Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr V/39/03


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

Uchwała Nr V/39/03
Rady Gminy Oleśnica
z dnia 25 marca 2003 r.

w sprawie budżetu gminy na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. - o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 z póź. zm.) art.124 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148), art.28 ust.3 ustawy z dnia 25 października 1991r. - o organizowaniu i prowadzenia działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r Nr 13, poz.123 , Dz.U z 2002r Nr 41, poz.364) oraz art.403 i art.406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm) Rada Gminy Oleśnica uchwala, co następuje :

§ 1.1.Ustala się dochody budżetu na kwotę 14.241.558,00zł
   z tego: 
- wpływy z podatków i opłat  4.510.986,00zł
- udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   2.104.970,00zł
- wpływy z jednostek budżetowych  15.000,00zł
- wpływy z majątku gminy  428.300,00zł
- wpływy z różnych odchodów i odsetek 94.553,00zł
- subwencje ogólne z budżetu państwa  5.501.427,00zł
- dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizacje bieżących zadań z zakresu administracji rządowej 1.518.964,00zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 65.858.00zł
- dotacje celowe otrzymane z  powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 1.500.00zł

2. Dochody budżetu gminy według źródeł określa załącznik Nr 1, szczegółową klasyfikację załącznik Nr 1.1.

§ 2.1.Ustala się wydatki budżetu gminy na kwotę 15.541.558,00zł
  z tego: 
- wydatki bieżące  11.306.498,00zł
   w tym: 
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń  5.790.462,00zł
 - dotacje udzielone jednostkom i organizacjom 814.500,00zł
 - wydatki na obsługę długu publicznego 118.100,00zł
- wydatki majątkowe 4.235.060,00zł
   w tym: 
 - wydatki inwestycyjne 4.109.560,00zł
 - wydatki na zakupy inwestycyjne 125.500,00zł
2. Wydatki budżetu gminy w układzie działów, określa załącznik Nr 2, szczegółową klasyfikację załącznik Nr 2.1.
3. Budżet gminy w układzie działów i rozdziałów, określa załącznik Nr 3.

§ 3.Deficyt budżetu gminy ustala się na kwotę 1.300.000,00zł.

§ 4.1. Źródłem finansowania wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach w kwocie 1.300.000,00 zł będzie kredyt z banku krajowego.
2. Na spłatę zobowiązań z tytułu rat kredytów bankowych i pożyczki w kwocie 235.000,00 zł przeznacza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym, wynikającą z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych.
3. Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu oraz spłatą zobowiązań, określa załącznik Nr 4.
4. Prognozę stanu zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych ,określa załącznik Nr 4.1.

§ 5.Ustala się dotację podmiotową jednostkom i organizacjom, według wykazu określonego załącznikiem Nr 5.

§ 6.Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją  zadań z zakresu administracji rządowej, określone załącznikiem Nr 6.

§ 7.Ustala się zakres zadań inwestycyjnych, zakupów inwestycyjnych i wielkość nakładów na realizację zadań, zgodnie z załącznikiem Nr 7 oraz plany wydatków na wieloletni program inwestycyjny określony załącznikiem 8.

§ 8.Określa się dochody z tytułu wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych i  wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na kwotę 107.000.00zł.

§ 9.Określa się wydatki jednostek pomocniczych do prowadzenia gospodarki finasowej w ramach budżetu gminy w wysokości  4.749.860,00zł. Przeznaczenie kwot wydatków, określa załącznik Nr 9.

§ 10.Ustala się ogólną rezerwę budżetową na wydatki nie objęte planem w wysokości 110.300,00zł.

§ 11.Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, określony załącznikiem Nr 10.


§ 12.Ustala się plan przychodów i wydatków środków specjalnych, określony załącznikiem Nr 11 i Nr 12.

§ 13.Upoważnia się wójta do:
- dokonywania przeniesień wydatków między rozdziałami i  paragrafami w ramach działów klasyfikacji budżetowych,
- lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 13.Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 14.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2006-05-18 15:03:15
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl