Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XIX/142/04  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA Nr XIX/142/04
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 22 grudnia 2004 r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych dla Gminy Oleśnica na 2005 rok.

 

Na podstawie art. l8 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 41 ust 2 ustawy z dnia  26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu  alkoholizmowi  (Dz.U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1231 ze zm.) uchwala się, co następuje:
                                                            
§ 1.  Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  Problemów Alkoholowych stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, które nastąpi w dniu 23 grudnia 2004 roku poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2005 r. 

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Justyna Jędrysiak 2004-12-29 14:30:05
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl