Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIV/108/04

  
1100
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR XIV/108/04
RADY GMINY OLEŚNICA
z 19 maja 2004 r.

w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji, sposobu jej rozliczania oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 118 ust.2 ustawy  z 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r. Nr 15, poz. 148 ze zm.)  Rada Gminy Oleśnica, uchwala co następuje:

§ 1.Na zasadach określonych niniejszą uchwałą, podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych i niedziałające w celu osiągnięcia zysku mogą otrzymywać z budżetu gminy dotacje na cele publiczne nie wymienione w ustawie z dnia 24 kwietnia o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U Nr 96, poz.873 ze zm.) związane z realizacją zadań Gminy Oleśnica.

§ 2.1. Podmiot ubiegający się o udzielenie dotacji zobowiązany jest złożyć ofertę realizacji zadania publicznego zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy.
2. Ofertę realizacji zadania podmiotowi wymienionym w §1, może również zlecić Wójt Gminy. Podmiot przyjmujący ofertę jest zobowiązany - złożyć ofertę na piśmie.
3. Oferty należy składać w Sekretariacie Urzędu Gminy Oleśnica  w terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok, w którym zadanie ma być realizowane. W przypadkach szczególnych, wymagających uzasadnienia w formie pisemnej, oferta może być złożona po upływie ww. terminu.

§ 3.1. Oferta, o której mowa w § 2, powinna zawierać w szczególności :
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji,
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego,
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego,
4) informację o wcześniejszej działalności podmiotu składającego ofertę w zakresie, którego dotyczy zadanie,
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania, w tym o wysokości środków finansowych uzyskanych na realizację danego zadania z innych źródeł,
2. Wzór oferty realizacji zadania publicznego, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
3. Do oferty należy załączyć :
1) statut lub inny dokument organizacyjny lub rejestracyjny podmiotu, z którego wynikają jego zadania statutowe,
2) zaświadczenia z ZUS oraz urzędu skarbowego o niezaleganiu z zapłatą składek i innych należności publicznoprawnych.
4. Wójt Gminy może uzależnić rozpatrzenie oferty od złożenia w ustalonym terminie dodatkowych informacji i wyjaśnień lub dokumentów.
5. Niezłożenie wskazanych dokumentów lub niezłożenie wyjaśnień w terminie spowoduje pozostawienie oferty bez rozpatrzenia.

§ 4.1. Oceny ofert realizacji zadania publicznego oraz wysokość przyznanych kwot na realizację zadań zleconych, dokonuje Wójt Gminy po zasięgnięciu opinii właściwej komisji Rady Gminy w terminie do dnia 15 października roku poprzedzającego rok budżetowy, kierując się następującymi kryteriami:
1) znaczeniem zadania dla realizacji celów samorządu gminny,
2) wysokością środków budżetowych przeznaczoną na ten cel,
3) oceną przedstawionej we wniosku kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym relacji do zakresu rzeczowego zadania,
4) oceną możliwości realizacji zadania przez podmiot,
5) rzetelnością i terminowością wykonywanych zadań zleconych w okresie poprzednim.
2. O sposobie rozpatrzenia ofert, Wójt Gminy powiadamia pisemnie wnioskodawców w terminie do dnia 30 października roku poprzedzającego rok budżetowy.

§ 5.1. Warunkiem zlecenia przez samorząd gminy realizacji zadania jest zawarcie pisemnej umowy przez Wójta Gminy z podmiotem reprezentowanym przez osoby upoważnione do składania oświadczenia woli.
2. Umowa powinna w szczególności zawierać:
1) oznaczenie stron umowy,
2) szczegółowy zakres rzeczowy realizowanego zadania, termin i miejsce jego realizacji,
3) określenie czasu na jaki umowa została zawarta,
4) zobowiązanie podmiotu do prowadzenia dokumentacji według wymagań określonych przez Wójta Gminy, w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod względem rzeczowym i finansowym,
5) zobowiązanie podmiotu do poddania się kontroli przeprowadzanej przez osobę upoważnioną pisemnie przez Wójta Gminy w zakresie objętym umową,
6) określenie wysokości dotacji, jaką Wójt Gminy przekaże podmiotowi z tytułu realizacji umowy oraz warunki i terminy jej przekazywania,
7) określenie przeznaczenia przychodów uzyskanych przy realizacji zadania, których nie można było przewidzieć przy kalkulowaniu wysokości dotacji,
8) ustalenie zasad i terminów rozliczeń oraz zatwierdzenie rozliczenia,
9) ustalenie trybu i terminów przekazywania Wójtowi Gminy informacji o zakresie i sposobie realizacji umowy,
10) warunki wypowiedzenia umowy,
11) określenie sankcji z tytułu nienależytego wykonania zleconego zadania lub wykorzystania dotacji na inne cele niż określone w umowie,
12) terminu zwrotu kwoty dotacji w wypadku przeznaczenia jej na inne cele niż określone w umowie i w przypadku niewykonania lub częściowego niewykonania zleconego zadania.
3. Ramowy wzór umowy stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6.1. Wójt Gminy zobowiązany jest do prowadzenia nadzoru w zakresie wykonania umów oraz oceny ich realizacji, uwzględniając kryteria efektywności, rzetelności, ciągłości, terminowości oraz jakości ich świadczeń.
2. Nadzór nad wykonaniem umowy prowadzony jest w sposób określony w umowie, a w szczególności poprzez:
1) analizę okresowej oceny realizacji zadania, sporządzanej przez podmiot realizujący,
2) kontrolę realizacji zadania w trybie określonym w umowie.

§ 7.Rozliczenie wykonania i wykorzystania dotacji z zachowaniem zasady jawności następuje na podstawie :
1) sprawozdania z wykonania zadania według wzoru  stanowiącego załącznik nr 3 do uchwały,
2) kserokopii opisanych faktur lub dowodów księgowych potwierdzających dokonanie określonych operacji gospodarczych.

§ 8.Traci moc Uchwała Nr 84/XVI/99 Rady Gminy Oleśnica z 28 września 1999 r. w sprawie zakresu i zasad przyznawania dotacji z budżetu gminy podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

§ 9.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Olesnica. 

§ 10.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga  

 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2005-01-03 14:06:09
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl