Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVI/168/05
  
1200
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

Zmiana : uchwała Nr XXVII/178/05 - 04.08.2005
              uchwała Nr III/7/06 - 22.12.2006
              uchwała XVI/69/07 -28.12.2007

UCHWAŁA NR XXVI/168/05
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 czerwca 2005 r.

w sprawie emisji obligacji oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu przez wójta.


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 48 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) oraz art.2 pkt 2, art.9 pkt 3 i art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1995r. o obligacjach (Dz.U. z 2001r. Nr 120, poz. 1300 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1.Gmina Oleśnica wyemituje 350 (słownie: trzysta pięćdziesiąt) obligacji o wartości nominalnej 10.000zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) na łączną kwotę 3.500.000zł (słownie: trzy miliony pięćset tysięcy złotych).
2.Emitowane obligacje będą obligacjami na okaziciela.
3.Emisja obligacji nastąpi poprzez propozycję nabycia skierowaną do indywidualnych adresatów, w  ilości nie większej niż 99 osób.
4.Emitowane obligacje nie będą zabezpieczone.
5.Emitowane obligacje nie będą posiadały formy dokumentu.

„§ 2.Celem emisji obligacji jest pozyskanie środków pieniężnych na finansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych i zakupu usług remontowych oraz zakupu usług pozostałych Gminy Oleśnica w roku 2005 i 2008.

§ 3.1.Obligacje zostaną wyemitowane w sześciu seriach:
1) seria A na kwotę 250.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2005r.;
2) seria B na kwotę 1.000.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2005r.;
3) seria C na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2005r.;
4) seria D na kwotę 500.000 zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2005r;
5) seria E na kwotę 750.000,00zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008r,
6) seria F na kwotę  500.000,00zł nie później niż w dniu 31 grudnia 2008r.

2.Wartość nominalna każdej obligacji wynosić będzie 10.000zł.
3.Cena emisyjna obligacji każdej serii będzie równa wartości nominalnej.
4.Wydatki związane z organizacją emisji każdej serii będą pokryte z dochodów Gminy Oleśnica.

§ 4.Wydatki związane z wykupem obligacji i wypłatą oprocentowania zostaną pokryte z dochodów Gminy Oleśnica.

§ 5.1.Obligacje zostaną wykupione przez Gminę Oleśnica w następujących terminach:
1) obligacje serii A po upływie 4 lat od daty emisji;
2) obligacje serii B po upływie 5 lat od daty emisji;
3) obligacje serii C po upływie 6 lat od daty emisji;
4) obligacje serii D po upływie 7 lat od daty emisji;
5) obligacje serii E po upływie 6 lat od daty emisjiji;
6) obligacje serii F po upływie 7 lat od daty emisji.

2.Jeżeli data wykupu obligacji określony w ust.1 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wykup obligacji nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
3.Wykup obligacji następować będzie według wartości nominalnej.
4.Dopuszcza się nabycie przez Gminę Oleśnica obligacji dowolnej serii przed terminem wykupu w celu ich umorzenia.

§ 6.1.Oprocentowanie obligacji nalicza się od wartości nominalnej i wypłaca w okresach rocznych liczonych od daty emisji.
2. Oprocentowanie obligacji będzie zmienne, równe średniej arytmetycznej z opublikowanych średnich ważonych stóp rentowności 52-tygodniowych bonów skarbowych z dwóch ostatnich przetargów poprzedzających rozpoczęcie każdego okresu odsetkowego, powiększonej o marżę dla nabywców nie wyższą niż:
1) 0,40% dla obligacji 4-letnich;
2) 0,45% dla obligacji 5-letnich;
3) 0,50% dla obligacji 6-letnich;
4) 0,55% dla obligacji 7-letnich;
5) 0,60% dla obligacji 8-letnich;
6) 0,65% dla obligacji 9-letnich.

3. Oprocentowanie wypłaca się w następnym dniu po upływie okresu odsetkowego.
4. Jeżeli termin wypłaty oprocentowania określony w ust. 3 przypadnie na sobotę lub dzień ustawowo wolny od pracy, wypłata oprocentowania nastąpi w najbliższym dniu roboczym.
5. Obligacje nie będą oprocentowane poczynając od daty wykupu.

§ 7.Upoważnia się Wójta Gminy do:
1) dokonywania wszelkich czynności związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji obligacji;
2) zawarcia umowy z bankiem, któremu zostaną powierzone czynności związane ze zbywaniem, gwarantowaniem i wykupem obligacji oraz wypłatą oprocentowania;
3) wypełnienia świadczeń wynikających z obligacji.

§ 8.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 9.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-06-14 23:56:07
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl