Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXVIII/181/05


  
1400
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

UCHWAŁA NR XXVIII/181/05
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia  31 sierpnia 2005 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005.


Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i 124 ust.1 oraz art.110 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia  planowanych dochodów gminy o kwotę  97.066,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 97.066,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Dokonuje się zmian kwot na inwestycje i zakupy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 5. Budżet gminy na rok 2005 po zmianach:

D o c h o d y .............................. 18.301.676,00 zł
W y d a t k i ............................... 23.391.676,00 zł
D e f i c y t   b u d ż e t u  ................. 5.090.000,00 zł

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXV/166/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia z dnia 27 czerwca 2005 r. w sprawie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-08-23 22:34:33
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl