Serwis Prawny Gminy OleśnicaSzukaj w aktach: Strona główna Urzędu Gminy Oleœnica Biuletyn Informacji Publicznej Nowy Serwis Prawny Dane kontaktowe
Gmina Oleśnica - Gmina Fair Play 2013
Akty hasłamiAkty rocznikamiSesje
Nawigator: Strona główna/Akty hasłami
Głosowanie jawne
uchwała nr XXX/196/05  
1300
  głosów za
  głosów przeciw
  wstrzymało się
Kategorie aktów
Nieprzypisane
ALKOHOL
CENY
CMENTARZE
CZYNSZE
CZYSTOŚĆ I PORZĄDEK
DROGI PUBLICZNE
FINANSE PUBLICZNE
HERB I FLAGA
JEDNOSTKI
KANALIZACJA
LEŚNICTWO
NAJM LOKALI
NIERUCHOMOŚCI
OCHRONA
OPŁATY
OŚWIATA
PODATKI
POMOC SPOŁECZNA
RACHUNKOWOŚĆ
REGULAMINY
STATUTY
WODNE PRAWO
WYBORY
ZAGOSPODAROWANIE
ZATRUDNIENIE
ZWIERZĘTA
Główna /

Istnieje ujednolicony akt

UCHWAŁA NR XXX/196/05
RADY GMINY OLEŚNICA

z dnia 23 listopada 2005r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2002r.Nr 9, poz.84 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się roczne stawki podatku od środków transportowych od jednego środka transportowego w wysokości :
1) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 

 a)  od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie

350zł

     rok produkcji powyżej 2002 rok produkcji do 2002 
 b)  powyżej 5,5tony do 9 ton włącznie

612zł

 804zł

 c)  powyżej 9 ton do poniżej 12 ton

 804zł

 996zł


2) od samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 1 do uchwały,

3) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów :

   rok produkcji powyżej 2002 rok priodukcji do 2002 
od 3,5 tony do ponizej 12 ton 

120zł 

 1404zł

4) od ciągnika siodłowego lub balastowego przystosowanego do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w wysokości określonej w załączniku nr 2 do uchwały,

5) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :

   rok produkcji powyżej 2002 rok priodukcji do 2002 
od 7 ton i poniżej 12 ton

400zł 

 600zł

6) od przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższej niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego w wysokości określonej w załączniku nr 3 do uchwały,

7) od autobusu o liczbie miejsc do siedzenia :

   rok produkcji powyżej 2002 rok produkcji do 2002 
 a) mniejszej niż 30 miejsc

1200zł 

 1308zł

 b) równej lub wyższej niż 30 miejsc

1572zł

 1776zł

§ 2. Traci moc uchwała Nr X/659/03 Rady Gminy Oleśnica z 28 listopada 2003r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych .

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2006roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
(-) Aleksandra Sieruga

 
Wprowadził : Dariusz Lewański 2005-12-14 15:11:07
Historia zmian
 
:: Lex ::ABC :: LexPolonica :: Serwis Gminy Oleśnica ::
:: Ochrona prywatności :: Zastrzeżenia prawne :: Created by Urząd Gminy Oleśnica - operator i właściciel strony Hosted by Provider - dostawca usług internetowych  Statystyki Statystyki www - stat.pl