Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościRelacja z ostatnich trzech sesji Rady Gminy Oleśnica.
2018-05-02 10:39:23, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Sesje Rady Gminy
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Zespół Interdyscyplinarny
• działalność Gminnego Ośrodka Kultury
• pomoc społeczna w Gminie Oleśnica

Poniżej relacja z ostatnich trzech sesji Rady Gminy Oleśnica:

01 marca 2018 r.
Czterdziesta pierwsza sesja Rady Gminy Oleśnica tradycyjnie rozpoczęła się od przedstawienia proponowanego porządku obrad przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja. W pierwszej części obrad sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych przedstawiła przewodnicząca Grażyna Leszczyńska. Z kolei sprawozdanie z funkcjonowania Zespołu Interdyscyplinarnego za 2017 rok omówiła przewodnicząca Anna Baran. W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła uchwały m. in. w sprawie nadania imienia szkołom podstawowym w Ligocie Małej oraz Sokołowicach oraz w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Smolna.

29 marca 2018 r.
W tym dniu odbyła się sesja poświęcona działalności Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica z siedzibą w Ligocie Polskiej. Obrady rozpoczęły się od wystąpienia dyrektora GOK-u Doroty Bartczak, kierownika Domu Kultury Piotra Michałowskiego oraz pracownika ds. kultury Moniki Małobęckej, którzy przedstawili informacje dotyczące sytuacji finansowej jednostki oraz działalności w zakresie kultury i rekreacji. Podczas dyskusji głos zabrała radna Marta Barska, zachęcając zgromadzonych do organizacji rajdów rowerowych, które są świetną formą aktywnego spędzania wolnego czasu. Radny Tadeusz Andreasik w imieniu Komisji Kultury, Rekreacji, Sportu, Ładu i Bezpieczeństwa Publicznego  podziękował pracownikom i dyrektor GOK za bardzo dobrą współpracę Komisji z Ośrodkiem oraz za organizację dużej ilości zdarzeń kulturalnych.
Najważniejszymi uchwałami podjętymi podczas sesji były uchwały w sprawie podziału Gminy Oleśnica na okręgi wyborcze oraz na stałe obwody głosowania. Kolejne to:
- przystąpienie do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Bogusławice oraz dla obrębu Świerzna;
- przystąpienie do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica;
- wyrażenie zgody na zawarcie porozumienia w sprawie powierzenia wykonania zadania w zakresie wychowania przedszkolnego dzieci z terenu Gminy Oleśnica korzystających z 25 miejsc w przedszkolu publicznym.

26 kwietnia 2018 r.
Czterdziesta trzecia to kolejna w tej kadencji sesja Rady, której tematem była działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Po otwarciu sesji, stwierdzeniu quorum i zatwierdzeniu proponowanego porządku obrad, Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj oddał głos dyrektorowi Ośrodka Jarosławowi Telka. Wystąpienie dotyczyło struktury organizacyjnej i form aktywności Ośrodka, a także  sprawozdania z działalności jednostki za 2017 rok.
Na sesji kwietniowej radni rozpatrzyli projekty i podjęli uchwały w następujących sprawach:
- utworzenia jednostki organizacyjnej Gminy Oleśnica pod nazwą „Żłobek Gminny w Oleśnicy” oraz nadania mu statutu;
- upamiętnienia Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Rzeczpospolitą Polską;
-  przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Dąbrowa, w gminie Oleśnica w zakresie zmiany przebiegu linii elektroenergetycznych;
- przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Jenkowice oraz dla części obrębu Nieciszów;
- określenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami Gminy Oleśnica;
- zatwierdzenia aktualizacji Planu Odnowy Miejscowości Boguszyce oraz Krzeczyn; 
- akceptacji realizacji zadania "Budowa obiektu pełniącego funkcje kulturalne w m. Krzeczyn";
-  współdziałania z Gminą Dobroszyce w sprawie opracowania dokumentacji projektowej – pn.:”Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej na odcinku od Nowosiedlic na terenie Gminy Dobroszyce do granicy z Miastem Oleśnica na terenie Gminy Oleśnica”;
- emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta.

Uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy Oleśnica zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.nowoczesnagmina.pl, w zakładce „Prawo lokalne”, natomiast przedstawione na sesji materiały – w zakładce „Sesje Rady Gminy”.

Serdecznie zapraszamy do lektury !

Agnieszka Kembłowska


Radni podczas sesji


Od lewej: dyrektor GOK Dorota Bartczak, kierownik Domu Kultury Piotr Michałowski,
pracownik GOK Monika Małobęcka

 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24