Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXI/149/05


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr XXI/149/05
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 18 stycznia 2005 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.), art.109 i124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.), art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r.o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz.123 ze zm.) oraz art.403 i art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 ze zm.) uchwala się, co następuje :


§ 1.1. Określa się dochody gminy na kwotę  20.855.594 zł
   z tego: 
- wpływy z podatków i opłat  4.750.700 zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  1.518.198 zł
- wpływy z majątku gminy 1.110.800 zł
- wpływy z różnych dochodów i odsetek 100.246 zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa  6.174.373 zł
- dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami 1.431.352 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących  221.997 zł
- dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1.500 zł
- dotacje celowe otrzymane z  funduszy celowych na zadania bieżące 18.000 zł
- dotacje celowe otrzymane z  funduszy celowych na zadania finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych 513.000 zł
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł  4.615.428 zł
- środki na dofinansowanie własnych zadania bieżących pozyskane z innych źródeł  400.000 zł

2.Dochody gminy według źródeł określa załącznik Nr 1 a według szczegółowej klasyfikacji określa załącznik Nr 1.1.

§ 2.1. Określa się wydatki  gminy na kwotę 23.523.594 zł
  z tego: 
- wydatki bieżące 14.942.794 zł
   w tym: 
   - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.256.787 zł
   - dotacje 1.215.400 zł
   - wydatki na obsługę długu gminy 80.000 zł
- wydatki majątkowe 8.580.800 zł
   w tym: 
   - wydatki inwestycyjne 8.261.500 zł
   - wydatki na zakupy inwestycyjne  272.000 zł
   - dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne  47.300 zł

2.Wydatki gminy w układzie działów określa załącznik Nr 2 a według szczegółowej klasyfikacji określa załącznik Nr 2.1.

3.Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów określa załącznik Nr 3.

§ 3.Deficyt budżetu gminy wynosi 2.668.000 zł

§ 4.1.Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy w kwocie 2.668.000 zł będą kredyty i pożyczki .

2. Na spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów i pożyczek w kwocie 351.957 zł przeznacza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.

3.Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań, określa załącznik Nr 4.

4.Prognozę kwoty długu na lata 2005 - 2014 określa załącznik nr 4.1.

§ 5.Określa się dotacje na realizację zadań publicznych według wykazu stanowiącego załącznik Nr 5.

§ 6.Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących
z zakresu administracji rządowej  innych zadań zleconych gminie ustawami według wykazu stanowiącego załącznik Nr 6.

§ 7.Określa się zakres zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkość nakładów na realizację zadań według wykazu stanowiącego załącznik Nr 7.

§ 8.Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i  wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 123.000 zł

§ 9.Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości  40.000 zł

§ 10.Zatwierdza się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej według wykazu stanowiącego załącznik Nr 8.

§ 11.Określa się plany dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostkami budżetowymi według wykazu stanowiącego załączniki Nr 9.

§ 12.Upoważnia się Wójta Gminy do :
- zaciągania długu oraz do spłaty zobowiązań gminy w zakresie określonym w załączniku Nr 4 o przychodach i rozchodach,
- dokonywania zmian w planie wydatków z wyjątkiem przeniesień wydatków między działami,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący bankową obsługę budżetu.

§ 13.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-01-18 21:43:49
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl