Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / RACHUNKOWOŚĆ

Istnieje ujednolicony akt

ZARZĄDZENIE Nr 207/IV/04
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 31 grudnia 2004 r.

w sprawie dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, z późn. zm.)  i §11 ust.3 rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz. 1752) i art. art.28a i art.35a ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.1.Określa się rok obrotowy na rok kalendarzowy a miesiące okresami sprawozdawczymi.
2.Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego określa załącznik nr 1
3.Wprowadza się dokumentację dotyczącą sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych:
1) zakładowy plan kont - ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, stanowiący załączniki nr 2 i nr 2a;
2) wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych, stanowiący załącznik nr 3;
3) opis systemów informatycznych, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, stanowiący załącznik nr 4.
 4.Dokumentacja systemów służących ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów stanowi załącznik nr 5.

§ 2. Wprowadza się:
1) Instrukcję obiegu dokumentów finansowo- księgowych oraz procedur kontroli finansowej stanowiącą załącznik nr 6;
2) instrukcję gospodarki kasowej stanowiącą załącznik nr 7;
3) Instrukcję gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, stanowiącą załącznik nr 8;
4) instrukcję ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania stanowiącą  załącznik nr 9.

§ 2.Tracą moc:
1) zarządzenie nr 2/F/2000 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 stycznia 2000r.  w sprawie instrukcji regulującej gospodarkę finansową;
2) zarządzenie nr 3/F/2000 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 stycznia 2000r. w sprawie instrukcji ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania.
3) zarządzenie nr 4/F/2000 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 10 stycznia 2000r. w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem gminy;
4) zarządzenie nr 5/F/2000 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 12 kwietnia 2000r. w sprawie instrukcji gospodarki kasowej;
5) zarządzenie nr 6/F/2000 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 12 kwietnia 2000r.w sprawie ksiąg rachunkowych przenoszonych systemem komputerowym
6) zarządzenie nr 11/2001 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 31 grudnia 2001r. w sprawie zakładowego planu kont;
7) zarządzenie nr 12/IV/03 Wójta Gminy Oleśnica z dnia 16 stycznia 2003r. w sprawie ksiąg rachunkowych przenoszonych systemem komputerowym.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2005 r.

WÓJT
(-) Andrzej Poroszkowski

Załącznik nr 1
Załącznik nr 2
Załącznik nr 2a
Załącznik nr 3
Załącznik nr 4 - tabela do załącznika nr 4
Załącznik nr 5
Załącznik nr 6 - tabela nr 1; tabela nr 2 do załącznika nr 6
Załącznik nr 7 - wzór do załącznika nr 7
Załącznik nr 8
Załącznik nr 9

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-02-06 22:12:48
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl