Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

ZARZĄDZENIE NR 183/IV/04
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 22 listopada 2004 r.

w sprawie ustalenia wysokości kosztów za udostępnianie informacji publicznych w Urzędzie Gminy Oleśnica.


Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) i art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznych (Dz.U. z 2001r. Nr 112, poz. 1198 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się koszt wykonania kopii dokumentów urzędowych na wniosek zainteresowanych  w następującej wysokości:
1) 0,20 zł. za wykonanie kopii jednej strony w formacie A-4,
2) 0,40 zł. za wykonanie kopii jednej strony w formacie A-3,
3) 2 zł. za sporządzenie kopii na dyskietce,
4) 3 zł. za sporządzenie kopii na płycie CD.
 
2.Na wniosek zainteresowanych informacja może zostać przesłana, za opłatą w wysokości przewidzianej w prawie pocztowym, jak za list polecony za zwrotnym poświadczeniem odbioru.

3.Za przekształcenie informacji w formę wskazaną we wniosku pobiera się opłatę w wysokości 20 zł. za każdą rozpoczętą godzinę pracy pracownika Urzędu Gminy Oleśnica.
 
§ 2.Zobowiązuje się pracownika dokonującego dane czynności techniczne do odnotowywania na wniosku faktu uiszczania kosztów ponoszonych przez wnioskodawcę informacji publicznej.

§ 3.Opłaty o których mowa w § 1 wnioskodawca uiszcza w dniu udostępnienia informacji w kasie Urzędu Gminy lub na konto Urzędu Gminy.
  
§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom referatów Urzędu Gminy.

§ 5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Marcin Chorążyczewski 2004-12-28 12:21:00
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl