Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / CMENTARZE

UCHWAŁA NR LXXII/240/01
ZARZĄDU GMINY OLEŚNICA
z dnia 18 grudnia 2001 r.

w sprawie opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w Poniatowicach.


Na podstawie art.30ust.2 pkt3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym(Dz. U. z 1996 r Nr 13, poz. 74 ze zm.) oraz art. 2 ust.1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2000 r Nr 23, poz. 259, Nr 120, poz. 1268) Zarząd Gminy Oleśnica uchwala , co następuje:
 
Ustala sie następujące opłaty za wykupienie miejsca grzebalnego na cmentarzu komunalnym w Poniatowicach:

1) Miejsce pod grób ziemny duży bez prawa budowy grobu murowanego na okres 20 lat 200.00 zł
2) Za wykopanie grobu zwykłego 300.00 zł
3) Ponowne wykupienie miejsca wymienionego w punkcie i na okres 20 lat 200.00 zł
4) Rezerwacja miejsca pod grób ziemny duży bez prawa budowy grobu murowanego na okres 20 lat 500.00 zł
 5) Rezerwacja miejsca pod grób murowany na okres 20 lat 600.00 zł
6) Rezerwacja dwóch miejsc w poziomie pod grób murowany na okres 20 lat 1000.00 zł
7) Zezwolenie na ustawienie nagrobka pojedynczego 50.00 zł
8)Zezwolenie na ustawienie nagrobka podwójnego 60.00 zł
9)Zezwolenie na grób murowany pojedynczy 350.00 zł
10) Zezwolenie na grób murowany dwumiejscowy 400.00 zł
11)Miejsce pod grób ziemny dla urny z prochami  na okres 20 lat 90.00 zł
12) Rezerwacja miejsca na grób ziemny dla urny na okres 20 lat 200.00 zł
13) Zezwolenie na grób murowany pojedynczy dla urny 100.00 zł
14) Pozwolenie na ustawienie nagrobka na grobie z urną 30.00 zł
15) Za wykopanie grobu dla urny 150.00 zł
16)Przy pochówku dzieci do lat 6 wszystkie opłaty obniża się o 50%                                          
17) Wszystkie opłaty za miejsca grzebalne podlegają podwyższeniu o 100% w przypadku pochówku osób z innych gmin
 
Przed upływem terminu ważności  opłat za miejsca grzebalne, osoba zainteresowana winna dokonać opłatę uprawniającą do dysponowania grobem ( miejscem) przez następna 20 lat. W przypadku nie dokonania opłaty , grób taki ulega likwidacji. Elementy nagrobka oraz grobu murowanego przechodzą na własność Gminy Oleśnica.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

Traci moc Uchwała Nr XXV/89/99 Zarządu Gminy Oleśnica z dnia 30 grudnia 1999 roku w sprawie ustalenia opłat za miejsca grzebalne na cmentarzu komunalnym w miejscowości Poniatowice.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2002 roku.

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2008-01-06 12:22:32
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl