Ø40 – nie powodując jednak utrudnień przy ewentualnej zabudowie działki. 

W pobliżu działki 52/1 znajdują się tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i tereny rolne. Działka była użytkowana rolniczo. Nad działką przebiega napowietrzna trójprzewodowa linia elektroenergetyczna średniego napięcia ze słupem żelbetowym.

Zapis w rejestrze gruntów: dz. 78/3 - Lzr-RV – 0,1105 ha, dz. 78/4 – RV – 0,1095 ha, dz. 52/1 – RVI – 0,4500 ha.

2. Działki nr 78/3 i 78/4 uregulowane są w księdze wieczystej WR1E/00043359/8, natomiast działka nr 52/1 w księdze wieczystej nr WR1E/00073826/2.

3. W przypadku potrzeby okazania granic działek, wygrywający przetarg wykonuje okazanie na własny koszt.

4. Działki nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w ich rozporządzaniu. Działki nie podlegają żadnym zobowiązaniom wobec osób trzecich.

5. Przetargi odbędą się w dniu 28.10.2022 r. w pokoju nr 18 w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24
 o godz.:
 10:00 – dz. nr 78/3, 11:00 – dz. nr 78/4 i 12:00 – dz. nr 52/1.

6. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wpłacenie wadium w pieniądzu na konto w Banku Spółdzielczym
 w Oleśnicy nr 32 9584 0008 2001 0000 0954 0003 lub w kasie Urzędu. Wadium wniesione w formie pieniężnej musi znaleźć się na wskazanym rachunku depozytowym Urzędu Gminy Oleśnica do dnia 24.10.2022 r. (włącznie).

7. Wadium wpłacone przez uczestnika, wygrywającego przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po rozstrzygnięciu przetargu, nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odpowiednio: odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Przewodniczącemu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

8. Podmioty, podlegające wpisom do rejestrów, winny przedłożyć aktualny aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego, wydany w ciągu ostatnich trzech miesięcy.

9. W przypadku reprezentowania osoby prawnej lub osoby fizycznej przez pełnomocnika, należy przedłożyć pełnomocnictwo do działania na każdym etapie postępowania przetargowego z notarialnie poświadczonym podpisem mocodawcy, natomiast do czynności nabycia w drodze umowy notarialnej pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego. 

10. Termin podpisania aktu notarialnego zostanie określony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.

11. W przypadku uchylenia się wygrywającego przetarg od zawarcia umowy notarialnej, wadium ulega przepadkowi
 na rzecz organizatora przetargu, a przetarg czyni niebyłym.

12. Koszty sporządzenia umowy notarialnej ponosi wygrywający przetarg.

13. Zawarcie umowy notarialnej nastąpi po dokonaniu wpłaty całej kwoty należnej za nabycie nieruchomości.
 14. Wójt zastrzega sobie możliwość odwołania ogłoszonego przetargu zgodnie z art. 38 ust. 4 ugn.

15. Przystępując do przetargu oferent wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Gminy Oleśnica w związku z przetargiem na sprzedaż nieruchomości (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
 i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
 o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1).

16. Termin złożenia wniosku przez osoby, którym przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości
 na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U.
 z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) upłynął dnia 20.10.2021 r. (dz. 78/3 i 78/4) i dnia 17.09.2022 r. (dz. 52/1).

17. Do ceny sprzedaży osiągniętej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

18. Ogłoszenie wywiesza się na okres od 28.09.2022 r. do 28.10.2022 r.

19. Termin zagospodarowania nieruchomości – nie dotyczy.

20. Poprzednie przetargi na zbycie działek nr 78/3 i 78/4 odbyły się 25.03.2022 r. i 02.08.2022 r.


Bliższe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Oleśnica przy ul. 11 Listopada 24, w Referacie Rolnictwa, Nieruchomości i Środowiska, pokój nr 2 lub pod numerem tel. (71) 314-02-02.


Wójt
 (-) Marcin Kasina