Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

ZARZĄDZENIE Nr 296/IV/05
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 15 listopada 2005r.

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2006 rok.

Na podstawie art. 52 ust 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art.119 i 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r Nr 15, poz.148 z późn. zm.) zarządza się, co następuje :


§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Oleśnica i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu projekt uchwały budżetowej na 2006 rok wraz z objaśnieniami oraz informację o stanie mienia komunalnego, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.


§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Oleśnica.

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

Załącznik Projekt uchwały budżetowej na 2006 rok wraz z objasnieniami
Tabela 1 Dochody budżetu gminy na 2006 roku według źródeł
Tabela 1.1 Dochody budżetu gminy na rok 2006 rok
Tabela 2 Wydatki budżetu gminy na 2006 rok według działów klasyfikacji budżetowej
Tabela 2.1 Wydatki budżetru gminy na 2006 rok
Tabela 3 Budżet gminy na 2006 rok w układzie działów i rozdziałów
Tabela 4

Przychody i rozchody związane z finansowaniem deficytu i spłatą zobowiązań

Tabela 4.1

Prognoza kwoty długu na 2006  rok i lata następne

Tabela 5 Dotacje na realizację zadań publicznych na 2006 rok
Tabela 6 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami na 2006 rok
Tabela 7 Zakres zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz wielkośc nakładów na 2006 rok
Tabela 8 Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na 2006 rok
Tabela 9 Plan dochodów i wydatków własnych szkół będących jednostakami budżetowymi na 2006 rok
Informacja Informacja o stanie mienia komunalnego

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-11-15 22:50:15
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl