Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXX/194/05  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

Istnieje ujednolicony akt

UCHWAŁA NR XXX/194/05
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia 23 listopada 2005 r.

w sprawie określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art.6 ust.13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r. Nr 9, poz.84 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.1.Określa się wzór formularza informcji o nieruchomościach i obiektach budowlanych (IN-1), stanowiący załacznik Nr 1 do uchwały.
2.Określa się wzór formularza deklaracji na podatek od nieruchomości (DN-1), stanowiący załacznik Nr 2 do uchwały.

§ 2.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XVIII/134/04 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2004r.w sprawie określenia wzorów formularza informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych oraz deklaracji na podatek od nieruchomości. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-11-16 10:21:21
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl