Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXX/193/05  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

Istnieje ujednolicony akt

UCHWAŁA NR XXX/193/05
RADY GMINY OLEŚNICA
z dnia  23 listopada 2005 r.

w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny.

 Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art.6 ust.9 ustawy z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym (Dz.U. z 2002r Nr 200,poz.1682 z późn. zm.) uchwala się, co następuje :

§ 1.1. Określa się wzór formularza informacji o lasach (IL-1), stanowiący załacznik Nr 1 do uchwały.
2. Okresla się wzór formularza deklaracji na podatek leśny na rok podatkowy (DL-1), stanowiący załacznik Nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.Traci moc uchwała Nr XVIII/133/04 Rady Gminy Olesnica z dnia 29 listopada 2004r. w sprawie określenia wzorów formularza informacji o lasach oraz deklaracji na podatek leśny. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006roku.

 


Uzasadnienie
 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-11-16 10:21:21
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl