Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

ZARZĄDZENIE NR 283/IV/05
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 30 września 2005 r.

w sprawie zmian budżetu gminy na rok 2005.

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm )oraz art.128 ust.1, pkt 1 i ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2003r. Nr 15, poz.148 z późn. zm.) w związku z § 12 uchwały Nr XXI/149/05 Rady Gminy Oleśnica z dnia 18 stycznia 2005r. w sprawie budżetu gminy na rok 2005, zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zwiększenia  planowanych dochodów gminy o kwotę 172.527,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków gminy o kwotę 172.527,00zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.


§ 3. Budżet gminy na rok 2005 po zmianach:

D o c h o d y .............................. 18.594.124,00 zł
W y d a t k i ............................... 23.684.124,00 zł
D e f i c y t   b u d ż e t u  ................. 5.090.000,00 zł

§ 4.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica. 

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-10-04 23:40:03
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl