Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

ZARZĄDZENIE NR 128/IV/04
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 31 marca 2004r.

w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2003 rok.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.136 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2002r. Nr 15, poz.148 ze zm.) Wójt Gminy Oleśnica zarządza, co następuje :

§ 1. Przedstawić Radzie Gminy Oleśnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2003 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

Załącznik Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Oleśnica za 2003 rok
Tabela 1 Wykonanie budżetu gminy w roku 2003 "dane ogólne"
Tabela 2.1 Wykonanie dochodów budżetowych w roku 2003 wg działów klasyfikacji budżetowej
Tabela 2.2 Struktura dochodów własnych w roku 2003 "według działów klasyfikacji"
Tabela 2.3 Wykonanie dochodów budżetowych z tytułu podatków i opłat w roku 2003
Tabela 2.4 Należności z podatków, opłat i opłat niepodatkowych krótko i długoterminowe oraz zobowiązania długotermionowe w 2003 roku
Tabela 2.5 Wykonanie wydatków budżetowych w roku 2003 wg działów klasyfikacji budżetowej
Tabela 2.6 Struktura wydatków gminy w roku 2003
Tabela 2.7 Realizacja środków wyodrębnionych jednostkom pomocniczym w 2003 roku
Tabela 2.8 Harmonogram realizacji dochodów i wydatków budżetu gminy w 2003 roku
Tabela 2.9 Udzielone dotacje podmiotom realizującym zadania publiczne w 2003 rok
Tabela 2.10 Informacja o realizacji zadań ochrony przeciwpożarowej w 2003 roku
Tabela 3 Informacja o dotacjach celowych, funduszach celowych orz środkach z innych źródeł pozykanych w 2003 roku
Tabela 4 Realizacja zadań inwestycyjnych w 2003 roku
Tabela 5.1 Infomacja z realizacji Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku
Tabela 5.2 Rozliczenie wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2003 roku
Tabela 5.3 Informacja z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego w 2003 roku
Tabela 5.4 Informacja z realizacji przychodów i wydatków środka specjalnego w 2003 roku
Tabela 6 Realizacja o zamówieniach publicznych w 2003roku

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-01-02 20:26:04
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl