Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleœnica Nagrody, wyróżnienia i podziękowania dla Urzędu Gminy Oleœnica Elektroniczne Biuro Obsługi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościInformacje o przebiegu czterech kolejnych sesji Rady Gminy Oleśnica.
2019-06-24 13:46:18, opublikował: Kembłowska Agnieszka

Sesja jest podstawową formą pracy Rady Gminy Oleśnica, tylko na niej mogą być bowiem podejmowane wiążące rozstrzygnięcia (uchwały). Obrady Rady są jawne i dostępne dla wszystkich obywateli. Wobec powyższego przedstawiam informacje o przebiegu czterech kolejnych sesji Rady Gminy Oleśnica.

V Sesja Rady Gminy Oleśnica  - Działalność Gminnego Ośrodka Kultury.

Radni Gminy Oleśnica spotkali się w dniu 28 marca 2019 r. na kolejnej sesji. W pierwszej części obrad obszerną informację z działalności Gminnego Ośrodka Kultury z siedzibą w Ligocie Polskiej przedstawiła dyrektor Dorota Bartczak. Poruszony został wątek m.in. funkcjonowania świetlic wiejskich, działalności edukacyjnej oraz realizacji projektów i promocji. Zaplanowana po wystąpieniu dyskusja dotyczyła malowania przystanków autobusowych znajdujących się na terenie gminy oraz wsparcia działań  promocyjnych realizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.  
W dalszej części obrad Rada Gminy podjęła następujące uchwały:
• w sprawie powierzenia Wójtowi Gminy Oleśnica uprawnień do ustalania wysokości cen i opłat za usługi komunalne świadczone na cmentarzu komunalnym w Poniatowicach;
• w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Bystre;
• w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Spalice;
• w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica oraz określenie granic obwodów publicznych szkół podstawowych;
• w sprawie określenia szczegółowych wymogów raportu o stanie gminy;
• w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego powierzenia Gminie Miejskiej Oleśnicy zadania publicznego w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;
• w sprawie wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym w gminnych przewozach pasażerskich w ramach gminnej komunikacji autobusowej w miejscowościach znajdujących się na terenie Gminy Oleśnica: Boguszyce Osiedle, Nieciszów, Świerzna;
• w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
• w sprawie zmian budżetu Gminy na 2019 r.;
• w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez Wójta.
Rada Gminy przyjęła wszystkie przedstawione projekty uchwał jednogłośnie.
Na zakończenie sesji Wójt przedstawił informację o zrealizowanych przez siebie pracach między sesjami. Najważniejszym wydarzeniem było podpisanie przez umowy z ENEA.

VI Sesja Rady Gminy Oleśnica  - Działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na posiedzeniu sesji w dniu 24 kwietnia 2019 r.  spotkało się 14 radnych  Już na początku obrad radni wysłuchali sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przedstawionego przez dyrektora Jarosława Telkę. W ramach realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych Gminy dyrektor jednostki omówił formy oraz rodzaje pomocy społecznej adresowanej do najbardziej potrzebujących. Pojawił się również temat wsparcia przeznaczonego dla osób starszych i niepełnosprawnych zainspirowany pytaniem radnej Marty Barskiej.
Do zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej należy również udzielanie pomocy seniorom oraz osobom niepełnosprawnym. Wielu starszych ludzi nie wymaga opieki całodobowej. Wystarczy kilka godzin w placówce dziennego pobytu lub wizyty opiekunki środowiskowej. Usługi opiekuńcze przyznawane są osobom samotnym, które z racji choroby, wieku lub niepełnosprawności wymagają pomocy innych, a nie mają nikogo, kto by się nimi zajął.
Radni debatowali również nad projektami następujących uchwał :
• w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie realizacji zadania pn. „Budowa drogi rowerowej na odcinku od granicy Gminy Dobroszyce do granicy miasta Oleśnica”;
• w sprawie zasad określenia tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących  zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin oraz w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli obowiązującym w Punkcie Przedszkolnym we Wszechświętem oraz w oddziałach przedszkolnych i szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Oleśnica;
•  w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Oleśnica, powołania tej rady i nadania jej statutu.;
• w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
• w sprawie zmian budżetu gminy na 2019 r.

Uchwały zostały przyjęte jednogłośnie. Za przyjęciem poszczególnych uchwał głosowało 14 radnych.
Tradycyjnie na zakończenie sesji Wójt Marcin Kasina przedstawił informację o zrealizowanych przez siebie pracach między sesjami. Wójt brał udział m.in. w konwencie Wójtów oraz Burmistrzów we Wrocławiu. Uczestniczył również w spotkaniu
z sołtysami oraz podpisał list intencyjny dotyczący komunikacji z Miastem Oleśnica  i POLBUS - em.

VII Sesja Nadzwyczajna Rady Gminy Oleśnica  - zmiana planu wydatków w budżecie Gminy.

Siódma sesja Rady Gminy Oleśnica, zwołana przez Przewodniczącego Rady Tadeusza Kunaja na dzień 8 maja 2019 r.  to sesja nadzwyczajna, która poświęcona była tylko jednemu projektowi uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2019 r. Skarbnik Monika Warszawska omówiła proponowane zmiany do budżetu Gminy na 2019 r. analizując wprowadzaną poprawkę w kontekście wpływu na całość budżetu Gminy.
Za przyjęciem uchwały głosowało 14 radnych, uchwała została przyjęta jednogłośnie.


VIII Sesja Rady Gminy Oleśnica  - Ocena wykonania budżetu gminy za 2018 rok oraz Raportu o stanie Gminy Oleśnica

W dniu 31 maja 2019 r. odbyła się VIII Sesja Ray Gminy Oleśnica , na której najważniejszymi punktami obrad był Raport o stanie Gminy oraz wykonanie budżetu za 2018 r. Wójt przedstawił Raport,  po odczytaniu którego Rada Gminy rozpatrzyła projekt uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Oleśnica wotum zaufania. Przygotowanie tego dokumentu zostało wprowadzone jako obowiązek dla wójtów  dopiero od tego roku. Zawiera m.in. informacje o działalności samorządu oraz podległych mu jednostek, a także realizację strategii, uchwał i założeń gminy. Nad przedstawionym  Raportem została przeprowadzona debata, w której Radni mogli zabierać głos bez ograniczeń czasowych. W debacie mogli uczestniczyć mieszkańcy Gminy. Następnie, zgodnie z porządkiem obrad, Wójt omówił sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2018 r. Po zakończeniu debaty Rada Gminy przeprowadziła głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r. oraz udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica za 2018 r. Ostatecznie radni jednogłośnie przyznali Wójtowi wotum zaufania, a także absolutorium.
Rada Gminy rozpatrywała także projekty uchwał:
• w sprawie  zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018 r.;
• w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Oleśnica za 2018 r;.
• w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do 30.09. 20124 r. części budynku nr 118a w Boguszycach, stanowiącego własność Gminy Oleśnica;
• w sprawie projektu „ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica;
• w sprawie metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty;
• w sprawie ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności;
• w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleśnica;
• w sprawie zmian budżetu Gminy za 2019 r.;
• w sprawie przyjęcia zadania publicznego od Powiatu Oleśnickiego związanego z utrzymaniem czystości i porządku w pasie dróg powiatowych zlokalizowanych na terenie Gminy.
Kolejnym punktem sesji było głosowanie nad ww. projektami uchwał. Zostały one przyjęte jednogłośnie.
Na zakończenie sesji Wójt przedstawił informację o zrealizowanych przez siebie pracach między sesjami. Wójt Gminy Oleśnica uczestniczył m.in. w spotkaniu dot. transportu w Urzędzie Marszałkowskim, spotkał się  z mieszkańcami w Boguszycach oraz Cieślach , udzielił wywiadu w Radiu Rodzina.
Uchwały podjęte na sesjach Rady Gminy Oleśnica zamieszczane są w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica www.olesnica.nowoczesnagmina.pl, w zakładce „Prawo lokalne”, natomiast przedstawione na sesji materiały – w zakładce „Sesje Rady Gminy”.
Zgonie z obowiązkiem ustawowym wszystkie obrady sesji Rady Gminy Oleśnica były transmitowane na żywo za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk (nagrania obrad udostępnione są na stronie internetowej gminy).

          Eliza Kołcz 
     
   
 
Serwis zgodny z specyfikacją HTML 4.01
Arkusze stylów zgodne z specyfikacją CSS
:: Prywatność :: Nota prawna :: CopyrightUrząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted byProvider - dostawca usług internetowych Created byeFabrika - kreator strony internetowej Statystyki Stronę monitoruje stat24