Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR LVII/148/97
ZARZĄDU GMINY OLEŚNICA
z dnia 14 stycznia 1997 r.

w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminu na realizację zadań ochrony przeciwpożarowej.


Na podstawie art.30 ust.2 pkt 2, 3 i 4 ustawu z dnia 8 marca 1990 r, o samorządzie terutorialnum (j.t.. Dz. U. z 1996 r Nr 13, póz. 74 z późn. zm.) oraz art. 19, ust.1, art. 32 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.Nr 81,póz.351 z póżn.zm.) Zarząd Gminu uchwala, co następuje:

§ 1.Z budżetu gminu na warunkach określonych w niniejszej uchwale dotowana jest działalność Stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych działajacych na terenie Gminy Oleśnica.

§ 2.1.Wielkość planowanej dotacji ustala Rada Gminu w uchwale budżetowej na dany rok.
2. Kwot dotacji dla jednostki organizacyjnej ujmuje się w załączniku do uchwały budżetowej na dany rok.

§ 3.Dotacje z budżetu przeznacza się na finansowanie całości kosztów bieżącej działalności:

- kosztów utrzymania (płace kierowców-konserwatorów, ekwiwalent za udział w działaniu ratowniczum, remontu, energia elektryczna, paliwo do pojazdów),
- uposażenia w sprzęt i urządzenia techniczne,
- umundurowania,
- ubezpieczenia sprzętu technicznego i członków Ochotniczej Strażu Pożarnej,

§ 4.1.Wielkość dotacji ustala się w oparciu o przedłożone projekty planów f inansowych.
2.Projekty planów finansowych wraz z materiałami kalkulacyjnymi i uzasadnieniem Prezesi Stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych przedkładają Zarządowi Gminu do końca roku poprzedzającego rok budżetowy.
3.Zarząd Gminy po dokonaniu weryfikacji i oceny przedłożonych projektów planów finansowych opracowuje załącznik do projektu uchwały budżetowej obejmującej kwoty dotacji i przedkłada Radzie Gminy.

§ 5.1.Po uchwaleniu budżetu Zarząd Gminy w terminie 7 dni zawiadamia jednostkę organizacyjna o kwotach planowanych dotacji.
2.Zmiany planu finansowego jednostki organizacyjnej powodujące zwiększenie dotacji ponad kwoty ustalone w uchwale budżetowej mogą być dokonywane wyłącznie po wprowadzeniu zmian w uchwale budżetowej.

§ 6.Dotacje z budżetu są realizowane w w formie przelewu środków z bieżący wysokość i rachunku bieżący Stowarzyszeń Ochotniczych Straży w wysokości przedłożonego zapotrzebowania wydatków.

§ 7.1.Prezesi Stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożarnych zobowiązani są do składania Zarządowi Gminy kwartalnych informacji o realizacji objętych dotacją zadań.
2.Roczne rozliczenie dotacji następuje w oparciu o przedłożone sprawozdanie statystyczne.

§ 8.Nieruchomości, środki transportowe, urządzenia i sprzęt pozostające w dyspozycji Stowarzyszeń Ochotniczych Straży Pożanych, a stanowiące własność Gminy Oleśnica nie mogą być wykorzystane do innych celów niż określone w statucie Ochotniczych Straży Pożarnych.

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 10.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
(-)Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-06-03 00:11:56
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl