Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

Istnieje ujednolicony akt

ZARZĄDZENIE Nr 147/IV/04
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 7 czerwca 2004 r.

w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oleśnica


Na podstawie art. 104 § 1 rozdziału IV ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) oraz ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego Regulamin Pracy Urzędu Gminy Oleśnica o następującej treści:

Rozdział I – Postanowienia wstępne

§ 2. Regulamin pracy ustala wewnętrzną organizację i porządek w prawie pracy w Urzędzie Gminy Oleśnica oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

§ 3. Przepisy regulaminu pracy mają zastosowanie do wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy Oleśnica, bez względu na rodzaj wykonywanej pracy i zajmowane stanowisko.

§ 4. W sprawach związanych ze stosunkiem pracy, nie uregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy i innych aktów wykonawczych zakresu prawa pracy.

§ 5. Zakład pracy nie zatrudnia pracowników młodocianych.

Rozdział II – Podstawowe prawa i obowiązki pracowników i pracodawcy

§ 6. 1. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie, przestrzegać dyscypliny pracy oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa pracy lub umowy o pracę.

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

 1. rzetelnie, efektywnie oraz bezstronnie wykonywać pracę,
 2. przestrzegać ustalonego czasu pracy,
 3. należycie wykonywać polecenia przełożonych dotyczące pracy,
 4. przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu oraz innych wewnętrznych aktów normatywnych obowiązujących w zakładzie pracy,
 5. przestrzegać przepisów oraz zasad bhp i przepisów przeciwpożarowych,
 6. dbać o mienie zakładu pracy, a w szczególności o przydzieloną odzież ochronną i roboczą,
 7. przestrzegać tajemnicy służbowej oraz zachować w tajemnicy informacje, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę,
 8. przejawiać koleżeński stosunek do współpracowników oraz przestrzegać zasady współżycia społecznego, zachować szczególną uprzejmość w kontaktach z petentami,
 9. podnosić swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach organizowanych przez pracodawcę oraz poprzez samokształcenie zawodowe,
 10. wykazywać lojalność w stosunku do pracodawcy i realizować jego politykę rozwoju gminy,
 11. na terenie budynku urzędu gminy zachowywać spokój, tak aby nie przeszkadzać
  w wykonywaniu zadań pozostałym pracownikom,
 12. dbać o czystość i porządek wokół swojego miejsca pracy,
 13. dbać o estetyczny ubiór i wygląd,
 14. przechowywać w sposób uporządkowany dokumentację urzędową oraz akta prowadzonych spraw.

§ 7. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:


zaznajomić pracowników podejmujących pracę z zakresem obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami,


organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy,


zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić szkolenie pracowników zakresie bhp,


terminowo wypłacać wynagrodzenie: przelewem dla pracowników posiadających konto bankowe lub w kasie urzędu dla pracowników, którzy konta bankowego nie posiadają,


ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,


zaspokajać, w miarę posiadanych środków, socjalne potrzeby pracowników,


stwarzać obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy,


prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników.


Rozdział III - Obsługa klientów

§ 8. Obsługa klienta winna być uprzejma, kompetentna i sprawna. Pracownik zobowiązany jest do udzielenia zainteresowanemu rzetelnej i wyczerpującej informacji w zakresie spraw załatwianych na danym stanowisku.

Jeśli sprawa wymaga czasu pracownik zobowiązany jest poprosić klienta
o zajęcie miejsca w holu. W przypadku, gdy osoba składająca dokument oczekuje potwierdzenia, pracownik dokonuje nieodpłatnie kserokopii i potwierdza na niej odbiór sprawy.

§ 9. Obsługa telefoniczna mieszkańców odbywa się w ten sposób, że pracownik zgłasza się każdorazowo do aparatu telefonicznego imieniem i nazwiskiem. Jeżeli okaże się w trakcie rozmowy, że sprawa dotyczy innego pracownika, pracownik rozmawiający Informuje rozmówcę z kim będzie lub powinien rozmawiać.

Rozdział IV - Systemy i rozkłady czasu pracy

§ 10. 1. Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy
w Urzędzie Gminy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

2. Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

§ 11. 1. Czas pracy w zakładzie pracy wynosi 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym.


W urzędzie obowiązują następujące godziny rozpoczynania i kończenia pracy od godziny 7.45 do 15.45 w dniach od poniedziałku do piątku.


Kasa urzędu czynna jest od 9.30 do 14.00 .


Praca w granicach nieprzekraczających 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin na tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.


W razie rozwiązania umowy o pracę przed upływem okresu rozliczeniowego, pracownikowi przysługuje prawo do dodatkowego wynagrodzenia, obliczonego jak za pracę w godzinach nadliczbowych przy odpowiednim stosowaniu przepisu punktu 2 – za czas przepracowany od początku okresu rozliczeniowego do dnia rozwiązania umowy o pracę.

§ 12. 1. Pracodawca prowadzi ewidencję czasu pracy w celu prawidłowego ustalenia jego wynagrodzenia i innych świadczeń związanych z pracą, uwzględniającą m.in. godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy oraz pracę w porze nocnej i w godzinach nadliczbowych.

2. W stosunku do pracowników objętych zadaniowym czasem pracy, nie ewidencjonuje się godzin pracy.

3. Pracodawca udostępnia tę ewidencję pracownikowi na jego żądanie.

§ 13. Pracodawca może :


zmienić ustalony w regulaminie wymiar i rozkład czasu pracy,


w przypadkach uzasadnionych rodzajem pracy lub jej organizacją albo miejscem wykonywania pracy określić czas pracy wymiarem ich zadań.

§ 14. Pracownicy potwierdzają przed rozpoczęciem pracy swoje przybycie poprzez osobiste podpisanie listy obecności w sekretariacie urzędu.

§ 15. 1. Pracownik obowiązany jest przebywać w miejscu wykonywania pracy. Opuszczenie miejsca wykonywania pracy wymaga uzyskania uprzedniej zgody przełożonego oraz wpisu do zeszytu wyjść prywatnych.

2. Samowolne opuszczenie stanowiska pracy przed zakończeniem pracy lub w czasie godzin pracy jest zabronione. Niedopuszczalna jest również samowolna, bez zgody przełożonego, zmiana miejsca pracy i wyznaczonych godzin pracy.

3. Pracownikowi przysługuje 15 minutowa przerwa na posiłek. Przerwa ta nie może powodować zakłócenia obsługi klienta.

4. Pracownik może przebywać w urzędzie poza normalnym czasem pracy, jedynie za zgodą przełożonego.

§16. 1. Każdy pracownik po zakończeniu pracy jest obowiązany uporządkować swoje stanowisko pracy oraz zabezpieczyć powierzony mu sprzęt, dokumenty i pieczęcie.

2. Pracownik opuszczający pomieszczenie jako ostatni zobowiązany jest:

1) sprawdzić i zabezpieczyć wszelkie urządzenia elektroniczne,

2) zamknąć wszystkie drzwi i okna,

3) przekazać klucze od pomieszczenia, w którym pracuje, do sekretariatu zgodnie z zasadami przyjętymi w urzędzie.

3. Pracownicy są informowani o osobach posiadających klucze do budynku urzędu. Informacje te stanowią tajemnicę służbową.

§ 17. 1. Niedziele oraz święta określone odrębnymi przepisami są dniami wolnymi od pracy.

2. Za pracę w niedzielę oraz w święto uważa się pracę wykonywaną pomiędzy godziną 600 w tym dniu, a godziną 600 następnego dnia.

§ 18. Pracownikowi zatrudnionemu w niedzielę lub święto pracodawca udziela innego dnia wolnego od pracy w tygodniu.

§ 19. W zamian za czas przepracowany ponad ustaloną normę, na wniosek pracownika, udzielany jest mu w tym samym wymiarze czas wolny od pracy. W tym przypadku pracownikowi nie przysługuje dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych.

§ 20. 1. Pora nocna obejmuje 8 godzin między godziną 2200 , a godz. 6 00 .

2. Pracownikowi przysługuje w każdym tygodniu prawo do co najmniej 35 godzin nieprzerwanego odpoczynku, obejmującego co najmniej 11 godzin nieprzerwanego odpoczynku dobowego.


§ 21. Zabrania się wynoszenia z urzędu narzędzi, części zamiennych i innych materiałów stanowiących własność pracodawcy lub jemu powierzonych.

§ 22. Zabrania się wykonywania prywatnych prac w urzędzie pracy lub z wykorzystaniem narzędzi lub urządzeń należących do pracodawcy bez jego wyraźnej zgody.

§ 23. 1. W urzędzie obowiązuje zakaz spożywania alkoholu - zezwala się na tradycyjny toast z okazji życzeń noworocznych, świątecznych, bądź ważnych dla państwa i gminy wydarzeń.

2. Zabrania się palenia papierosów na terenie urzędu, poza miejscami do tego celu wyznaczonymi.


Rozdział V - Zasady usprawiedliwiania nieobecności w pracy i spóźnień

§ 24. 1. Pracownik powinien uprzedzić pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia.

2. W razie zaistnienia przyczyn uniemożliwiających stawienie się do pracy, pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracodawcę o przyczynie swojej nieobecności i przewidywanym okresie jej trwania, nie później jednak niż w drugim dniu nieobecności w pracy, osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie, listownie lub za pośrednictwem innego środka łączności.

3. Niedotrzymanie terminu, przewidzianego w pkt. 2, może być usprawiedliwione szczególnymi okolicznościami uniemożliwiającymi terminowe dopełnienie przez pracownika tego obowiązku, zwłaszcza jego obłożną chorobą połączoną z brakiem lub nieobecnością domowników, albo innym zdarzeniem losowym. W takim przypadku pracownik zawiadamia zakład pracy o przyczynie nieobecności niezwłocznie po ustaniu okoliczności, o których mowa wyżej.

§ 25. 1. Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność w pracy, przedstawiając niezwłocznie przyczyny nieobecności oraz dowody.

2. W razie nieobecności pracownika w pracy z powodu:


niezdolności do pracy na skutek choroby pracownika lub jego izolacji
z powodu choroby zakaźnej,


leczenia uzdrowiskowego, jeżeli jego okres uznany jest zaświadczeniem lekarskim za czas niezdolności do pracy z powodu choroby,


choroby członka rodziny pracownika, wymagającej sprawowania przez pracownika osobistej opieki,

pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność doręczając pracodawcy zaświadczenie lekarskie.

§ 26. Dowodami usprawiedliwiającymi nieobecność w pracy są:

zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy, wystawione zgodnie
z przepisami o orzekaniu o czasowej niezdolności do pracy,
decyzja właściwego państwowego inspektora sanitarnego, wydana zgodnie z przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych – w razie odosobnienia pracownika z przyczyn przewidzianych tymi przepisami,
imienne wezwanie pracownika do osobistego stawienia się, wystosowane przez organ właściwy w sprawach powszechnego obowiązku obrony, organ administracji rządowej lub samorządu terytorialnego, sąd, prokuraturę lub policję – w charakterze strony lub świadka w postępowaniu prowadzonym przed tymi organami, zawierające adnotację potwierdzającą stawienie się pracownika na to wezwanie,
§ 27. W przypadku spóźnienia się do pracy, pracownik powinien niezwłocznie zgłosić się do bezpośredniego przełożonego, celem usprawiedliwienia spóźnienia. Decyzję o formie usprawiedliwienia (ustna lub pisemna) podejmuje Wójt lub Sekretarz.

Rozdział VI - Zwolnienia od pracy

§ 28. 1. Pracodawca w ewidencji czasu pracy rejestruje wszelkie zwolnienia od pracy oraz inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy.

2. Pracownik wykonujący zadania, poza siedzibą urzędu, na terenie gminy Oleśnica, obowiązany jest fakt wyjazdu lub wyjścia służbowego zgłosić bezpośrednio przełożonemu oraz dokonać stosownego wpisu w odpowiednim rejestrze.

3. Wyjazdy służbowe (poza teren gminy Oleśnica) odbywają się na podstawie polecenia wyjazdu (delegacji) podpisanej przez pracodawcę.

4. W referacie SOO prowadzony jest rejestr wyjść prywatnych w czasie godzin pracy w którym odnotowuje się czas wyjścia i czas powrotu pracownika. Prywatne wyjścia pracownika odliczane są z wynagrodzenia, bądź odpracowane na wniosek pracownika w ustalonym terminie przez kierownika referatu lub Sekretarza Gminy.


Rozdział VII - Termin, miejsce i czas wypłaty wynagrodzenia

§ 29. Wynagrodzenie za pracę wypłaca się do 28 dnia każdego miesiąca.

§ 30. Wypłata wynagrodzenia następuje w siedzibie pracodawcy lub przelewem na konto bankowe pracownika po uzyskaniu jego pisemnej zgody.


§ 31. Jeżeli wypłata odbywa się poprzez przekazanie jej na konto osobiste pracownika, pracodawca obowiązany jest dokonać przelewu należności w takim terminie, aby pracownik otrzymał ją najpóźniej w terminie podanym w § 29.

 

§ 32. Wypłaty wynagrodzenia dokonuje się w formie pieniężnej.


Rozdział VII - Urlopy wypoczynkowe i zwolnienia okolicznościowe


§ 33. Poza uprawnieniami wynikającymi z realizowania przez pracodawcę jego obowiązków pracownikowi przysługuje:

1. Prawo do corocznego, płatnego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego. Wymiar i zasady przyznawania urlopów wypoczynkowych określa kodeks pracy.

2. Pracownik nie może zrzec się prawa do urlopu.

3. Na wniosek pracownika urlop może być udzielony w częściach. W takim jednak przypadku co najmniej jedna część urlopu powinna trwać nie mniej niż 14 kolejnych dni kalendarzowych.

4. Pracownik powinien wykorzystać urlop wypoczynkowy zgodnie z planem urlopów.

5. Plan urlopów sporządza pracodawca uwzględniając wnioski pracowników i potrzeby zakładu pracy.

6. Pracodawca podaje plan urlopów do wiadomości pracowników do 30 kwietnia danego roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

7. Termin urlopu może być przesunięty na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami, jak również z powodu szczególnych potrzeb pracodawcy, jeśli nieobecność pracownika spowodowałaby poważne zakłócenia toku pracy.

8. Pracownik ma prawo do okolicznościowych zwolnień od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

9. Wynagrodzenie za zwolnienie od pracy ustala się jak wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy.

10. Zwolnienie od pracy z zachowaniem prawa do wynagrodzenia przysługuje w wymiarze:

1) dwa dni – z okazji ślubu pracownika, urodzenia się dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu małżonka, dziecka, ojca lub matki, ojczyma lub macochy pracownika,

2) jeden dzień – z okazji ślubu dziecka pracownika, zgonu i pogrzebu rodzeństwa, teściów, dziadków oraz innych osób pozostających na utrzymaniu pracownika lub pod jego opieką.

3) dwa dni z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem do lat 14.


Rozdział VIII - Ochrona pracy kobiet


§ 34. Nie wolno zatrudniać kobiet przy pracach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia.

§ 35. 1. Kobiety w ciąży nie wolno zatrudniać w godzinach nadliczbowych ani w porze nocnej, nie wolno bez jej zgody delegować poza stałe miejsce pracy.

2. Kobiety opiekującej się dzieckiem w wieku do czterech lat, nie wolno bez jej zgody, zatrudniać w godzinach nadliczbowych, ani w porze nocnej, jak również delegować poza stałe miejsce pracy.

3. Przerwa na karmienie dziecka piersią nie przysługuje pracownicy, która jest zatrudniona na czas krótszy niż 4 godziny dziennie. Jeżeli czas pracy pracownicy nie przekracza 6 godzin dziennie, przysługuje jej jedna przerwa na karmienie. Kobieta karmiąca piersią zobowiązana jest dostarczać co pół roku zaświadczenie od specjalisty, o dalszej potrzebie karmienia dziecka piersią.


§ 36. Wykaz prac wzbronionych kobietom:

1. Prace związane z wysiłkiem fizycznym i transportem ciężarów oraz wymuszoną pozycją ciała . 1) Ręczne podnoszenie i przenoszenie ciężarów o masie przekraczającej: a) 12 kg – przy pracy stałej, b) 20 kg – przy pracy dorywczej (do 4 razy na godzinę w czasie zmiany roboczej), 2) Kobietom w ciąży i w okresie karmienia: a) prace w pozycji wymuszonej, b) prace w pozycji stojącej łącznie ponad 3 godziny w czasie jednego dnia pracy. 2. Prace narażające na działanie pół elektromagnetycznych , promieniowania jonizującego i nadfioletowego oraz prace przy monitorach ekranowych: 1) kobietom w ciąży: a) prace przy obsłudze monitorów ekranowych – powyżej 4 godzin na dobę, 3. Prace na wysokości: 1) kobietom w ciąży: a) prace na wysokości – poza stałymi galeriami, pomostami, podestami i innymi stałymi podwyższeniami, posiadającymi pełne zabezpieczenie przez upadkiem (bez potrzeby stosowania środków ochrony indywidualnej przed upadkiem), oraz wchodzenie i schodzenie po drabinach i klamrach.

Rozdział IX - Obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

§ 37. Pracodawca obowiązany jest chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych higienicznych warunków pracy.

§ 38. Pracodawca jest obowiązany informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. Jeżeli omawiane ryzyko dotyczy określonej grupy zawodowej, informacji udziela się na piśmie poprzez umieszczenie jej na tablicy ogłoszeń. W przypadku, gdy ryzyko zawodowe związane jest z określonymi stanowiskami pracy, właściwa informacja o nim przekazywana jest ustnie każdemu pracownikowi zatrudnionemu na takim stanowisku.

§ 39. Pracodawca przeprowadza, na swój koszt, badania i pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia, występujących w zakładzie pracy, a wyniki tych badań i pomiarów udostępnia się pracownikom poprzez umieszczenie ich na tablicy ogłoszeń.

§ 40. 1. Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Okresowe i kontrolne badania lekarskie przeprowadza się w godzinach pracy. § 41. 1. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie. Szkolenie pracownika przed dopuszczeniem do pracy nie jest wymagane w przypadku podjęcia przez niego pracy na tym samym stanowisku pracy, które zajmował bezpośrednio przed nawiązaniem kolejnej umowy o pracę.

2. Pracodawca jest obowiązany zaznajamiać pracowników z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczącymi wykonywanych przez nich prac oraz przepisami przeciwpożarowymi.

3. Pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy.

4. Pracownik jest obowiązany potwierdzić na piśmie zapoznanie się z przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 42. 1. Pracownik jest obowiązany przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych.

2. Pracownik jest obowiązany w szczególności:

1) wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie wskazówek i poleceń przełożonych,

2) używać przydzielonych środków ochrony indywidualnej oraz odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z ich przeznaczeniem,

3) poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim,

4) brać udział w szkoleniu i instruktażu w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.


Rozdział X - Odpowiedzialność porządkowa pracowników

§ 43. 1. Za nieprzestrzeganie przez pracownika ustalonego porządku, regulaminu pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych pracodawca może stosować:

karę upomnienia,
karę nagany,
karę pieniężną.
Za rażące naruszenie ustalonego w regulaminie porządku i dyscypliny pracy uznaje się:
złe i niedbałe wykonywanie pracy, niszczenie materiałów, narzędzi i maszyn, a także wykonywanie prac niezwiązanych z zadaniami wynikającymi ze stosunku pracy,
nieusprawiedliwione nieprzybycie lub powtarzające się nieusprawiedliwione spóźnianie się do pracy, samowolne jej opuszczenie bez usprawiedliwienia,
stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwym albo spożywanie alkoholu w czasie lub miejscu pracy,
zakłócanie spokoju i porządku w miejscu pracy,
niewykonywanie poleceń przełożonych,
niewłaściwy stosunek do przełożonych , współpracowników i petentów,
nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
nieprzestrzeganie tajemnicy służbowej.
§ 44. 1. Pracodawca stosuje kary tylko po uprzednim wysłuchaniu pracownika.

2. O zastosowanej karze pracodawca zawiadamia pracownika na piśmie, wskazując rodzaj naruszenia obowiązków pracowniczych i datę dopuszczenia się przez pracownika tego naruszenia jednocześnie informując go o prawie zgłoszenia sprzeciwu i terminie jego wniesienia. Odpis zawiadomienia składa się do akt osobowych pracownika.

§ 45. 1. Jeżeli zastosowanie kary nastąpiło z naruszeniem przepisów prawa, pracownik może
w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw do pracodawcy.

2. O uwzględnieniu lub odrzuceniu sprzeciwu decyduje pracodawca.

3. Nieodrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni od dnia jego wniesienia jest równoznaczne z uwzględnieniem sprzeciwu.

4. Pracownik, który wniósł sprzeciw, może w ciągu 14 dni od dnia zawiadomienia o odrzuceniu tego sprzeciwu wystąpić do sądu pracy o uchylenie zastosowanej wobec niego kary.

5. W razie uwzględnienia sprzeciwu wobec zastosowanej kary pieniężnej lub uchylenia tej kary przez sąd pracy, pracodawca zwraca równowartość kwoty tej kary.

6. Karę pieniężną można również stosować za opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia.

7. Wpływy z kar pieniężnych przeznacza się na poprawę warunków bezpieczeństwa pracowników higieny pracy.

8. Wysokość kar pieniężnych określa kodeks pracy.

§ 46. 1. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika po roku nienagannej pracy. W szczególnie uzasadnionych przypadkach karę uznaje się za niebyłą przed upływem tego terminu.

2. Karę uważa się za niebyłą, a odpis zawiadomienia o ukaraniu usuwa z akt osobowych pracownika również w razie uwzględnienia sprzeciwu albo wydania przez sąd pracy orzeczenia o uchyleniu kary.

§ 47. W przypadku ukarania pracownika jedną z kar porządkowych, pracodawca może dodatkowo pozbawić tego pracownika premii lub nagrody.


Rozdział XI - Przepisy końcowe

§ 48. 1. Regulamin pracy obowiązuje na czas nieokreślony.

2. Zmiana treści regulaminu może nastąpić w formie pisemnej, w tym samym trybie, co jego ustanowienie lub przez wprowadzenie nowego regulaminu.

§ 49. W sprawach wynikających ze stosunku pracy, nie uregulowanych niniejszym regulaminem, mają zastosowanie przepisy prawa pracy.

§ 50. 1. Sekretarz Gminy zapoznaje z treścią regulaminu pracy każdego zatrudnionego pracownika przed rozpoczęciem przez niego pracy.

2. Pracownik potwierdza znajomość regulaminu pracy swoim podpisem.

§ 51. Wszelkie zmiany regulaminu dokonywane będą w formie zarządzenia.

§ 52. Traci moc Zarządzenie Nr 123/IV/04 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 marca 2004r. w sprawie ustalenia Regulaminu Pracy Urzędu Gminy Oleśnica.


§ 53. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

WÓJT
(-)Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-07-23 20:34:29
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl