Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna / RACHUNKOWOŚĆ

ZARZĄDZENIE NR 306/IV/05
WÓJTA GMINY OLEŚNICA
z dnia 1 grudnia 2005 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji na ostatni dzień roku 2005.


Na podstawie  art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. Nr 76, poz. 694z późn. zm.) zarządza się, co następuje:


§ 1.1.Zarządza się przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych Urzędu.Gminy Oleśnica, przez stałą komisję inwentaryzacyjną.
2.Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 5.12.2005 do 31.12.2005r. wg harmonogramu stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia.
3. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31.12.2005r.

§ 2.Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1) środki trwałe;
2) pozostałe środki trwałe;
3) środki pieniężne;
4) należności i zobowiązania;
5) środki trwałe w budowie
6) druki ścisłego zarachowania.

§ 3.1.Składniki majątku wymienione w § 3 pkt. 1 i 2 należy spisać na arkuszach spisu z natury.
2.Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt. 3 należy przeprowadzić w  drodze spisu z natury i porównania z danymi z księgi w formie protokołu kontroli kasy
3.Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt.4 przeprowadzić w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów.
4.Inwentaryzację   składników majątku wymienionych w § 3 pkt.5 przez porównanie stanu  faktycznego ze stanem  wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze z spisu z natury jeżeli są dostępne oglądowi i spis ich jest  możliwy; pozostałe składniki w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach.
5.Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt.6 przeprowadzić poprzez porównanie stanu faktycznego ze stanem wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury

§ 4. Arkusze spisowe pobierze przewodniczący stałej komisji inwentaryzacyjnej w referacie finansowym w terminie do dnia 4.12.2005r.

§ 5. Zobowiązuję komisję do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania określonych w instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie,
3) dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,
4) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
5) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do referatu finansowego w terminie 5 dni po zakończeniu spisu.

§ 6.Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym

§ 7.Wykonanie Zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy

§ 8.Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia\

WÓJT
(-) Andrzej Proszkowski

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-12-06 15:17:34
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl