Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

ZARZĄDZENIE Nr 148/IV/04
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 czerwca 2004r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2004.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) i art.128 ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 ze zm.) oraz §13 uchwały Nr XII/94/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 17 lutego 2004r. w sprawie budżetu gminy na rok 2004 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia i zmian w planowanych wydatkach budżetu gminy  zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet gminy na rok 2004 po zmianach:

D o c h o d y .............................. 17.318.501,00zł
W y d a t k i ................................ 19.138.501,00zł
D e f i c y t   b u d ż e t u  .......... 1.820.000,00zł
 
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica. 
 

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl