Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościUchwała budżetowa podjęta jednogłośnie !!!
2017-01-09 11:00:04, opublikował: Kembłowska Agnieszka
Na XXVI sesji Rady Gminy Oleśnica, która odbyła się 20 grudnia 2016 r., radni jednogłośnie podjęli uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz w sprawie budżetu gminy na 2017 rok.

Uchwała budżetowa określa:

1. dochody budżetu gminy na kwotę 48.982.835,00 zł w tym:
a) dochody bieżące w wysokości 46.702.835,00 zł;
b) dochody majątkowe w wysokości 2.280.000,00 zł;

2. wydatki budżetu gminy na kwotę 49.851.155,00 zł z tego:
a) wydatki bieżące w wysokości  45.100.297,05 zł;
b) wydatki majątkowe w wysokości 4.750.857,95 zł.

Wydatki bieżące gminy obejmują:
1) wydatki bieżące jednostek budżetowych w wysokości 26.292.685,78 zł z czego:
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15.215.259,52 zł;
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 11.077.426,26 zł;
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące w wysokości 3.693.700,00 zł;
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 14.313.911,27 zł;
4) wydatki bieżące na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 0,00 zł w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 0,00 zł;
5) wydatki na obsługę długu publicznego -  800.000,00 zł.

Wydatki majątkowe gminy obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 4.305.857,95 zł, z czego na wydatki na programy finansowane z pomocy zagranicznej w wysokości 75.000,00 zł, w tym ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 75.000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy wynosi 868.320,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu gminy będą:
1) przychody pochodzące ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę na kwotę 400.000,00 zł;
2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 468.320,00zł.

Przychody budżetu gminy określa się na kwotę 1.883.110,00 zł, natomiast rozchody budżetu na kwotę 1.014.790,00zł.
W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 51.000,00 zł oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 148.200,00 zł.

Określa się wysokość dotacji na realizację zadań publicznych na kwotę 3.988.700,00 zł, z tego:
1) dotacje podmiotowe w wysokości 2.550.000,00 zł, w tym:
a) dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1.950.000,00 zł;
b) dla innych podmiotów w wysokości 600.000,00 zł;
2) dotacje celowe w wysokości 1.438.700,00 zł, w tym:
a) na cele publiczne związane z realizacją zadań gminy, których realizacja może być zlecona podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, w tym stowarzyszeniom i fundacjom, w wysokości 599.000,00 zł;
b) na realizację zadań bieżących realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 715.000,00 zł;
c) na pomoc finansową na realizację zadań bieżących, inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 104.700,00 zł;
d) na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 20.000,00 zł.

Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na kwotę 160.800,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 160.800,00 zł

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych przeznaczonych na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł;
2) finansowanie planowanego deficytu budżetowego gminy do łącznej kwoty 400.000,00 zł.

Podczas sesji budżetowej podjęto także następujące uchwały:
a. w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy Oleśnica na 2017 rok;
b. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2017 rok;
c. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2017 roku;
d. w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2008 – 2015;
e. w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Oleśnica na lata 2016 – 2019 z perspektywą na lata 2010 – 2023;
f. zmieniająca uchwałę Nr XV/103/15 w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
g. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok;
h. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

Wszystkie uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy Oleśnica zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.nowoczesnagmina.pl, w zakładce „Prawo lokalne”.


Głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Agnieszka Kembłowska

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24