Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

ZARZĄDZENIE Nr 181/IV/04
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na rok 2005.

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art.119 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148 ze zm.) zarządza się, co następuje :


§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Oleśnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na rok 2005 wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

Załącznik Projekt uchwały budżetowej na rok 2005 wraz z objasnieniami
Tabela 1 Dochody budżetu gminy na 2005 roku według źródeł
Tabela 1.1 Dochody budżetu gminy na 2005
Załącznik 2 Wydatki budżetu gminy na rok 2005 według działów klasyfikacji budżetowej
Tabela 2.1 Wydatki budżetru gminy na 2005 rok
Tabela 3 Budżet gminy na 2005 rok w układzie działów i rozdziałów
Tabela 4 Prognoza zobowiązań gminy wg tytułów dłużnych na rok 2005
Tabela 4.1 Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i rozdysponowaniem nadwyżki budzetowej
Tabela 5 Wykaz dotacji na realizację zadań publicznych na 2005 rok
Tabela 6 Zadania z zakresu administracji rządowej na 2005 rok
Tabela 7 Środki budżetu gminy przeznaczone na wydatki inwestycyjne i na zakupy inwestycyjne na 2005 rok
Tabela 8 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2005 roku
Tabela 9 Plan przychodów i wydatków środka specjalnegona 2005 roku (drogi publiczne gminne)
Tabela 10 Plan przychodów i wydatków środka specjalnegona 2005 roku (jednostki organizacyjne gminy)
Informacja Informacja o stanie mienia komunalnego

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-03-31 10:46:37
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl