Korzystanie z witryny olesnica.wroc.pl oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookies, więcej informacji pod tym linkiem.
Szanowni Państwo,

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
Uprzejmie informujemy, że administratorem danych osobowych jest Gmina Oleśnica, reprezentowana przez Wójta Gminy Oleśnica.
Celem przetwarzania danych jest realizacja prawnych obowiązków administratora.
Szczegółowe informacje o przetwarzaniu danych osobowych dostępne są pod tym adresem.
 
Witamy na www.olesnica.wroc.pl
Facebook Gminy Oleśnica Wideotďż˝umacz Elektroniczne Biuro Obsďż˝ugi Ineresanta Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Oleśnica Prawo Gminne Dane kontaktowe
 
   
 
 
GminaSamorządUrządKultura i SportOświataPomoc SpołecznaFinansePrzetargi i konkursy
  
 
  Nawigator: Strona główna / AktualnościSesje Rady Gminy Oleśnica
2021-11-22 11:33:52, opublikował: Kembłowska Agnieszka

SESJE RADY GMINY OLEŚNICA

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica w roku 2020 - XXXIV sesja

Wiodącym tematem XXXIV sesji Rady Gminy Oleśnica zwołanej na dzień 23 września 2021 roku była działalność Gminnego Ośrodka Kultury Oleśnica w roku 2020. Szczegółowe informacje w ww. temacie przedstawiła dyrektor GOK Monika Małobęcka-Wzgarda. Podczas obrad, radni mogli wysłuchać również przedstawicieli Polskich Sieci Elektroenergetycznych w temacie planów budowy nowej linii elektroenergetycznej o napięciu 400 kV relacji Dobrzeń – Pasikurowice (Ostrów), której przebieg zaplanowano pograniczem między gminą Oleśnica, a gminami Syców i Dziadowa Kłoda.

W dalszej części obrad, oprócz projektów finansowych oraz oświatowych, rozpatrzono m.in. uchwały w sprawie:
- regulaminu korzystania z placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych na terenie gminy Oleśnica;
- zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców w ramach pomocy de minimis;
- przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Oleśnica na lata 2021-2030;
- przyjęcia projektu zmian „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica”.

Z kolei Wójt przedstawił informację o zrealizowanych przez siebie pracach między sesjami. Marcin Kasina m. in. podpisał umowę: na przebudowę drogi w Jenkowicach, na dokumentację projektową dotyczącą budowy chodnika w Poniatowicach i w Nieciszowie oraz na dokumentację projektową w sprawie przebudowy dróg w miejscowościach Ligota Polska, Brzezinka, Sokołowice – Gęsia Górka. Odebrał również zakończony remont drogi w Krzeczynie oraz rozbudowaną szkołę w Sokołowicach. Wójt podpisał także umowę na remont żłobka gminnego oraz wręczył medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
W sprawach różnych radni pytali o inwestycje na terenie gminy oraz o bieżące remonty.

Realizacja zadań oświatowych oraz sprawozdanie z działalności Centrum Usług Wspólnych - XXXV sesja

W dniu 29 października 2021 r. w Urzędzie Gminy Oleśnica odbyła się XXXV sesja Rady Gminy. Po zatwierdzeniu przez radnych proponowanego porządku obrad, głos zabrał Maciej Syta, który zapoznał Radę z informacją o realizacji zadań oświatowych w gminie Oleśnica za rok szkolny 2020/2021 oraz ze sprawozdaniem z działalności Centrum Usług Wspólnych (CUW). Podczas dyskusji pytano o wydatkowaną kwotę na zakup komputerów i oprogramowania, a także o koszty abonamentów programów komputerowych. Wiodącym tematem dyskusji były oszczędności jakie powinien generować CUW oraz planowany budżet CUW’u na 2022 rok.
W kolejnej części sesji radni, oprócz zmian budżetu na 2021 rok oraz zmian w wieloletniej prognozie finansowej, rozpatrzyli także i głosowali nad projektami w sprawie:
- określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
- opłaty za pobyt dziecka w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie,
- przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Oleśnica na 2022 rok,
- przyjęcia „Programu współpracy Gminy Oleśnica z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2022”,
- nadania nazw ulic w miejscowości Spalice, gm. Oleśnica,
- przyjęcia Programu Wspierania Rodziny w Gminie Oleśnica na lata 2021-2023,
- przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Oleśnica”,
- wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i zawarcia przez Gminę Oleśnica porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Wrocławskiego Obszaru Funkcjonalnego.

Wszystkie projekty zostały podjęte przy 14 głosach radnych za, zwykłą większością głosów, w sposób jawny.

Podczas październikowej sesji, zgodnie z art. 24 h ustawy o samorządzie gminnym, Wójt oraz Przewodniczący Rady przedstawili informację z dokonanej analizy oświadczeń majątkowych radnych, Wójta i zobowiązanych pracowników urzędu oraz jednostek organizacyjnych Gminy Oleśnica za 2020 rok.
Z kolei po comiesięcznej informacji Wójta z prac między sesjami, Przewodniczący Rady Tadeusz Kunaj otworzył punkt sprawy bieżące i wolne wnioski. Radni dyskutowali na temat złożonych wniosków w programie Polski Ład, pytano także na jakim etapie jest przetarg na wóz bojowy dla OSP Smolna, wyjaśniano celowość rozbudowy remizy w Ligocie Małej, porównywano funkcjonowanie oświaty w mieście Oleśnica do gminy Oleśnica. Po wyczerpaniu tematów, Przewodniczący zamknął dyskusję, a następnie sesje o godz. 18.35.

Działalność Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego
oraz infrastruktura drogowa w gminie Oleśnica – XXXVI sesja

Na sesji, która odbyła się 25 listopada b.r. swoje wystąpienie zaprezentowali Prezes GPK Jarosław Polański w sprawie sprawozdania zarządu z działalności Przedsiębiorstwa w roku 2020 oraz kierownik Referatu Budownictwa i Infrastruktury Paweł Łobacz w sprawie infrastruktury w gminie Oleśnica. Na pytania radnych odpowiadał także dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych Grzegorz Cipyk, który przedstawił inwestycje powiatu na terenie gminy Oleśnica.

Podczas listopadowej sesji w trakcie przestawiania porządku obrad radni zgłosili dwa wnioski formalne w sprawie usunięcia z porządku obrad punktu dotyczącego rozpatrzenia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady Gminy Oleśnica oraz zwrotu kosztów podróży służbowych przysługujących radnemu, a także w sprawie usunięcia z porządku obrad projektu uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Oleśnica. Oba wnioski zostały przyjęte w trybie jawnym, bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady.

Zgodnie z § 14 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym - imienne wykazy głosowań radnych są niezwłocznie podawane do publicznej wiadomości w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/. W ww. Biuletynie zamieszczane są również uchwały podjęte na sesjach oraz transmisje z obrad i nagrania archiwalne.

Następnie oprócz aktów finansowych pod głosowanie poddano następujące projekty:
- w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Oleśnica w 2022 roku;
- w sprawie zasad i trybu udzielania dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Oleśnica na dofinansowanie kosztów zadań inwestycyjnych związanych
z ograniczeniem niskiej emisji na terenie gminy Oleśnica;
- w sprawie zmiany uchwały nr XVIII/165/20 Rady Gminy Oleśnica z dnia 13 maja 2020r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Województwu Dolnośląskiemu w zakresie realizacji zadania pn."Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 340 na odcinku od Nowosiedlic do granicy z Miastem Oleśnica na terenie Gminy Oleśnica";
- w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Wójta Gminy Oleśnica porozumienia ze Skarbem Państwa – Generalnym Dyrektorem Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej DW340 polegająca na wykonaniu chodnika na odcinku od Nowosiedlic do granicy z miastem Oleśnica, na terenie gminy Oleśnica”.
Na zakończenie sesji Wójt przedstawił informację z prac między sesjami, która również dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) Urzędu Gminy Oleśnica http://olesnica.nowoczesnagmina.pl/.


Agnieszka Kembłowska
Biuro Rady