Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościXXI sesja Rady Gminy Oleśnica
2016-07-06 09:23:40, opublikował: Kędziora Piotr

W dniu 30 czerwca 2016 r. odbyła się XXI sesja Rady Gminy Oleśnica, dotycząca stanu infrastruktury drogowej w gminie Oleśnica oraz informacji o wysokości zewnętrznych środków pozyskanych na rzecz gminy.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, przystąpiono do prezentacji filmu, który zobrazował stan dróg w gminie oraz przedstawił inwestycje sfinansowane z pozyskanych środków. Multimedialny pokaz został przygotowany przez Pana Pawła Łobacza kierownika Referatu Budownictwa i Infrastruktury oraz Pana Macieja Syta kierownika Referatu Promocji, Współpracy i Pozyskiwania Funduszy.
W dalszej części obrad Rada Gminy rozpatrzyła projekty i podjęła uchwały w następujących sprawach:
a. w sprawie aktualności ,Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica";
b. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica dla terenu położonego w obrębie Dąbrowa i Jenkowice;
c. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu Jenkowice, w gminie Oleśnica;
d. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od ceny nieruchomości - działki nr 46/6 o pow. 0,0800 ha położonej w obrębie Ostrowina, stanowiącej własność Gminy Oleśnica;
e. w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres 12 lat  zabudowanej działki nr 86/1 o pow. 0,0417 ha położonej w obrębie Ostrowina, stanowiącej własność Gminy Oleśnica;
f. w sprawie ustanowienia pomnika przyrody;
g. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Oleśnica;
h. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;
i. w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
j. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
k. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz warunków  i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej;
l. w sprawie wstępnej lokalizacji nowego przystanku komunikacyjnego przy skrzyżowaniu dróg 1469D i 1464D w miejscowości Wyszogród;
m. w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Oleśnica za 2015 rok;
n. zmieniająca uchwałę Nr XV/103/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
o. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok;
p. zmieniająca uchwałę nr XVIII/115/16 Rady Gminy Oleśnica z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie zasad wypłacania diet oraz zwrotów kosztów podróży służbowej przysługujących przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej;
r. w sprawie stanowiska Rady Gminy Oleśnica w sprawach sołectwa Bystre poruszonych w piśmie z dnia 27.04.2016 r.

W/w uchwały zostały podjęte w obecności 13 radnych biorących udział w głosowaniu.
Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z pracy między sesjami, natomiast w sprawach różnych Radni wraz z Wójtem dyskutowali m. in. na temat działań związanych z budową schroniska dla zwierząt na terenie gminy Oleśnica, rozmów z przedstawicielami Agencji Mienia Wojskowego w sprawie zagospodarowania terenów po byłym lotnisku, zmian w prawie oświatowym oraz o sprzedaży Pałacu w Krzeczynie i wstępnych planach nowego inwestora.
Zakończenie sesji poprzedziło przyjęcie przez radnych protokołu z poprzednich obrad.

 XXI sesja Rady Gminy Oleśnica

Opracowanie: Agnieszka Kembłowska - Inspektor ds. obsługi Rady Gminy

 

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24