Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

ZARZĄDZENIE Nr 170/IV/04
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 20 września 2004 r.

w sprawie zasad, trybu i terminów opracowania materiałów planistycznych do projektu uchwały budżetowej na rok 2005.

Na podstawie art. 52 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm) oraz §1 pkt 1 uchwały Nr 74/XIII/99 Rady Gminy Oleśnica z dnia 27 lipca 1999 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu oraz szczegółowych zasad trybu i terminów opracowania  materiałów do projektowi budżetu zarządzam, co następuje:

§ 1.Kierownicy referatów, jednostek budżetowych i dyrektor instytucji kultury, oraz dysponenci środków specjalnych opracowują materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej w szczegółowości, w terminach i na zasadach określonych w niniejszym zarządzeniu.

§ 2.Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować w układzie klasyfikacji budżetowej ustalonej rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 68, poz. 634 ze zm.).

§ 3.Materiały planistyczne do projektu uchwały budżetowej należy opracować w szczególności na podstawie:
1) stawek podatków, opłat oraz cen obowiązujących w roku 2004, z uwzględnieniem przewidywanych zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia roku 2005,
2) przewidywanego stanu zatrudnienia w roku 2005  z uwzględnieniem podwyżek planowanych od dnia 1 stycznia 2005r,
3) prognozy cen i przewidywanej inflacji w roku 2005,
4) zadań realizowanych przez dysponentów,
5) oraz innych wskaźników wynikających z prognoz makroekonomicznych
§ 4.1.W terminie do 15 października 2005 roku materiały planistyczne przekazywane są skarbnikowi przez:
1) kierowników referatów i jednostek budżetowych na formularzach ustalonych w załącznikach nr 1; 2; 2.1; 2.2,
2) dysponentów środków specjalnych i funduszy celowych, na formularzach ustalonych w załącznikach nr 3; 3.1; 3.2,
3) dyrektora instytucji kultury na formularzu ustalonym w załącznikach nr 4.
2. Łącznie z formularzami, o których mowa w ust 1, należy przedstawić kalkulację i uzasadnienie do poszczególnych paragrafów w rozdziałach lub do pozycji.
§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

WÓJT GMINY
(-) Andrzej Proszkowski

 
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl